PROGRAM ZAJĘĆ

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jednostka prowadząca zajęcia: Zakł. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia niestacjonarne I stopnia
Położnictwo
2014/2015
Wykłady:
30 godzin
 W tym Planowanie rodziny i seksuologia przekazane do Kliniki Ginekologii
i Uroginekologii PUM – 10 godzin.
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki położniczej nad ciężarną, rodzącą
i położnicą.
2. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy.
3. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej
podczas fizjologii ciąży, porodu i połogu oraz asystowania w przypadku powikłań.
4. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą patogenezy, przebiegu, skutków
i postępowania pielęgnacyjno – leczniczym w chorobach współistniejących z ciążą
oraz w nieprawidłowościach w czasie ciąży, porodu i połogu.
Warunki zaliczenia:
 obecność na wszystkich zajęciach
 pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych
 egzamin modułowy w I semestrze. Egzamin z Położnictwa w formie testu
jednokrotnego wyboru, zawierającego 30 pytań i Opieki położniczej w formie testu
jednokrotnego wyboru, zawierającego 60 pytań. Egzamin zdał student, który z obu
testów uzyskał co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (18 punktów
z Położnictwa i 36 punktów z Opieki położniczej).
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 posługiwać się terminologią stosowaną w położnictwie,
 wykorzystać wiedzę na temat, fizjologii i patologii ciąży, porodu i połogu w praktyce
zawodowej,
 charakteryzować postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w przypadku współistnienia
z ciążą wybranych chorób, w tym chorób zakaźnych,
 określać problemy zdrowotne występujące u kobiet w ciąży, w porodzie i w połogu,
 charakteryzować
metody diagnostyczne
i
operacyjne
wykorzystywane
w położnictwie,
1




posiadać wiedzę na temat prowadzenia intensywnego nadzoru nad matką i dzieckiem,
prowadzić działania edukacyjne wobec kobiet w ciąży, w porodzie i w połogu,
opisać metody pracy z położnicą w sytuacji trudnej.
wykorzystywać wiedzę na temat anatomicznych i fizjologicznych uwarunkowań
rozrodu, fizjologii i patologii ciąży w praktyce zawodowej.
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematyka wykładów:
Lp. Treści
L. godz.
1. Przyczyny niepowodzeń położniczych. Intensywny nadzór nad matką i
1
dzieckiem.
2. Poronienie. Ciąża ektopowa. Rozrosty i nowotwory trofoblastu.
3
Wewnątrzmaciczna śmierć płodu. Ciąża zagrożona małowodziem lub
wielowodziem. Ciąża mnoga. Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu (IUGR).
3. Poród przedwczesny. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa. PROM.
1
4. Ciąża, poród i połóg u kobiet ze współistnieniem chorób: nadciśnienie
5
indukowane ciążą, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego,
oddechowego, choroby układu moczowego, nerwowego, choroby tarczycy,
choroby zatorowo-zakrzepowe, choroby nowotworowe w ciąży. Opieka nad
ciężarną z niezgodnością i konfliktem serologicznym.
5. Ciąża po terminie. Preindukcja i indukcja porodu.
1
6. Poród zabiegowy. Cięcie cesarskie. Poród z użyciem kleszczy położniczych i
1
próżniociągu położniczego. Ręczne wydobycie łożyska.
7. Poród patologiczny; zaburzenia czynności skurczowej macicy, dystokia
1
szyjkowa. Pęknięcie macicy. Poród przedłużony. Poród skrócony.
8. Zaburzenia III i IV okresu porodu: zaburzenia w oddzielaniu i wydalaniu
2
popłodu, niedowład macicy, wynicowanie macicy, urazy narządu rodnego.
Zabieg Credego. Ręczne oddzielenie łożyska. Krwawienia w połogu: wczesne i
późne krwawienia połogowe.
9. Stany nagłe w położnictwie: krwawienia w czasie ciąży/porodu/połogu,
1
zagrażająca rzucawka i rzucawka. Zespół DIC. Wstrząs w położnictwie.
10. Choroby zakaźne w położnictwie.
4
RAZEM
20
Literatura podstawowa:
1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2009.
2. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie
okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
3. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych,
Poznań 2010.
Literatura dodatkowa:
1. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz,
Warszawa 2002.
2. Baston H., Hall J., Henley-Einion A.: Podstawy położnictwa. Najważniejsze
zagadnienia. Red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
2
3. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Po porodzie. Red. wyd. pol. Maria Kaleta.
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
4. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Poród. Red. wyd. pol. Maria Kaleta.
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
5. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Przed porodem. Red. wyd. pol. Maria
Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
6. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005.
7. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
8. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2010.
9. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa
2012.
10. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
11. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.
12. Fijałkowski W.: Ekologia rodziny. Rubikon, Kraków 2001.
13. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2012.
14. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.
15. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia, Położnictwo i ginekologia.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
16. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
17. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.: Psychologia w położnictwie i
ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
18. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w
teorii i praktyce. Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2012.
19. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.
20. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów.
KUKP, Warszawa 2002.
21. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-3. Via Medica, Gdańsk
2009, 2010, 2011.
22. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2006.
23. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2003.
24. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
25. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
3
Download