Document

advertisement
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Farmakologia
Nazwa przedmiotu
Pielęgniarstwo
Kierunek studiów
Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki
Jednostka prowadząca
Prof. dr hab.n.med. Bogusław Czerny
Kierownik jednostki
Prof. dr hab. n. med. B. Czerny, dr n. med.I. Uzar
Osoba/y prowadzące
2012/2013, sem. zimowy
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
Grupa treści podstawowych
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Nauka o zasadach stosowania, wskazaniach i przeciwwskazaniach,
Skrócony opis
działaniach niepożądanych i mechanizmach działania leków.
przedmiotu
Wykłady - 25 godz.
Forma zajęć
Seminaria – 20 godz.
dydaktycznych
Zajęcia bez nauczyciela – 15 godz.
Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu
/cele dydaktyczne
wynikające z realizacji
przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
Punkty ECTS
Wykład informacyjny, seminarium
Zagadnienia farmakologii ogólnej i wiadomości o podstawowych
grupach leków.
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i ich
działania niepożądanego.
Fizjologia, biochemia, anatomia prawidłowa
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania leków,
losów leków w ustroju oraz wskazań i przeciwwskazań do stosowania
wybranych grup leków (układu krążenia, układu nerwowego, układu
oddechowego, układu moczowego, układu pokarmowego, gruczołów
wydzielania wewnętrznego).
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się wiedzą o lekach, krwi ,
preparatach krwiozastępczych w celu bezpiecznego ich podawania,
przechowywania oraz reagowania w sytuacjach działania
niepożądanego.
POSTAWA: : W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien
mieć świadomość wpływu działania leków na funkcjonowanie
organizmu człowieka oraz możliwych działań niepożądanych
3
Metody i kryteria
oceniania
Student zalicza przedmiot na podstawie uzyskania pozytywnych ocen
z zaliczeń cząstkowych oraz jeżeli na egzaminie udzielił nie mniej niż
70% odpowiedzi
Sposób i forma zaliczenia Zaliczenia cząstkowe, egzamin – forma pisemna-esej
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
Grupa treści podstawowych
Studia stacjonarne I st., rok II
Sala dydaktyczna
polski
Literatura podstawowa:
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Literatura uzupełniająca:
Mutschler E. Farmakologia i toksykologia
i
Praktyki w ramach
przedmiotu
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Bogusław Czerny
Prof. dr hab. n. med.
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
Wykłady
Cele dydaktyczne wynikające Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i
z realizacji wykładów
ich działania niepożądanego.
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania
Efekty uczenia się
leków, losów leków w ustroju oraz wskazań i przeciwwskazań do
zdefiniowane dla danej
stosowania wybranych grup leków (układu krążenia, układu
formy dydaktycznej zajęć w
nerwowego, układu oddechowego, układu moczowego, układu
ramach przedmiotu
pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego).
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się wiedzą o lekach, krwi ,
preparatach krwiozastępczych w celu bezpiecznego ich
podawania, przechowywania oraz reagowania w sytuacjach
działania niepożądanego.
POSTAWA: : W wyniku przeprowadzonych zajęć student
powinien mieć świadomość wpływu działania leków na
funkcjonowanie organizmu człowieka oraz możliwych działań
niepożądanych
Egzamin w formie pisemnej – esej, ocena pozytywna, jeśli
Metody i kryteria oceniania
student udzielił nie mniej niż 70% prawidłowych odpowiedzi
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura
1. Podstawy farmakologii ogólnej – postaci i drogi
podawania leków, mechanizmy działania, działania
niepożądane, ogólne zasady stosowania leków,
dawkowanie, farmakoterapia dzieci i osób starszych,
monitorowanie stężenia leków.
2. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe
3. Narkotyczne leki przeciwbólowe
4. Leki moczopędne
5. Leki stosowne w chorobach przewodu pokarmowego
6. Leki stosowane w farmakoterapii chorób metabolicznych:
cukrzycy i miażdżycy
7. Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego
8. Leki przeciwkrwotoczne i przeciwkrzepliwe
9. Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
10. Farmakoekonomika
Wykład informacyjny
Literatura podstawowa:
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Literatura uzupełniająca:
Mutschler E. Farmakologia i toksykologia
B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Uzar Izabela
Dr n. med.
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
seminaria
Cele dydaktyczne wynikające Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i
z realizacji seminariów
ich działania niepożądanego.
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania
Efekty uczenia się
leków, losów leków w ustroju oraz wskazań i przeciwwskazań do
zdefiniowane dla danej
stosowania wybranych grup leków (układu krążenia, układu
formy dydaktycznej zajęć w
nerwowego, układu oddechowego, układu moczowego, układu
ramach przedmiotu
pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego).
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się wiedzą o lekach, krwi ,
preparatach krwiozastępczych w celu bezpiecznego ich
podawania, przechowywania oraz reagowania w sytuacjach
działania niepożądanego.
POSTAWA: : W wyniku przeprowadzonych zajęć student
powinien mieć świadomość wpływu działania leków na
funkcjonowanie organizmu człowieka oraz możliwych działań
niepożądanych
Zaliczenia cząstkowe, egzamin końcowy – forma pisemna – esej,
Metody i kryteria oceniania
ocena pozytywna, jeśli student udzielił nie mniej niż 70%
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
prawidłowych odpowiedzi
1. Antybiotykoterapia
2. Leki działające na układ nerwowy wegetatywny
3. Leki stosowane w farmakoterapii chorób krążenia
4. Leki działające na układ oddechowy
5. Hormony
Metody dydaktyczne
Literatura
Seminaria
Literatura podstawowa:
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Literatura uzupełniająca:
Mutschler E. Farmakologia i toksykologia
Download