Inflacja - e-Uczelnia UEK

advertisement
Inflacja - zadania
Zadanie 1
W gospodarce zamkniętej potencjalny dochód narodowy wynosi 1000. Autonomiczne
wydatki konsumpcyjne wynoszą 500, autonomiczne wydatki inwestycyjne wynoszą 400, a
wydatki rządowe wynoszą 150. KSK wynosi 0.8, a stopa podatkowa wynosi 0,2.
a) wyznacz wielkość luki inflacyjnej,
b) jak na wielkość luki inflacyjne wpłynie zwiększenie stopy podatkowej o 0,1?
c) jak na wielkość luki inflacyjnej wpłynie zmniejszenie wydatków rządowych o 20?
Zadanie 2
Załóżmy, że początkowo nie ma inflacji, stopa procentowa wynosi 3%, a podatek od
dochodów uzyskanych z odsetek 30%. Przypuśćmy, że pożyczasz klientowi 5000 na kupno
samochodu.
a) Oblicz wielkość swoich dochodów brutto z tej transakcji w skali roku.
b) Ile zapłacisz podatku?
c) Oblicz wielkość i stopę zysku (netto po opodatkowaniu).
Załóżmy, że ta sama transakcja dochodzi do skutku w sytuacji, gdy inflacja wynosi 10 %
rocznie, ale ponieważ system bankowy przystosował się do inflacji, więc nominalna stopa
procentowa wynosi 13%.
d) Oblicz wielkość swoich dochodów brutto oraz kwotę należnego podatku
e) Oblicz wielkość i stopę zysku netto (po opodatkowaniu).
Zadanie 3
TAK/NIE
1) inflacja nie pociąga za sobą żadnych kosztów, jeśli jest w pełni przewidywana.......
2) „koszty jadłospisu „ odzwierciedlają fakt, że im wyższe jest tempo inflacji, tym częściej trzeba drukować
nowe cenniki, jeżeli cny realne maja pozostać bez zmian.......
3) Krzywa Phillipsa pokazuje, że bezrobocie można zmniejszyć kosztem wyższej inflacji.......
4) Ilościowa teoria inflacji w swej najprostszej wersji orzeka, że stopa inflacji jest zawsze równa stopie
wzrostu nominalnej ilości pieniądza...........
5) Duży deficyt budżetowy prowadzi nieuchronnie do inflacji i zmusza rząd do drukowania dodatkowej ilości
pieniądza..........
6) szybkość obiegu pieniądza jest to szybkość z jaką przenosi się z rąk do rąk istniejący zasób pieniądza........
7) Stosując indeksację można tolerować inflację nawet przez dłuższy czas..............
8) Na inflacji tracą banki udzielające pożyczek o stałej stopie oprocentowania........
Dokończ powyższe zdania:
1) Stagflacja jest to zjawisko polegające na....
2) Inflacja kosztowa występuje wtedy, gdy.....
3) Inflacja popytowa występuje wtedy, gdy......
4) Luka inflacyjna to.........
5) Inflacja galopująca to......
6) Deflacja to....
7) Drenaż podatkowy....
8) Naturalna stopa bezrobocia....
9) Hipoteza racjonalnych oczekiwań......
10) Koszty zdzieranych zelówek wynikają z.......
Download