Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Medycyna perinatalna
Kod modułu wg
standardów
od A do G
dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X
I
fakultatywny
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Razem:
Semestr studiów:
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
30
-----
30
---
---
letni i zimowy
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
30
-----
---
30
---
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
Celem
nauczania
przedmiotu
jest
zapoznanie
studentów
I
roku
Wydziału
Lekarskiego
z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zagadnień ginekologiczno-położniczych. Efektem rozwijania
zainteresowań przedmiotem może być lepsze przygotowanie do zajęć obowiązkowych na V i VI roku.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu Opis efektu kształcenia (zgodnie ze
Metody weryfikacji
Forma zajęć
szczegółowymi
efektami
kształcenia
zawartymi
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
w standardach)
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
kształcenia*
Opanuje wiedzę teoretyczną i praktyczną
odpowiedź ustna.
W, Ć
W1
W2
W3
w zakresie podstawowym na temat
fizjologii oraz zasadniczych elementów
patologii ciąży, porodu i połogu.
Zdobędzie umiejętność organizowania
pracy i samodzielnego podejmowania
decyzji w różnych sytuacjach
zawodowych.
Zdobędzie umiejętność wykonywania
czynności pielęgnacyjnych w różnych
stanach chorobowych.
odpowiedź ustna.
W, Ć
odpowiedź ustna.
W, Ć
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.)
60 godz.
Praca własna (godz.)
18 godz.
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
78 godz.
Punkty ECTS przedmiotu
3 ECTS
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Tematy wykładów:
1. Fizjologia i anatomia narządu rodnego.
2. Fizjologia ciąży – poród fizjologiczny
3. Nowoczesne prowadzenie ciąży i przygotowanie do porodu.
4. Zagrożenia dla matki i dla płodu podczas porodu.
5. Cięcie cesarskie-problem medyczny i społeczny. Cięcie cesarskie na życzenie.
6. Jak zapobiegać i rozpoznawać wady rozwojowe płodu. Poradnictwo genetyczne w ciąży i w okresie
prokreacji.
7. Nowoczesne metody antykoncepcji. Bezpieczeństwo stosowania antykoncepcji.
8. Postępowanie z niepłodną parą. Nowoczesne techniki wspomagania rozrodu. Zapłodnienie pozaustrojowe,
stymulacja.
9. Zastosowanie nowoczesnych technik endoskopowych w Ginekologii.
10. Schorzenia nieginekologiczne u ciężarnych. Profilaktyka raka sutka. Łagodne schorzenia sutka.
Tematy ćwiczeń:
1. Podstawy badania ginekologicznego i położniczego. Przygotowanie do porodu-anamneza położnicza i
ginekologiczna.
2. Podstawy badania USG w Ginekologii-połoznictwie-zajęcia w pracowni ultrasonograficznej.
3. Endoskopia w Ginekologii. Obecność studentów podczas zabiegów endoskopowych (histeroskopia,
laparoskopia).
4. Omówienie wybranych zagadnień patologii ciąży na podstawie aktualnych przypadków klinicznych.
5. Zasady prowadzenie I, II, III okresu porodu- zajęcia na sali porodowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Ciąża wysokiego ryzyka. p. red. G. H. Bręborowicz-Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 2000
2. Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo (tom I) p. red. G. H. Bręborowicz PZWL Warszawa 2005
3. Położnictwo i Ginekologia. Ginekologia (tom II) p. red. G. H. Bręborowicz PZWL Warszawa 2005
4. Poród przedwczesny. p. red. G. H. Bręborowicz Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 2006
5. Położnictwo praktyczne J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel PZWL Warszawa 2002
6. Atlas porodu i zabiegów położniczych. F. Al – Azzawi Libramed 1999
7. Położnictwo. R. Klimek Dream Publ Comp., Inc. Kraków 1999
8. Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii i położnictwie (tom I, II) E. Merz Wydawnictwo
Medyczne Urban i Partner Wrocław 2004
9. Ćwiczenia położnicze. M. Troszyński PZWL Warszawa 1993
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: ustny sprawdzian zaliczeniowy.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław
Tel: 071/ 733 14 00, 14 97
Fax: 071/ 733 14 09
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
dr hab. Mariusz Zimmer, prof. nadzw.
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....………………………….
Data sporządzenia sylabusa: Wrocław, 17.07.2012 r.
Podpis Dziekana
……….………..……
Download