T x PM = V => wzór na ilość pieniądza w obiegu M

advertisement
T x PM =
V
=> wzór na ilość pieniądza w obiegu
M - masa
pieniądza w obiegu P - przeciętny poziom cen w danym kraju T - wolumen
transakcji oczekujących na obsługę przez pieniądz
V - szybkość obiegu
pieniądzaSzybkość - odwrotność ilości pieniądza w obiegu, zdolność danej jednostki
pieniężnej do ogólnej transakcji.Szybkość pieniądza:V=(P*T)/MObieg pieniądza to
proces przemieszczania się pieniądza między podmiotami gospodarczymi w obrębie
lub poza granicami kraju emisji, (jeśli jest on stosowany w operacjach
międzynarodowych), w związku z realizacją transakcji kupna - sprzedaży dóbr i usług
lub regulowaniem zobowiązań.Obieg pieniądza może mieć charakter gotówkowy,
realizowany przy pomocy znaków pieniężnych, lub bezgotówkowy, realizowany przez
przenoszenie depozytów z rachunku bankowego jednego podmiotu gosp. na
rachunek innego. Pieniądz spełnia w obiegu funkcję środka cyrkulacji, obsługując
transakcje wymiany z warunkiem natychmiastowej zapłaty, oraz środka płatniczego w transakcjach z zapłatą odroczoną lub w płatnościach transferowych.Wyróżnia się
obieg pieniądza transakcyjny, związany z pośrednictwem pieniądza w transakcjach
wymiany towarowej, i obieg dochodowy, przesuwający pieniądz pomiędzy
podmiotami gospodarczymi i tworzący ich dochody redystrybucyjne.Szybkość obiegu
pieniądza, uzależniona m.in. od stopy inflacji i poziomu stóp procentowych, wpływa
na relację pomiędzy zasobami pieniądza a nominalnym dochodem narodowym - im
jest ona większa (im więcej transakcji kupna - sprzedaży obsłuży pieniądz) tym
zasób pieniądza przy danym dochodzie narodowym może być mniejszy, tym niższe
będą społeczne koszty obiegu pieniądza.Szybkość obiegu pieniądza1
Download