7. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia stacjonarne I stopnia
Techniki położnicze i prowadzenie porodu
Praktyki zawodowe na sali porodowej
2014/2015
Praktyki zawodowe:
80 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych stosowanych w działaniach
profilaktycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej w
pionie opieki położniczej, których kształtowanie rozpoczęto w warunkach pracowni
umiejętności położniczych.
2. Poznanie specyfiki pracy położnej z rodzącą i jej dzieckiem.
3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką.
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących opieki nad
rodzącą i noworodkiem w sytuacjach typowych.
5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i organizowania pracy, podejmowania
decyzji zawodowych i współpracy z członkami zespołu terapeutycznego.
6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w rozwiązywaniu problemów pacjenta
oraz dokumentowania opieki pielęgniarskiej.
Czas zajęć: I rok II semestr
Miejsce praktyk: Kliniki i Szpitale posiadające blok porodowy z salą porodów rodzinnych
Proponowane metody nauczania
 instruktaż
 pogadanka
 metoda sytuacyjna
 metoda przypadków
 metoda algorytmiczna
 burza mózgów
 uczestnictwo w pracy
 ćwiczenia
 pokaz
W trakcie praktyk zawodowych realizowane będą następujące funkcje pielęgniarskie w
zakresie zgodnym z założeniami programowymi:
 opiekuńcza
 wychowawcza
 promowania zdrowia
 profilaktyczna
 terapeutyczna
 rehabilitacyjna
1
W trakcie praktyk zawodowych kształtowane będą następujące uniwersalne umiejętności
pielęgniarskie w zakresie nie przekraczającym założenia programowe:
 komunikowanie się
 opiekowanie się
 diagnozowanie
 prowadzenie procesu pielęgnowania
 współpracowanie
 wykonywanie zabiegów leczniczych
 wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych
 organizowanie pracy
 prowadzenie dokumentacji.
Ewaluacja zajęć
 obserwacja
 pytania kontrolne
Po zakończeniu zajęć student powinien:
 przyjąć rodzącą do na salę porodową,
 założyć i prowadzić dokumentację sali porodowej,
 wysłuchać i ocenić tętno płodu,
 ocenić stan ogólny rodzącej,
 ocenić stan położniczy rodzącej,
 wykonać chwyty Leopolda,
 dokonać pomiaru miednicy kostnej,
 ocenić przypuszczalną wagę płodu,
 przygotować zestaw do porodu i szycia krocza oraz rewizji szyjki i jamy macicy,
 prowadzić psychoprofilaktyką porodową,
 stosować metody zmniejszania bólu w czasie porodu,
 przygotować rodzącą do badania,
 zbadać rodzącą wewnętrznie,
 prowadzić I, II, III i IV okres porodu,
 pielęgnować rodzącą w poszczególnych okresach porodu,
 podłączyć i ocenić zapis KTG,
 nadzorować stan płodu w czasie porodu,
 ocenić czynność porodową,
 ocenić postęp porodu,
 przyjąć poród fizjologiczny z mentorem,
 asystować podczas porodu nieprawidłowego,
 postępować z noworodkiem po porodzie,
 zszyć krocze po porodzie lub asystować podczas szycia krocza,
 prowadzić dokumentację porodową,
 postępować z narzędziami po porodzie,
 zapobiegać zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
Literatura obowiązkowa:
1. Boyle M. (tłum. pod red. Iwanowicz-Palus G.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
2. Dudenhausen J., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. Wydanie IV.
2
3. Iwanowicz-Palus G. (red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
4. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
Literatura dodatkowa:
1. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
2. Banaszkiewicz A. i in.: Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. IMiDz, Warszawa
2002.
3. Baston H., Hall J.: Podstawy położnictwa. Poród. red. wyd. pol. Maria Kaleta. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2011.
4. Bręborowicz G. H. (red.): Kardiotokografia. Ośrodek Wydawnictw Medycznych, Poznań 2009.
5. Bręborowicz G. H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
6. Bręborowicz G. H. (red.): Operacje położnicze. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań
2007.
