PROGRAM ZAJĘĆ

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Zakład Pielęgn. Położniczo-Ginekologicznego PUM
Kierunek: Położnictwo II rok studia stacjonarne I stopnia
Położnictwo
2014/2015
Punkty ECTS:
Wykłady:
Seminaria:
15,5 (moduł)
26 godzin
10 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki położniczej nad ciężarną, rodzącą
i położnicą.
2. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy.
3. Przygotowanie do sprawowania kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej
podczas fizjologii ciąży, porodu i połogu oraz asystowania w przypadku powikłań.
4. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą patogenezy, przebiegu, skutków i
postępowania pielęgnacyjno – leczniczym w chorobach współistniejących z ciążą oraz
w nieprawidłowościach w czasie ciąży, porodu i połogu.
Warunki zaliczenia:
 obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach
 pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych
 zaliczenie w III semestrze
 egzamin modułowy w IV semestrze. Egzamin teoretyczny w formie testu z
Położnictwa (30 pytań jednokrotnego wyboru) oraz egzamin ustny z Opieki
położniczej (omówienie studium przypadku). Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli
student uzyskał z testu co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (18 punktów),
oraz uzyskał 60% punktów z rozwiązania studium przypadku.
Czas realizacji: II rok III i IV semestr
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 posługiwać się terminologią stosowaną w położnictwie,
 wykorzystać wiedzę na temat, fizjologii i patologii ciąży, porodu i połogu w praktyce
zawodowej,
 charakteryzować postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w przypadku współistnienia
z ciążą wybranych chorób,
 określać problemy zdrowotne występujące u kobiet w ciąży, w porodzie i w połogu,
 charakteryzować metody diagnostyczne i operacyjne wykorzystywane w
położnictwie,
 posiadać wiedzę na temat prowadzenia intensywnego nadzoru nad matką i dzieckiem,
 prowadzić działania edukacyjne wobec kobiet w ciąży, w porodzie i w połogu,
 opisać metody pracy z położnicą w sytuacji trudnej,
 wykorzystywać wiedzę na temat anatomicznych i fizjologicznych uwarunkowań
rozrodu, fizjologii i patologii ciąży w praktyce zawodowej.
1
MATERIAŁ NAUCZANIA
Semestr III
Tematy wykładów
Lp. Treści
1. Układ podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowy. Cykl płciowy.
2. Antykoncepcja. Płodność po porodzie i po odstawieniu antykoncepcji.
Skuteczność, zalety i wady środków antykoncepcyjnych.
3. Rozpoznanie ciąży. Poradnictwo genetyczne. Przyczyny niepowodzeń
położniczych. Intensywny nadzór nad matką i dzieckiem.
4. Stany nagłe w położnictwie: krwawienia w czasie ciąży/porodu/połogu,
zagrażająca rzucawka i rzucawka. Zespół DIC. Wstrząs w położnictwie.
5. Nieprawidłowy czas trwania ciąży: Poród przedwczesny. Ciąża po
terminie.
6. Poród zabiegowy. Cięcie cesarskie.
RAZEM
Tematy seminarium
Lp. Treści
1. Badania w położnictwie: usg, ktg, amnioskopia, amniopunkcja, fetoskopia,
kordocenteza.
2. Powikłania wczesnej ciąży. Poronienie.
3. Powikłania wczesnej ciąży. Ciąża ektopowa.
4. Powikłania wczesnej ciąży. Rozrosty i nowotwory trofoblastu.
RAZEM
L. godz.
1
1
2
4
4
2
14
L. godz.
1
1
1
1
4
Semestr IV
Tematy wykładów
Lp. Treści
1. Ciąża, poród i połóg u kobiet ze współistnieniem chorób: nadciśnienie
indukowane ciążą, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego,
oddechowego, choroby układu moczowego, nerwowego, choroby tarczycy,
choroby zatorowo-zakrzepowe, choroby nowotworowe w ciąży.
Niezgodność i konflikt serologiczny.
2. Choroby zakaźne w położnictwie: mechanizm zakażenia, choroby
bakteryjne (listerioza, bruceloza), zakażenia pochwowe (rzeżączka),
choroby pasożytnicze (kiła, toksoplazmoza), choroby wirusowe (różyczka,
opryszczka, grypa, cytomegalia, ospa, półpasiec), AIDS, wirusowe
zapalenie wątroby.
RAZEM
Tematy seminarium
Lp. Treści
1. Ciąża zagrożona małowodziem lub wielowodziem.
2. Ciąża mnoga.
3. Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu (IUGR).
L. godz.
10
2
12
L. godz.
1
1
1
2
4. Wewnątrzmaciczna śmierć płodu.
5. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa. PROM.
RAZEM
2
1
6
Literatura podstawowa:
1. Bień A.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
2. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie
okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
3. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych,
Poznań 2010.
Literatura dodatkowa:
1. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz,
Warszawa 2002.
2. Baston H., Hall J., Henley-Einion A.: Podstawy położnictwa. Najważniejsze
zagadnienia. Red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
3. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Po porodzie. Red. wyd. pol. Maria Kaleta.
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
4. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Poród. Red. wyd. pol. Maria Kaleta.
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
5. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Przed porodem. Red. wyd. pol. Maria
Kaleta. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
6. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom1-2. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2005.
7. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
8. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2010.
9. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa
2012.
10. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2010.
11. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.
12. Fijałkowski W.: Ekologia rodziny. Rubikon, Kraków 2001.
13. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2012.
14. Klimek R. (red.): Położnictwo. Dream, Kraków 2009.
15. Kruszyński Z.: Anestezjologia i intensywna terapia, Położnictwo i ginekologia.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
16. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
17. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.: Psychologia w położnictwie i
ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
18. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w
teorii i praktyce. Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2012.
19. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2005.
20. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów.
KUKP, Warszawa 2002.
21. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-3. Via Medica, Gdańsk
3
2009, 2010, 2011.
22. Panay N., Dutta R., Ryan A., Broadbent J.A.M.: Położnictwo i ginekologia. Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2006.
23. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2003.
24. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
25. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
4
Download