Document

advertisement
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Farmakologia
Nazwa przedmiotu
Kosmetologia
Kierunek studiów
Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki
Jednostka prowadząca
Prof. dr hab.n.med. Bogusław Czerny
Kierownik jednostki
Prof. dr hab. n. med. B.Czerny, dr n. med. I. Uzar
Osoba/y prowadzące
2012/2013, sem. zimowy
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
Grupa treści podstawowych
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Nauka o zasadach stosowania, wskazaniach i przeciwwskazaniach,
Skrócony opis
działaniach niepożądanych i mechanizmach działania leków.
przedmiotu
Wykłady – 12 godz.
Forma zajęć
Seminaria – 18 godz.
dydaktycznych
Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu
/cele dydaktyczne
wynikające z realizacji
przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
Punkty ECTS
Wykład informacyjny, seminarium
Zagadnienia farmakologii ogólnej i wiadomości o podstawowych
grupach leków.
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i ich
działania niepożądanego.
Fizjologia, biochemia, anatomia prawidłowa
WIEDZA:Znajomość podstawowych mechanizmów działania leków,
losów leków w ustroju oraz wskazań i przeciwwskazań do stosowania
wybranych grup leków (układu krążenia, układu nerwowego, układu
oddechowego, układu moczowego, układu pokarmowego, gruczołów
wydzielania wewnętrznego).
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie: wyboru postaci stosowanych leków,
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania niepożądanego
manifestującego się zmianami dermatologicznymi.
POSTAWA:W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien
mieć świadomość wpływu działania leków na funkcjonowanie
organizmu człowieka oraz możliwych działań niepożądanych.
3
Metody i kryteria
oceniania
Student zalicza przedmiot na podstawie uzyskania pozytywnych ocen
z zaliczeń cząstkowych oraz jeżeli na egzaminie udzielił nie mniej niż
70% odpowiedzi
Sposób i forma zaliczenia Zaliczenia cząstkowe, egzamin – forma pisemna-esej
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
Grupa treści podstawowych
Studia stacjonarne I st., rok II
Sala dydaktyczna
polski
Literatura podstawowa:
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Literatura uzupełniająca:
Mutschler E. Farmakologia i toksykologia
i
Praktyki w ramach
przedmiotu
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Bogusław Czerny
Prof. dr hab.n. med.
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
Wykłady
Cele dydaktyczne wynikające Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i
z realizacji wykładów
ich działania niepożądanego.
WIEDZA:Znajomość podstawowych mechanizmów działania
Efekty uczenia się
leków, losów leków w ustroju oraz wskazań i przeciwwskazań do
zdefiniowane dla danej
stosowania wybranych grup leków (układu krążenia, układu
formy dydaktycznej zajęć w
nerwowego, układu oddechowego, układu moczowego, układu
ramach przedmiotu
pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego).
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie: wyboru postaci stosowanych leków,
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania
niepożądanego manifestującego się zmianami
dermatologicznymi.
POSTAWA:W wyniku przeprowadzonych zajęć student
powinien mieć świadomość wpływu działania leków na
funkcjonowanie organizmu człowieka oraz możliwych działań
niepożądanych
Zaliczenia cząstkowe, egzamin końcowy – forma pisemna – esej,
Metody i kryteria oceniania
ocena pozytywna, jeśli student udzielił nie mniej niż 70%
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura
prawidłowych odpowiedzi
1. Leki znieczulenia miejscowego
2. Leki zwiotczające mięśnie prążkowane
3. Środki antyseptyczne i odkażające
4. Leki przeciwkrwotoczne i przeciwkrzepliwe
5. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
6. Podstawy farmakoekonomiki
Wykład informacyjny
Literatura podstawowa:
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Literatura uzupełniająca:
Mutschler E. Farmakologia i toksykologia
B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Uzar Izabela
Dr n. med.
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
seminaria
Cele dydaktyczne wynikające Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i
z realizacji seminariów
ich działania niepożądanego.
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania
Efekty uczenia się
leków, losów leków w ustroju oraz wskazań i przeciwwskazań do
zdefiniowane dla danej
stosowania wybranych grup leków (układu krążenia, układu
formy dydaktycznej zajęć w
nerwowego, układu oddechowego, układu moczowego, układu
ramach przedmiotu
pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego).
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie: wyboru postaci stosowanych leków,
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania
niepożądanego manifestującego się zmianami
dermatologicznymi.
POSTAWA:W wyniku przeprowadzonych zajęć student
powinien mieć świadomość wpływu działania leków na
funkcjonowanie organizmu człowieka oraz możliwych działań
niepożądanych
Zaliczenia cząstkowe, egzamin końcowy – forma pisemna – esej,
Metody i kryteria oceniania
ocena pozytywna, jeśli student udzielił nie mniej niż 70%
dla danej formy
prawidłowych odpowiedzi
dydaktycznej zajęć
1. Leki dermatologiczne
Zakres tematów
2. Leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne
3. Hormony
4. Leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej
5.
6.
7.
8.
Leki stosowane w leczeniu osteoporozy
Witaminy, suplementy diety
Biopierwiastki, parafarmaceutyki.
Leki stosowane w farmakoterapii chorób metabolicznych:
cukrzycy i miażdżycy
9. Interakcje między lekami, a składnikami pokarmowymi
10. Leki moczopędne
Metody dydaktyczne
Literatura
Seminaria
Literatura podstawowa:
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Literatura uzupełniająca:
Mutschler E. Farmakologia i toksykologia
Download