Lokata str oparta na koszyku spółek z sektora dóbr

advertisement
RAPORT Z INWESTYCJI
Lokata strukturyzowana oparta na koszyku spółek z
sektora dóbr luksusowych
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek z sektora dóbr luksusowych jest
produktem inwestycyjnym ze 100% gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Odsetki za okres
umowny liczone są według następujących zasad:
Opis
•
Jeżeli w dniu końcowej obserwacji wzrosty wszystkich poszczególnych walorów będą
wyższe niż 20%, to do obliczenia średniej będą wzięte pod uwagę wartości graniczne 20%
dla każdego waloru. Posiadacz lokaty otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę
strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 20%
w skali 2 lat.
•
Jeżeli w dniu końcowej obserwacji stopy zwrotu dla poszczególnych spółek będą miały
następujące wartości: 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 0%, 24%, wtedy średnia
arytmetyczna stóp zwrotu jest równa 11,5% ze względu na wartość graniczną 20%
zastosowaną dla ostatniej spółki. Klient otrzyma 11,5% za dwuletni okres inwestycji.
•
Jeżeli w dniu końcowej obserwacji średnia arytmetyczna wzrostu poszczególnych
walorów będzie równa lub niższa od 0%, to Posiadacz lokaty otrzyma zwrot 100%
zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych.
Gwarantowana ochrona kapitału
100% w dniu zapadalności
Czas trwania lokaty
2 lata
Instrument bazowy
Udział w wynikach instrumentu bazowego
DAIMLER AG, The Estee Lauder Companies Inc., Tiffany & Co., Pernod-Ricard, Nike Inc -Cl B,
Diageo PLC, Nikon Corp, Michael Kors Holdings
100%
Maksymalne potencjalne odsetki*
20,00% (10,00% w skali roku)
Poziom bariery
20%
Dzień obserwacji początkowej
1 października 2013 r.
Początek okresu umownego
28 września 2013 r.
Koniec okresu umownego (dzień zapadalności) 27 września 2015 r.
Opłata likwidacyjna
• 4% kwoty lokaty strukturyzowanej w pierwszym roku okresu umownego (28.09.2013 r. –
27.09.2014 r.)
• 2% kwoty lokaty strukturyzowanej w drugim roku okresu umownego (28.09.2014 r. –
27.09.2015 r.)
31 lipca 2015 r.
Data wygenerowania raportu
* Kwota odsetek nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.
WARTOŚĆ INSTRUMENTU BAZOWEGO W CZASIE TRWANIA INWESTYCJI*
80%
60%
40%
20%
0%
2013-10-01
-20%
2014-04-01
2014-10-01
2015-04-01
-40%
-60%
DAIMLER AG
The Estee Lauder Companies Inc.
Tiffany & Co.
Pernod-Ricard
Nike Inc -Cl B
Diageo PLC
Nikon Corp
Michael Kors Holdings
Bariera
*Wyniki historyczne nie gwarantują osiągniecia podobnych wyników w przyszłości
Źródło: Bloomberg
31 lipca 2015
Strona 1/2
RAPORT Z INWESTYCJI
Lokata strukturyzowana oparta na koszyku spółek z
sektora dóbr luksusowych
ZMIANA WARTOŚCI INSTRUMENTU BAZOWEGO
Nazwa
DAIMLER AG
58,00
81,39
Zmiana z
uwzględnieniem
bariery
40,33%
20,00%
The Estee Lauder Companies Inc.
70,50
89,11
26,40%
20,00%
Tiffany & Co.
76,86
95,70
24,51%
20,00%
Pernod-Ricard
90,39
109,05
20,64%
20,00%
Nike Inc -Cl B
72,42
115,22
59,10%
20,00%
Diageo PLC
1956,50
1 789,50
-8,54%
-8,54%
Nikon Corp
1697,00
1 474,00
-13,14%
-13,14%
75,85
41,99
-44,64%
-44,64%
13,08%
4,21%
Michael Kors Holdings
Cena początkowa
Cena bieżąca
Zmiana
Koszyk
WARTOSĆ TEORETYCZNA NA DZIEŃ ZAPADALNOŚCI (KOMENTARZ)
Na dzień 31 lipca 2015 r. wartość koszyka spółek wzrosła o 4,21% w porównaniu do wartości początkowej i z uwzględnieniem bariery 20%.
Zakładając, iż stopa zwrotu z koszyka 8 spółek utrzyma się na bieżącym poziomie do ostatniego dnia obserwacji instrumentu bazowego, Inwestor
otrzyma 100% zwrot zainwestowanych środków i odsetki w wysokości 4,21% przed opodatkowaniem.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w tym
materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego,
podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje
były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Materiał zawiera hipotetyczne wartości przyszłych wyników, które nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z
inwestycji. Scenariusze przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Niezależnie
od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, potencjalnych
korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji oraz konsekwencji
zmieniających się czynników rynkowych. Klient powinien również w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi
doradcami podjąć takie ryzyko. PKO Bank Polski, mimo że oferuje produkty inwestycyjne, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie
udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji.
Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.
Inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem utraty zysków. Główne ryzyko związane z inwestowaniem to ryzyko rynkowe
wynikające z faktu, że ceny instrumentów wbudowanych w produkty strukturyzowane podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych tendencji
rynkowych.
Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem znajdują się w Katalogu instrumentów finansowych dostępnym na stronie
www.pkobp.pl oraz w oddziałach Banku.
31 lipca 2015
Strona 2/2
Download