Ginekologia i poloznictwo

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2014/2015
Nazwa przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów: V
Typ przedmiotu
Język kształcenia:
Opis przedmiotu kształcenia - Program nauczania
Ginekologia i Położnictwo
Kod modułu
(od A do G)
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne X
Semestr studiów:
9,10
obowiązkowy  · fakultatywny 
polski 
angielski 
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Semestr zimowy (godz.)
W
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Ć
30
S
Semestr letni
(godz.)
W
Ć
S
15
60
15
15
60
15
UWAGA! ćwiczenia i seminaria są prowadzone równolegle przez dwie Katedry
30
15
60
15
II Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa
Razem:
F
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Powiązanie w spójną całość anatomii, fizjologii i fizjopatologii kobiecego narządu płciowego w aspekcie ludzkiej
prokreacji.
C2. Profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów w aspekcie nowotworzenia w obrębie kobiecego narządu płciowego.
C3. Nieprawidłowości przebiegu ciąży i porodu.
C4. Patologia przebiegu porodu i operacje położnicze.
C5. Diagnostyka w ginekologii i położnictwie.
C6. Leczenie stanów zapalnych i nowotworów kobiecego narządu płciowego.
Efekty kształcenia
Numer efektu
kształcenia
W1
1
Opis efektu kształcenia
(zgodnie ze szczegółowymi
efektami kształcenia
zawartymi w standardach
właściwymi dla przedmiotu)
Odniesienie do efektu
kształcenia ze
standardów
(np. A.W1, A.U1)
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia*
Forma zajęć
dydaktyczny
ch:
Zna funkcje rozrodcze
kobiety, zaburzenia z nimi
związane oraz postępowanie
diagnostyczne i terapeutyczne.
Zna przebieg i regulację
funkcji rozrodczych u kobiet i
mężczyzn;
[F.W9.]
Odpowiedź ustna
Wykłady
Zna stadia rozwoju zarodka
ludzkiego, budowę i czynność
błon płodowych i łożyska oraz
etapy rozwoju poszczególnych
narządów.
A W6
Odpowiedź ustna
Wykłady
Zna diagnostykę i leczenie
zapaleń i nowotworów w
obrębie narządów płciowych
F W9
prezentacja
Wykłady i
seminaria
Zna problematykę regulacji
urodzin i zagadnienia
wygasania czynności
prokreacyjnych organizmu
kobiecego
Zna przebieg i zasady
podstawowych metod
diagnostyki i operacji
ginekologicznych;
interpretuje zapis
kardiotokografii (KTG);
F W9
prezentacja
Wykłady i
seminaria
F W9
Prezentacja,
odpowiedź ustna
Wykłady
ćwiczenia
W6
Zna fizjologiczny przebieg
ciąży, porodu fizjologicznego
i patologicznego oraz połogu.
F W9
Odpowiedź ustna,
prezentacja
fantomowa
Wykłady
ćwiczenia
U1
Rozpoznaje objawy
podmiotowe i przedmiotowe
świadczące o nieprawidłowym
przebiegu ciąży
(nieprawidłowe krwawienia,
czynność skurczową macicy);
F.U13.
Odpowiedź ustna,
prezentacja
fantomowa
Ćwiczenia
U2
interpretuje wyniki badania
fizykalnego ciężarnej
(ciśnienie tętnicze, czynność
serca matki płodu) oraz
wyniki badań laboratoryjnych
świadczących o patologiach
ciąży;
F.U14.
Odpowiedź ustna,
prezentacja
fantomowa
Ćwiczenia
U3
interpretuje zapis
kardiotokografii (KTG);
F.U15.
Odpowiedź ustna,
prezentacja
fantomowa
Ćwiczenia
U4
rozpoznaje rozpoczynający się
poród oraz nieprawidłowy
czas jego trwania;
F.U16.
Odpowiedź ustna,
prezentacja
fantomowa
Ćwiczenia
U5
interpretuje objawy
podmiotowe i przedmiotowe
w czasie połogu
F.U17.
Odpowiedź ustna,
prezentacja
fantomowa
Ćwiczenia
W2
W3
W4
W5
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
egzamin praktyczny
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) – 120
Praca własna (godz.) – 84
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
204 godz.
