Sylabus przedmiotu

advertisement
Sylabus przedmiotu
Przedmiot:
Embriologia i histologia zwierząt
Kierunek: Biologia, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2012
Specjalność: biologia ogólna i eksperymentalna
Rok/Semestr: III/5
Liczba godzin: 30,0
Nauczyciel: Gawron, Antoni, prof. dr hab.
Forma zajęć: wykład
Rodzaj zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6,5
30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć
dydaktycznych
35,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
50,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
50,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu
Godzinowe
ekwiwalenty punktów
ECTS (łączna liczba
godzin w semestrze):
Wstępne wymagania: Zaliczony 2 rok studiów I stopnia
•
•
Metody dydaktyczne:
•
•
objaśnienie lub wyjaśnienie
wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
wykład problemowy
1. Sposoby rozmnażania zwierząt. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe. Wady i zalety rozmnażania
płciowego. Determinacja płci. Ewolucja rozmnażania płciowego.
2. Pochodzenie i powstawanie komórek płciowych. Jajorodność, jajożyworodność, żyworodność.
3. Spermatogeneza i oogeneza. Rodzaje plemników i komórek jajowych.Przebieg gametogenezy
u ssaków. Hormonalna regulacja rozrodu. Sezon rozrodczy.Cykl płciowy człowieka.
4. Odnajdywanie jaja przez plemnik. Przenikanie plemników przez osłony jaja. Reakcja
akrosomalna. Reakcja jaja na zetknięcie się z plemnikiem. Zapłodnienie.
5. Sposoby bruzdkowania. Bruzdkowanie i gastrulacja. Organogeneza. Narządy ekto, endo i
mezodermalne.
Zakres tematów:
6. Mechanizm organogenezy.
7. Błony płodowe. Powstanie, budowa i znaczenie łożyska .
8. Okresy rozwoju zapłodnionego jaja (rozwój przedzarodkowy, zarodka i płodu). Płodowe
krążenie krwi.
9. Wpływ różnych czynników na rozwój zarodka i płodu.
10. Ciąża mnoga. Fazy i czas trwania porodu człowieka.
11. Klonowanie. Zapłodnienie in vitro.
12. Syndrom postaborcyjny i niechcianego dziecka.
13. Budowa, rodzaje i funkcje tkanki nabłonkowej, lącznej, mięśniowej, nerwowej i glejowej
Forma oceniania:
• egzamin ustny
• obecność na zajęciach
1.
2.
Literatura: 3.
4.
5.
Bartel, H. Embriologia. PZWL, 2000;
Jura, Cz. i in. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. PWN 2005;
Twyman, R.M. Biologia rozwoju. PWN 2003;
Sawicki, W. Histologia. PZWL 2005.
Stevens, A., Lowe J. Histologia PZWL 2000
Download