Document

advertisement
A. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa
Komentarz
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa. Interakcje leków z
Nazwa przedmiotu
żywnością,
Dietetyka
Kierunek studiów
Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki
Jednostka prowadząca
Prof. dr hab.n.med. Bogusław Czerny
Kierownik jednostki
Prof. B.Czerny, dr n.med. I. Uzar
Osoba/y prowadzące
2012/2013, sem. zimowy i letni
Cykl dydaktyczny, w
którym przedmiot jest
realizowany
Grupa treści kierunkowych
Przyporządkowanie do
grupy przedmiotów
Nauka o zasadach stosowania, wskazaniach i przeciwwskazaniach,
Skrócony opis
działaniach niepożądanych i mechanizmach działania leków.
przedmiotu
Wykłady – 25 godz.
Forma zajęć
Seminaria – 15 godz.
dydaktycznych
BN – 5 godz.
Metody dydaktyczne
Pełny opis przedmiotu
/cele dydaktyczne
wynikające z realizacji
przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykaz uzyskanych
umiejętności / Efekty
uczenia się
Punkty ECTS
Wykład informacyjny, seminarium
Zagadnienia farmakologii ogólnej, wiadomości o podstawowych
grupach leków oraz ich interakcjach z pożywieniem.
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i ich
działania niepożądanego.
Biochemia, fizjologia, patofizjologia, higiena
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania leków,
losów leków w ustroju oraz wskazań, przeciwwskazań do stosowania
wybranych grup leków oraz ich interakcji ze składnikami pożywienia.
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie wyboru postaci stosowanych leków,
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania niepożądanego.
Ocena wpływu żywienia na skuteczność farmakoterapii.
POSTAWA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien
mieć świadomość wpływu działania leków na funkcjonowanie
organizmu człowieka, możliwych działań niepożądanych oraz
wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
1
Metody i kryteria
oceniania
Student zalicza przedmiot, jeżeli w zaliczeniu końcowym udzielił nie
mniej niż 70% odpowiedzi
Sposób i forma zaliczenia
Zaliczenia cząstkowe, zaliczenie końcowe na ocenę – forma pisemna
- esej
Grupa treści podstawowych
Studia stacjonarne I st., rok II
Sala dydaktyczna
Rodzaj przedmiotu
Sposób realizacji
przedmiotu
Język wykładowy
Literatura
polski
Literatura podstawowa:
Zachwieja Z. „Leki i pożywienie – interakcje”
Literatura uzupełniająca:
red. Orzechowska – Juzwenko K. „Farmakologia Kliniczna”.
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
i
Praktyki w ramach
przedmiotu
B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Bogusław Czerny
Prof. dr hab. n.med.
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
Wykłady
Cele dydaktyczne wynikające Zagadnienia farmakologii ogólnej, wiadomości o podstawowych
grupach leków oraz ich interakcjach z pożywieniem.
z realizacji wykładów
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i
ich działania niepożądanego.
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania
Efekty uczenia się
leków, losów leków w ustroju oraz wskazań, przeciwwskazań do
zdefiniowane dla danej
stosowania wybranych grup leków oraz ich interakcji ze
formy dydaktycznej zajęć w
składnikami pożywienia.
ramach przedmiotu
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie wyboru postaci stosowanych leków,
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania
niepożądanego. Ocena wpływu żywienia na skuteczność
farmakoterapii.
POSTAWA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student
powinien mieć świadomość wpływu działania leków na
funkcjonowanie organizmu człowieka, możliwych działań
niepożądanych oraz wzajemnego wpływu farmakoterapii i
żywienia
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura
Student zalicza przedmiot, jeżeli w zaliczeniu końcowym udzielił
nie mniej niż 70% odpowiedzi
Sem. zimowy:
1. Podstawy farmakologii ogólnej – postaci i drogi
podawania leków, mechanizmy działania, działania
niepożądane, ogólne zasady stosowania leków,
dawkowanie, farmakoterapia dzieci i osób starszych,
monitorowanie stężenia leków, indywidualizacja
farmakoterapii
2. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe
3. Narkotyczne leki p/bólowe
4. Leki moczopędne
5. Leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i
dwunastnicy
6. Leki przeczyszczające i przeciwbiegunkowe
7. Leczenie farmakologiczne otyłości
8. Leki stosowane w leczeniu cukrzycy
9. Leki stosowane w leczeniu miażdżycy
10. Leki wpływające na czynność wątroby
11. Hormony
Wykład informacyjny
Literatura podstawowa:
Zachwieja Z. „Leki i pożywienie – interakcje”
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Literatura uzupełniająca:
red. Orzechowska – Juzwenko K. „Farmakologia Kliniczna”.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia z podstawami farmakoterapii
B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Nazwa
Komentarz
Nazwisko i imię wykładowcy Uzar Izabela
Dr n. med.
Stopień naukowy
Forma zajęć dydaktycznych
seminaria
Cele dydaktyczne wynikające Zagadnienia farmakologii ogólnej, wiadomości o podstawowych
grupach leków oraz ich interakcjach z pożywieniem.
z realizacji seminariów
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków w organiźmie i
Efekty uczenia się
zdefiniowane dla danej
formy dydaktycznej zajęć w
ramach przedmiotu
Metody i kryteria oceniania
dla danej formy
dydaktycznej zajęć
Zakres tematów
Metody dydaktyczne
Literatura
ich działania niepożądanego.
WIEDZA: Znajomość podstawowych mechanizmów działania
leków, losów leków w ustroju oraz wskazań, przeciwwskazań do
stosowania wybranych grup leków oraz ich interakcji ze
składnikami pożywienia.
UMIEJĘTNOŚCI: Posługiwanie się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie wyboru postaci stosowanych leków,
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania
niepożądanego. Ocena wpływu żywienia na skuteczność
farmakoterapii.
POSTAWA: W wyniku przeprowadzonych zajęć student
powinien mieć świadomość wpływu działania leków na
funkcjonowanie organizmu człowieka, możliwych działań
niepożądanych oraz wzajemnego wpływu farmakoterapii i
żywienia
Student zalicza przedmiot, jeżeli w zaliczeniu końcowym udzielił
nie mniej niż 70% odpowiedzi
Sem. zimowy:
1. Antybiotyki
2. Leki stosowane w chorobach układu oddechowego
3. Interakcje leków z żywnością
Sem. letni:
1. Interakcje leków z żywnością
2. Wpływ leków na przyswajalność i metabolizm
składników odżywczych
3. Żywność funkcjonalna, nutragenomika i farmakogenetyka
4. Zaliczenie końcowe
Prezentacja
Literatura podstawowa:
Zachwieja Z. „Leki i pożywienie – interakcje”
Literatura uzupełniająca:
red. Orzechowska – Juzwenko K. „Farmakologia Kliniczna”.
Rajtar-Cynke G. Farmakologia-podręcznik dla studentów i
absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu.
Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii
Kleirok Z.: Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii
Download