Punkty ECTS przedmiotu
6.5
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
2
Ciąża wysokiego ryzyka; – nadciśnienie tętnicze w ciąży i jego następstwa – nadciśnienie przewlekłe, stan przedrzucawkowy,
rzucawka. Choroby wątroby specyficzne dla ciązy – zespół HELLP, ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, wewnątrzwątrobowa
cholestaza ciężarnych. Cukrzyca ciążowa i przedciążowa – powikłania, klasyfikacja wg White, sposby prowadzenia i rozwiązania
ciąży. Zakażenia dróg moczowych w ciąży. Zespół antyfosfolipidowy (APS) – kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne. Leczenie
w okresie ciąży. Wielowodzie i małowodzie. Wewnątrzmaciczne ograniczenie w zrastanai płodu (IUGR) – przyczyny, diagnostyka i
postępowanie.
Poród patologiczny; – Nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu – rodzaje , rozpoznanie, postępowanie. Zaburzenia
czynności skurczowej macicy – osłabienie czynności skurczowej, nadmierna czynność skurczowa, rozkojarzona czynność skurczowa.
Niewspółmierność matczyno-płodowa – przyczyny, objawy, rozpoznanie. Dystocja barkowa – czynniki ryzyka, zapobieganie
postepowanie . Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie cesarskie, operacja kleszczowa, wyciągacz próżniowy, pomoc
ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny – wskazanai , warunki i technika wykonywania. Poród drogami naturalnymi po przebytym
cięciu cesarskim.
Krwawienia w czasie ciąży i porodu; - poronienie.. Ciąża ektopowa. Ciąża obumarła. Rak szyjki macicy w ciąży. Ciążowa choroba
trofoblastyczna. Krwawienai z żylaków pochwy i sromu. Łożysko przodujące. Przedwczesne oddzielenie się łożyska. Pęknięcie naczyń
błądzących. Przyczep błoniasty pępowiny. Krwotoki w III okresie porodu- niedowład macicy, zaburzenia w oddzielaniu się i rodzeniu
łożyska. Urazy okołoporodowe tkanek miękkich kanału rodnego. Koagulopatie połoznicze – przyczyny, rozpoznanie , leczenie.
Ginekologia kliniczna; - Wady rozwojowe żeńskich narządów płciowych i gruczołu sutkowego – podział, rozpoznanie i leczenie.
Zespół bólowy miednicy mniejszej (PPS) – przyczyny, diagnostyka różnicowa. Endometrioza – współczesne poglądy na
etiopatogenezę, klasyfikacja, diagnostyka i leczenie. NIeprawidłowe krwawienia maciczne - przyczyny, postępowanie . Mięśniaki
macicy – charakterystyka, objawy kliniczne, rozpoznanie, różnicowanie i leczenie. Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do
laparoskopii, histeroskopii i salpingoskopii, technika wykonywania, powikłania. Techniki wspomaganego rozrodu (ART.) w leczeniu
niepłodności małżeńskiej.
Onkologia ginekologiczna; - Klasyfikacja nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych oraz gruczołu sutkowego. Rak sromu
– obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie. Rak szyjki macicy – objawy, rozpoznanie, leczenie , profilaktyka – rola szczepień p/ko HPV.
Rak błony śluzowej trzonu macicy – objawy, rozpoznanie, leczenie. Rak jajnika – obraz kliniczny, rozpoznanie, różnicowanie,
leczenie. Rak sutka – objawy, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka. Radioterapia i chemioterapia w onkologii ginekologicznje – rodzaje ,
skuteczność, powikłania.
Tematyka zajęć seminaryjnych w ambulatorium; - nadzór nad ciężarną oraz chorą ze schorzeniami ginekologicznymi, zasady
trójstopniowej opieki selekcyjnej. Stany zapalne żeńskich narządów płciowych oraz gruczołu sutkowego. Choroby przenoszone drogą
płciową. Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
Leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych - przygotowanie chorej do operacji i zasady postępowania na sali operacyjnej.
Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych – klasyfikacja POP-Q, nowoczesne metody diagnostyki i terapii. Nietrzymanie moczu
u kobiet – etiopatogeneza, podział, rozpoznanie, sposoby leczenia i zapobieganie.
Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.
Przestępstwa na tle seksualnym wobec kobiet – postępowanei lekarskie z ofiarami gwałtu i czynów nierządnych. Problematyka
przemocy w rodzinie. Poronienia krymianlne – rozpoznanie, postępowanie, powikłania.
