Położnictwo i opieka położnicza Kierunek: Położnictwo Rok studiów

advertisement
ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB KOBIECYCH I SEKSUOLOGII
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Kobiety
Wykaz efektów kształcenia z przedmiotu:
Położnictwo i opieka położnicza
Kierunek: Położnictwo
Rok studiów: I rok I stopień, sem. I
Tryb: stacjonarny
Temat zajęć
Metody regulacji poczęć. Wady i zalety różnych
metod antykoncepcji. Powrót płodności po
zaprzestaniu stosowania antykoncepcji.
Rozpoznanie ciąży. Badania laboratoryjne i testy
potwierdzające ciążę . Wyznaczanie terminu
porodu. Czas trwania ciąży. Rozwój płodu.
Zmiany ciążowe w organizmie kobiety. Rozwój,
budowa, funkcje popłodu.
Metody diagnostyczne w położnictwie. Metody
oceny dojrzałości płodu, wydolności łożyska oraz
sposoby postępowania położniczego w tym testy
biofizyczne, liczenie ruchów płodu, test
niestresowy (NST), test wysiłkowy skurczów
(CST). KTG, USG, EKG wewnątrzmaciczne
płodu i badanie krwi włośniczkowej płodu. Rola
położnej w zespole terapeutycznym w
przygotowaniu kobiety i sprzętu do ich
wykonania.
Cięcie cesarskie - wskazania, postępowanie,
technika operacji, powikłania.
Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej
i w przygotowaniu do rodzicielstwa.
Edukacja zdrowotna w opiece
przedkoncepcyjnej. Promocja zdrowia przed
ciążą i w ciąży, profilaktyka chorób oraz wad
rozwojowych płodu w opiece przedkoncepcyjnej.
Wskazania do poradnictwa genetycznego oraz
zakres diagnostyki w okresie
przedkoncepcyjnym. Styl życia kobiet w okresie
ciąży. Szkoła rodzenia- organizacja i
prowadzenie.
Monitorowanie ciąży fizjologicznej i ocena
ryzyka położniczego – zadania położnej.
Standard postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu
opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży.
Dokumentacja medyczna.
Przygotowanie kobiety do cięcia cesarskiego
planowanego i ze wskazań nagłych.
Sprawowanie opieki nad pacjentką po cięciu
cesarskim.
Efekty kształcenia
EK_W3
EK_W15
EK_W4
EK_W5
EK_W16
EK_W10
EK_W1
EK_W19
EK_W4
1
ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB KOBIECYCH I SEKSUOLOGII
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Kobiety
Wykaz efektów z sylabusa:
EK_W1
Opisuje rolę położnej w opiece przedkoncepcyjnej i w okresie przygotowania do
rodzicielstwa.
EK_W3
Charakteryzuje metody regulacji poczęć.
EK_W4
Omawia zadania położnej w monitorowaniu ciąży fizjologicznej i ocenie ryzyka
położniczego.
EK W10
Omawia metody oceny dojrzałości płodu i wydolności łożyska oraz sposoby postępowania
położniczego, w tym testy biofizyczne, liczenie ruchów płodu, test niestresowy (NST ) i test
wysiłkowy skurczów (CST).
Charakteryzuje metody diagnostyczne w położnictwie oraz określa rolę położnej
w przygotowaniu kobiety i sprzętu do ich wykonania.
EK W15
Omawia rodzaje antykoncepcji.
EK_W16
Omawia zasady monitorowania przebiegu porodu przez obserwacje i zastosowanie metod
takich jak: KTG, USG, EKG wewnątrzmaciczne płodu i badania krwi włośniczkowej płodu.
EK W19
Rozpoznaje potrzeby kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy w zakresie promocji zdrowia.
EK_W5
Zalecana literatura:
PODSTAWOWA
1. Alexander J., Levy V.,Roh S. (red): Nowoczesne położnictwo. Opieka przedporodowa.
Opieka okołoporodowa. Opieka poporodowa. PZWL, Warszawa 1997.
2. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. PZWL, Warszawa 2009.
3. Bień A. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. PZWL, Warszawa 2009.
4. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia. Tom I Położnictwo. PZWL,
Warszawa 2010r.
5. Cekański A. (red.): Wykłady z położnictwa. Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2011.
6. Chapman V., Charles C.: Prowadzenie porodu. PZWL, Warszawa 2010.
7. Dmoch – Gajzlerska E.: Położnictwo i ginekologia: dla studentów położnictwa
i pielęgniarstwa, cz. 5 i 6. WUM, Warszawa 2008.
8. Dudenhausen J.W., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL,
Warszawa 2010.
9. Klimek R., Szymański B.: Położnictwo. DREAM, Publishing Company Incorporation,
Kraków 2008.
10. Łepecka – Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Czelej,
Lublin 2010.
11. Pisarski T.: Położnictwo i Ginekologia. PZWL, Warszawa 1996.
12. Sipiński A (red.): Opieka w położnictwie. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice
2012.
13. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL,
Warszawa 2009.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z dnia 7 listopada
2
ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB KOBIECYCH I SEKSUOLOGII
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Kobiety
2007r. (Dz.U.2007 nr 210 poz.1540).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. W sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. DzU Nr poz.1100
16. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz.1039).
UZUPEŁNIAJĄCA
1. Bręborowicz GH, Malinowski W, Ronin-Walknowska E. (red). Ciąża wielopłodowa. Ośrodek
Wydawnictw Naukowych. Poznań 2003.
2. Bręborowicz GH, Paszkowski T. Poród przedwczesny. Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
Poznań 2006.
3. Malinowski W, Poręba A. Ciąża wielopłodowa. FPR "Macgraf" Katowice 2005.
4. Merz E (red): Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii i położnictwie. Tom 2:
Położnictwo. Urban&Partner, Wrocław 2004.
5. Opala T: Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. PZWL,
Warszawa 2003.
6. Martius G., Frank H.D., Schachinger H.: Operacje w położnictwie i perinatologii. PZWL,
Warszawa 1995
7. Słomko Z., Drews K.: Zakażenia perinatalne, tom I i II. PTMP, Poznań 2001.
8. Chołuj I.: Poród w domu. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1992.
3
Download