TEST - podstawy ekonomii

advertisement
ZRÓB TO SAM!
TEST
Plusami i minusami oznacz prawdziwe i fałszywe warianty odpowiedzi.
1.
W gospodarce „keynesowskiej” w sytuacjach odpowiadających punktom na linii zagregowanego popytu:
/A/ Na rynku gotowych dóbr zawsze panuje równowaga.
/B/ Na rynku pieniądza zawsze panuje równowaga.
/C/ Na rynku pracy zawsze panuje równowaga.
/D/ Rynek pracy zawsze znajduje się w stanie nierównowagi.
2.
Przyczyną ujemnego nachylenia linii zagregowanego popytu są m. in.:
/A/ Zmiany wielkości realnych dochodów w gospodarce, spowodowane zmianami poziomu cen.
/B/ Efekt zniechęconego pracownika.
/C/ Zmiany realnej podaży pieniądza w gospodarce, spowodowane zmianami poziomu cen.
/D/ Efekt substytucyjny, polegający na zastępowaniu przez nabywców dóbr, które drożeją, dobrami tanimi.
3.
W zamkniętej gospodarce „keynesowskiej” w punkcie przecięcia linii IS i LM:
/A/ Rynek dóbr znajduje się w stanie równowagi a rynek pieniądza w stanie nierównowagi.
/B/ Rynek dóbr znajduje się w stanie nierównowagi a rynek pieniądza w stanie równowagi.
/C/ Rynek dóbr i rynek pieniądza znajdują się w stanie równowagi.
/D/ Rynek dóbr i rynek pieniądza znajduje się w stanie nierównowagi.
4.
Pionowa, a nie pozioma, krzywa zagregowanej podaży, LAS, charakteryzuje gospodarkę, w której:
/A/ Nie istnieją nie wykorzystanych czynników produkcji.
/B/ Istnieją nie wykorzystane czynniki produkcji.
/C/ W długim okresie zwiększenie się popytu powoduje jedynie inflację; produkcja nie ulega zmianie.
/D/ W długim okresie zwiększenie się popytu powoduje jedynie wzrost produkcji; ceny pozostają stałe.
5.
Przesuwanie się krzywych krótkookresowej podaży, SAS, w dół i w górę może zostać spowodowane przez:
/A/ Histerezę.
/B/ Zmianę ilości pieniądza w gospodarce.
/C/ Zmiany wysokości płac nominalnych w gospodarce.
/D/ Zmianę oczekiwań inflacyjnych.
6.
W krótkim okresie w prawdziwej gospodarce negatywny makroekonomiczny szok popytowy powoduje:
/A/ Wzrost cen i zwiększenie się produkcji.
/B/ Obniżkę cen i zwiększenie się produkcji.
/C/ Wzrost cen i zmniejszenie się produkcji.
/D/ Obniżkę cen i zmniejszenie się produkcji.
7.
W długim okresie w prawdziwej gospodarce pozytywny makroekonomiczny szok popytowy powoduje:
/A/ Wzrost cen i zwiększenie się produkcji.
/B/ Obniżkę cen i zwiększenie się produkcji.
/C/ Wzrost cen i zmniejszenie się produkcji.
/D/ Obniżka cen i zmniejszenie się wielkości produkcji.
8.
W krótkim okresie w prawdziwej gospodarce negatywny makroekonomiczny szok podażowy powoduje:
/A/ Wzrost cen i zwiększenie się produkcji.
/B/ Wzrost cen i zmniejszenie się produkcji.
/C/ Obniżkę cen i zmniejszenie się produkcji.
/D/ Obniżke cen i zwiększenie się produkcji.
9.
W krótkim okresie w prawdziwej gospodarce pozytywny makroekonomiczny szok podażowy powoduje:
/A/ Wzrost cen i zwiększenie się produkcji.
/B/ Obniżka cen i zwiększenie się produkcji.
/C/ Wzrost cen i zmniejszenie się produkcji.
/D/ Obniżka cen i zmniejszenie się produkcji.
10.
Następujące zdarzenia przesuną w prawo linię długookresowej podaży zagregowanej, LAS:
/A/ Kolejne fale imigrantów przybywają do kraju.
/B/ Trzęsienie ziemi zniszczyło wiele fabryk.
/C/ Postęp techniczny uległ gwałtownemu przyśpieszeniu.
/D/ Zwiększyły się oczekiwania inflacyjne pracowników.
1
Download