Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Farmakologia kliniczna
Kod modułu wg
standardów
od A do G
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne X
VI
Semestr studiów:
obowiązkowy X fakultatywny 
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
Razem:
E
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
XII
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
15
15
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
Zapoznanie studentów z praktycznym wymiarem:
C1. zagrożeń związanych ze stosowaną farmakoterapią oraz metodami zwiększającymi jej skuteczność i
bezpieczeństwo, w tym racjonalizacją terapii przeciwbólowej i antybiotykoterapii,
C2. interpretacji materiałów informacyjnych dotyczących leków,
C3. klinicznej i ekonomicznej oceny technologii medycznych.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu Opis efektu kształcenia (zgodnie ze
Metody weryfikacji
Forma zajęć
szczegółowymi efektami kształcenia
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
zawartymi w standardach)
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
kształcenia*
Posiada wiedzę w zakresie
test wielokrotnego
ć
E. W3
odmienności organizmów różnych
wyboru zawierający
grup wiekowych dzieci, inaczej
również pytania
przebiegających procesów
otwarte, w tym
biologicznych wpływających na losy
przypadki kliniczne do
leków w organizmie, skuteczność i
omówienia
bezpieczeństwo ich stosowania.
E.W8, E. W10 Charakteryzuje zasady
indywidualizacji farmakoterapii u
osób w starszym wieku.
Objaśnia zasady optymalizacji terapii
E. W29
bólu.
Tłumaczy zasady terapii
monitorowanej stężeniami leków w
płynach organizmu, ze wskazaniem
kryteriów jej wdrożenia.
Charakteryzuje farmakoekonomiczne
E. W41
aspekty terapii. Objaśnia metody,
zasady prawne i etyczne prowadzenia
badań klinicznych.
Analizuje i ocenia niepożądane
E. U17
działania leków, zwłaszcza
niepożądane następstwa interakcji
leków istotnych w praktyce lekarskiej.
Potrafi przygotować raport powikłania
polekowego.
Przewiduje zagrożenia związane ze
E. U18
stosowaniem farmakoterapii w
różnych grupach pacjentów oraz
planuje działania prewencyjne.
Wykorzystuje różne źródła informacji
E. U31
o lekach, w tym interpretuje
charakterystyki farmaceutyczne
produktów leczniczych oraz
krytycznie ocenia materiały
reklamowe dotyczące leków.
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
E. W40
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 15
Praca własna (godz.)
25
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
40
Punkty ECTS przedmiotu
1
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1. Niepożądane działania leków, ze szczególnym uwzględnieniem niepożądanych następstw interakcji
leków istotnych w praktyce lekarskiej. Raportowanie powikłań polekowych.
2. Indywidualizacja farmakoterapii u dzieci i u osób w starszym wieku.
3. Optymalizacja farmakoterapii w oparciu o badania genetyczne.
4. Optymalizacja farmakoterapii w okresie ciąży.
5. Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych.
Dawkowanie leków w niewydolności nerek.
6. Wpływ czynników środowiska i rytmu dobowego na działanie leków.
7. Skuteczna i bezpieczna farmakoterapia bólu.
8. Racjonalna antybiotykoterapia.
9. Farmakoterapia monitorowana stężeniami leków w organizmie. Obliczanie zmienionej dawki leków i
zmienionego przedziału dawkowania na podstawie pomiaru ich stężeń w surowicy krwi.
10. Farmakoekonomiczne aspekty terapii.
11. Interpretacja charakterystyk farmaceutycznych produktów leczniczych oraz krytyczna ocena
materiałów reklamowych dotyczących leków.
12. Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami GCP. Etyczne aspekty badań klinicznych nowych
leków oraz stosowania placebo. Interpretacja protokołów badań klinicznych I, II, III, IV fazy.
Planowanie badania klinicznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1) Orzechowska-Juzwenko K.: Farmakologia kliniczna. Znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2006.
2) Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer M.K., Ruth P., Schaefer-Korting M.: Farmakologia i
Toksykologia Mutschlera. MedPharm Polska, Wrocław, 2010.
3) Wiela-Hojeńska A., Jaźwińska-Tarnawska E.: Badania kliniczne – znaczenie w praktyce
medycznej. AM we Wrocławiu, 2011.
4) Katzung B.G., Masters S.B., Trevor A.J.: Basic&clinical pharmacology. Mc Graw Hill
Companies, 2012.
5) Bennett P.N., Brown M.J., Sharma P.: Clinical pharmacology. Churchill Livingstone Elsavier,
2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Kostowski W., Herman Z.S.: Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Tom 1-2. Podręcznik dla
studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2010.
2. Łagocka I., Maciejczyk A.: Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Pharmacovigilance.
OINPHARMA, Warszawa, 2008.
3. Kostka-Trąbka E., Woroń J.: Interakcje leków w praktyce klinicznej. PZWL, Warszawa, 2011,
wyd. 2.
4. Walter M.: Badania kliniczne. Organizacja, nadzór, monitorowanie. Stowarzyszenie na Rzecz
Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, Warszawa, 2004.
5. Friese K., Mörike K., Neumann G., Windorfer A. red. wyd. I pol. T. Fuchs: Leki w ciąży i
laktacji. MedPharm Polska, 2009.
6. Krawczyński M.I..: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa, 2009.
7. Sayberth H.W., Rane A., Schwab M.: Pediatric Clinical Pharmacology, Springer, 2011.
8. Langman L.J., Dagupta A.: Pharmacogenomics in Clinical Therapeutics. John Wiley&Sons, 2012.
9. Altman R.B., Flockhart D., Goldstein D.B.: Principles of pharmacogenetics and
pharmacogenomics. Cambridge University Press, 2012.
10. Brzeziński K., Flipczak-Bryniarska I., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. PZWL, 2011.
11. Ackermann G. red. wyd. pol. M. Bulanda: Antybiotyki i środki przeciwgrzybicze. Substancjeobrazy chorobowe-leczenie. MedPharm Polska, 2010.
12. Czech M.: Farmakoekonomika. Ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w
Polsce. Wydawnictwo Walters Kluwer, Polska sp. z.o., Warszawa, 2010.
13. Nowakowska E.: Farmakoekonomika. AM Poznań, Poznań, 2010.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
sala seminaryjna, pracownia terapii monitorowanej, rzutnik multimedialny
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej (co najmniej 65%)
oceny z końcowego pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego.
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, tel. 71 7841768, e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Podpis Dziekana
Data sporządzenia sylabusa: 30.07.2012
Download