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych oraz gruczołu sutkowego – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie i profilaktyka.
Wpływ zmian cywilizacyjnych na prokreację człowieka. Zaburzenia miesaiczkowania. Niepłodność małżenskka. Planowanie rodziny i
antykoncepcja. Przekwitanie – wskazania i przeciwskazania do hormonalnej terapii zastępczej.
II. OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Literatura podstawowa i uzupełniająca (max po 3 pozycje)
1. Położnictwo i Ginekologia, Tom 1 i 2. pod redakcją Grzegorza H. Bręborowicza.
2. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, pod red. Joachima Dudenhausena.
3. Ginekologia – Mckay, Hart redakcja wyd. polskiego Grzegorz H. Bręborowicz
Uzupełniająca:
1. Ginekologia praktyczna ;; Pschyrembel, Strauss, Petri.
2. Ginekologia onkologiczna Markowska, Mądry – wydanie kieszonkowe.
3. Stany nagłe w położnictwie: Foley, Strong Jr. Garite red. wyd. polskiego R. Dębski
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Rzutnik multimedialny, filmy dydaktyczne, fantomy miednicy kobiecej, narządu płciowego
wewnętrznego , płodu i łożyska.
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (określić formę i warunki zaliczenia zajęć wchodzących w
zakres przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu końcowego teoretycznego i/lub praktycznego, jego
formę oraz wymagania jakie student powinien spełnić by go zdać, a także kryteria na poszczególne
oceny):
Zaliczenie zajęć opiera się na formie sprawdzianu ustnego mającego charakter rozmowy na tematy kliniczne
poznawane podczas kolejnych etapów zajęć, które uzupełniają się wzajemnie. Część teoretyczną ujmują na
początku zajęć z omawianego przedmiotu wykłady – obowiązkowe [30 godz.]. Część kliniczno-praktyczną
wypełniają i łączą z wykładami seminaria kliniczne o liczbie godzin identycznej z wykładami, co pozwala na
kliniczne ujęcie teorii przedstawionej w wykładach [po 15 godzin w semestrach – sumarycznie 30]. Etap
poznawczy, ćwiczeniowy i praktyczny realizują ćwiczenia, które w wymiarze godzinowym odpowiadają
łącznie wykładom i seminariom klinicznym [60 godz.]. Dotyczy semestru 9 i 10.
3
Ćwiczenia są poprzedzone sprawdzianem warunkującym dopuszczenie do nich, podczas którego należy się
wykazać odpowiednią wiedzą zdobytą podczas wykładów, co umożliwia aktywne i odpowiednio pełne
zrozumienia uczestniczenie w ćwiczeniach. Tygodniowy udział w ćwiczeniach podsumowuje pisemny
sprawdzian zdobytych umiejętności, odbywany u adiunkta dydaktycznego.
Egzaminy końcowe – praktyczny i teoretyczny – odbywają się po zakończeniu zajęć semestru 11, po odbyciu
wykładów, seminariów i ćwiczeń tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez
studenta odbytych zajęć, którego dokonuje odpowiedzialny za nauczanie w danym roku akademickim, po
przyjęciu danych dotyczących studentki /studenta przedstawionych sumarycznie przez adiunkta
dydaktycznego.. Formą egzaminu jest egzamin ustny, poprzedzony egzaminem praktycznym odbywanym przy
udziale adiunktów Katedry i omawiany podczas egzaminu ustnego teoretycznego z egzaminatorem –
wylosowanym samodzielnym pracownikiem naukowym z zakresu ginekologii i położnictwa.
ocena:
Bardzo dobry
Dobry
Dość dobry
Dostateczny
Niedostateczny
5
4
3+
3
2
Kryteria
Wypełnia bardzo dobrze swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.
Wypełnia dobrze swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.
Wypełnia dość dobrze swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.
Wypełnia dostatecznie swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.
Wypełnia niedostatecznie swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3 50-368 Wrocław, (71) 784 23 47, (71) 327
09 44, fax : (71) 327 01 11. E-mail; [email protected]
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………...
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku;
Prof. zw. dr hab. med. Marian Gabryś
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………..
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Podpis Dziekana
……….………..……
Data sporządzenia sylabusa: 14 lipca 2014 roku – prof. zw. dr hab. Med. Marian Gabryś
……………………………………………
4
Download