Pytania z Mikro I - E-SGH

advertisement
Zestaw pytań z makroekonomii I
Zestaw 5: Pieniądz i system bankowy. Bank centralny i polityka pieniężna.
1.
Wyjaśnij, jaki wpływ na podaż pieniądza będą miały następujące zdarzenia:
a) podmioty nie-bankowe zwiększają skłonność do trzymania środków płatniczych na
bieżących rachunkach bankowych
b) rząd zamierza sprzedać ludności obligacje skarbowe, aby sfinansować deficyt
budżetowy
c) wzrosła stopa minimalnych rezerw obowiązkowych
d) bank centralny sprzedał znaczą ilość papierów wartościowych bankom komercyjnym
e) wzrosła produkcja, przy nie zmienionym poziomie cen i stóp procentowych
2.
W jakim przypadku emisja i wykup przez rząd papierów skarbowych wpłyną na podaż
pieniądza?
3.
Czy prawdziwe jest zdanie, że M1 to M0 plus rachunki bieżące?
4.
Jakie relacje zachodzą pomiędzy agregatami pieniężnymi M0, M1, M2, M3 (potraktuj
każdy z agregatów jako zbiór)?
5.
W pewnym spokojnym kraju o nazwie Oaza podmioty z całego świata mogą
swobodnie zakładać depozyty bankowe. Pewnego razu w sąsiednim kraju nastąpiło
załamanie gospodarcze w wyniku poważnego trzęsienia ziemi. Nie wywołało to
niepokoju w Oazie, gdyż związki gospodarcze z tym krajem były znikome. Jednak
cudzoziemcy zaczęli wycofywać depozyty z banków Oazy. W Oazie doszło do
poważnego krachu systemu finansowego. Wiele banków zawiesiło obsługę
rachunków swoich klientów, a wiele musiało zbankrutować. Niewydolność systemu
bankowego doprowadziła szereg przedsiębiorstw do utraty płynności i uruchomiła
łańcuch bankructw, który doprowadził do ogólnego załamania gospodarki. Jak
myślisz, co mogło spowodować taką sytuację w Oazie? Omów mechanizm powstania
załamania w gospodarce Oazy.
6.
Jeżeli mamy stałą szybkość obiegu pieniądza to, jakie długookresowe konsekwencje
może mieć stałe tempo zmiany podaży pieniądza 3% średniorocznie?
7.
Narysuj wykres pokazujący równowagę na rynku pieniądza (założenie o braku
wrażliwości podaży pieniądza na stopę procentową). Pokaż, co się zmieni na rynku,
gdy jednocześnie wzrośnie produkcja i bank centralny będzie kupował obligacje
rządowe od banków.
1
Zestaw pytań z makroekonomii I
8.
Załóżmy, że w pewnej gospodarce stopa rezerw obowiązkowych wynosi 10%,
gotówka stanowi 20% depozytów bankowych a agregat M0 wynosi 250 mld.
Wiadomo również, że transakcyjny popyt na pieniądz stanowi 10% nominalnego PKB,
a popyt spekulacyjny zależy ujemnie od stopy procentowej i jego wartości
przedstawione są w poniższej tabeli. Oblicz, ile wyniesie stopa procentowa
równoważąca rynek pieniężny, gdy nominalny PKB jest równy 5000 mld j.p.. O ile
zmieni się stopa procentowa, jeżeli banki komercyjne zdecydują się dodatkowo
utrzymywać 10% rezerw dobrowolnych?
Stopa procentowa (%)
9
8
7
6
5
4
3
Popyt spekulacyjny (mld zł)
200
250
300
350
400
450
500
W pewnej gospodarce wartość PKB wynosi 1000, sektor bankowy utrzymuje zasoby
rezerw gotówkowych na poziomie 20. Baza monetarna wynosi 80, a mnożnik kreacji
pieniądza 2,5; popyt na pieniądz z motywów transakcyjnych wynosi 20% PKB.
a) Określ podaż pieniądza.
b) Wyznacz stopę procentową (i) równoważącą rynek pieniężny wiedząc, że popyt
spekulacyjny dany jest wzorem M spekulacyjny = 40 – 400i
c) Załóżmy, iż PKB potencjalny wynosi 1100. Bank centralny powiększył bazę monetarną
o 12. Jaki będzie efekt wzrostu podaży pieniądza (przyjmij, iż dochodowa szybkość
obiegu pieniądza jest równa 1).
9.
10. W pewnym kraju zaobserwowano gwałtowne rozprzestrzenianie się
kredytowych. Jaki ma to wpływ na równowagę na rynku pieniężnym?
kart
11. Wyjaśnij wpływ polityki monetarnej na realne procesy gospodarcze
2
Download