Wartość pieniądza w czasie

advertisement
Wartość pieniądza w czasie
WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Wartość pieniądza w czasie jest zmienna: pieniądz będący aktualnie do
dyspozycji w formie gotówki ma większą wartość dla posiadacza niż
analogiczna jego suma, która będzie zwrócona w późniejszym terminie.
Ocena wartości pieniądza w czasie:
1. Przyszła wartość – jaką wartość uzyska ustalona nominalnie kwota
pieniężna po upływie określonego czasu:
Vt = Vo * (1+i1) * (1+i2) * ....... (1+in)
Vo – początkowa kwota pieniężna,
Vt – przyszła wartość kwoty Vo,
i1, i2, in – stopa %,
t = 1,2 n – liczba lat okresu obliczeniowego.
Jeśli stopa % = constans to Vt = Vo * (1+i), (1+i) = Cpt – czynnik
przyszłej wartości.
2. Operacje gospodarcze przynoszące skutki finansowe dopiero w
przyszłości i dlatego ustalamy obecną wartość wpływów lub wydatków
które zostaną zrealizowane po upływie pewnego czasu:
Vo = Vt * 1/(1+i1) * 1/(1+i2) * ...... * 1(1+in),
Jeśli i = constans, to Vo = Vt * 1/(1+i). Ustalenie obecnej wartości
nazywamy dyskontowaniem.
Wyrażenie 1/(1+i) wykorzystywane jest w procesie dyskontowania i
określamy je jako „czynnik wartości obecnej” lub „współczynnik dyskont” i
oznaczamy symbolem Cot, max jego poziom wynosi 1,0.
Wielkość czynnika obecnej wartości zależy od poziomu stopy %. Im jest
ona wyższa, tym Cot jest niższe. Rachunek dyskontowy stosowany jest w
rachunku efektywności inwestycji, ocenie opłacalności lokat finansowych,
operacjach bankowych.
3. Płatności roczne – przepływy pieniądza realizowane w równej
wysokości i w równych odstępach czasu :
a/ przyszła wartość sumy płatniczej – wartość sumy na koniec roku
zamykającego cykl płatności
VAt = A * (1+i) + A * (1+i) + ...... + A * (1+i),
1
Wartość pieniądza w czasie
VAt - przyszła wartość sumy n płatności rocznych,
A – płatność roczna.
b/ obecna wartość sumy płatniczej rocznej – wartość tej sumy na
początku roku rozpoczynającego cykl płatności. Jest to wartość
wszystkich n płatności zdyskontowana na moment t = 0,
VAt = A * 1/(1+i) + A * 1/(1+i) + ...... + A *
1/(1+i).
2
Download