7. Charles C., Chapman V.: Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2010.
8. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa 2012.
9. Drews K., Słomko Z. (red. naukowa): Krwotoki położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2010.
10. Foley M.R., Strong Jr T.H., Garite T.J.: Stany nagłe w położnictwie. Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2012.
11. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
12. Makara-Studzińska M. (red.): Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
13. Malarewicz A. (red.): Położnictwo – Podstawy opieki położniczej. Wyd. Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2009.
14. Nehring-Gugulska M.: Warto karmić piersią. Optima, Warszawa 2006.
15. Niemiec T.: Zakażenia w położnictwie i ginekologii - tom 1-3. Via Medica, Gdańsk 2009, 2010,
2011.
16. Odent M.: Odrodzone narodziny. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
17. Pilewska-Kozaka A. (red.): Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009.
18. Pisarski T. (red.) Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. Wydanie IV-unowocześnione.
19. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla
studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wybrane działania
pielęgniarskie. Tom II. Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2004.
20. Woollard M., Hinshaw K., Simpson H., Wieteska S.: Stany naglące w położnictwie.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. Nr 1100 z dnia 4 października 2012 r.).
3
Lp.
1.
2.
3.
Materiał nauczania
do realizacji
Czas
realizacji
Wymagania programowe
Podstawowe
SALA PORODOWA
Zasady opieki nad
Student:
rodzącą w Sali
 Scharakteryzuje organizację
porodowej. Specyfika
Sali porodowej
oddziału.
 Wyjaśni i zastosuje przepisy bhp, sanitarnoepidemiologiczne i p-poż.
 Wyjaśni i zastosuje prawa pacjenta
Przyjęcie rodzącej do Student:
Sali porodowej.
 Omówi zasady przyjęcia ciężarnej/ rodzącej na oddział i
przyjmie pacjentkę
 Omówi i założy nowoprzyjętej pacjentce dokumentację
 Oceni tętno płodu
 Oceni stan ogólny rodzącej
 Oceni stan położniczy rodzącej
 Samodzielnie przyjmie pacjentkę
Zadania położnej
Student:
wynikające z funkcji
 Przygotuje zestaw do porodu
opiekuńczej nad
 Przygotuje zestaw do szycia szyjki macicy
pacjentką i jej
 Nadzoruje stan rodzącej i płodu
dzieckiem w czasie
 Pielęgnuje rodzącą w czasie porodu
porodu.
 Prowadzi I, II, III i IV okres porodu
 Przygotuje się do przyjęcia porodu
 Przyjmie poród fizjologiczny z nauczycielem
 Asystuje podczas porodu nieprawidłowego
 Asystuje podczas szycia krocza
 Postępuje z noworodkiem po porodzie
 Przystawi noworodka do piersi po porodzie
 Postępuje z narzędziami po porodzie
 Zapobiega zakażeniom wewnątrzszpitalnym
 Prowadzi dokumentację w czasie porodu i uzupełni ją po
porodzie
Ponadpodstawowe
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Liczba
godzin
Liczba
dni
4
1/2
10
2
40
10
Uwagi
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
4
4.
5.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
diagnostycznej w
czasie porodu.
Zadania położnej
wynikające z funkcji
edukacyjnej w czasie
porodu.
Student:
 Dokona pomiaru miednicy kostnej
 Oceni przypuszczalną wagę płodu
 Wykona chwyty Leopolda
 Zaobserwuje czynność skurczową macicy
 Oceni postęp porodu
 Dokona oceny zapisu KTG
 Pobierze materiał do badań
Student:
 Przygotuje rodzącą do porodu
 Prowadzi psychoprofilaktykę porodu
 Stosuje różne metody zmniejszające ból porodowy
 Nauczy oddychania w czasie porodu
 Pomoże rodzącej w przystawieniu dziecka do piersi
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
16
10
7
1/2
Prowadzenie
edukacji
rodzącej
5
Download