co to znaczy - podstawy ekonomii

advertisement
CO TO ZNACZY?
Weź ołówek, dopasuj do siebie nazwy i definicje, a potem zajrzyj do Odpowiedzi i
komentarzy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16
17 18
1/ Wahania koniunktury.
2/ Model AD/AS.
3/ Linia zagregowanego popytu, AD.
4/ Efekt wypierania.
5/ Efekt tłumienia.
6/ Efekt majątkowy.
7/ Linia IS.
8/ Linia LM.
9/ Model IS-LM.
10/ Zarządzanie popytem
11/ Gospodarka "klasyczna".
12/ Klasyczny podział (ang. classical dichotomy).
13/ Neutralność pieniądza (ang. monetary neutrality).
14/ Gospodarka "keynesowska".
15/ Krzywa krótkookresowej zagregowanej podaży, SAS (ang. short-run agregate
supply).
16/ Krzywa długookresowej zagregowanej podaży, LAS (ang. longt-run agregate
supply).
17/ Makroekonomiczny szok popytowy.
18/ Makroekonomiczny szok podażowy.
***
A/ Zmiana wielkości podaży w całej gospodarce.
B/ Linia pokazująca występującą w krótkim okresie zależność poziomu cen i
wielkości podaży w całej gospodarce.
C/ Wzrost podaży pieniądza obniża stopę procentową i zwiększa produkcję. Prowadzi to do wzrostu oprocentowania i zmniejszenia się produkcji.
D/ Linia pokazująca zależność poziomu cen i wielkości popytu w całej gospodarce.
E/ Rzeczywista wielkość produkcji waha się wokół wielkości produkcji potenjalnej; wraz z nią zmienia się poziom cen i wielkość zatrudnienia.
1
F/ Gospodarka, w której nie ma nie wykorzystnych czynników produkcji, a ceny
zmieniają się bez przeszkód i szybko.
G/ Linia pokazująca występującą w długim okresie zależność poziomu cen i wielkości podaży w całej gospodarce.
H/ Zmiana wielkości zagregowanego popytu w całej gospodarce.
I/ Wzrost wydatków państwa zwiększa produkcję i stopę procentową. Skutkiem
jest zmniejszenie się prywatnych wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
J/ Opis związku stopy procentowej oraz takich wielkości zagregowanego popytu i
odpowiadającej mu wielkości produkcji, przy których rynki dóbr i pieniądza są
zrównoważone.
K/ Gospodarka, w której istnieją nie wykorzystne możliwości produkcyjne, a
ceny zmieniają się z trudem i wolno.
L/ Linia ilustrująca zależność stopy procentowej oraz wielkości zagregowanego
popytu i odpowiadającej mu wielkości produkcji, przy których panuje równowaga
na rynku gotowych dóbr.
Ł/ Wykres pokazujący związek wielkości produkcji i poziomu stopy procentowej,
którym odpowiada równowaga na rynku pieniądza.
M/ Opis stanu równowagi w gospodarce, a także jego zmian, dokonywany za pomocą linii zagregowanego popytu i linii zagregowanej podaży (krótkookresowej i
długookresowej).
N/ Sterowanie przez państwo wielkością zagregowanego popytu, mające na celu
pełne wykorzystanie czynników produkcji w gospodarce.
O/ Rozróżnienie zmiennych realnych, czyli wyrażonych w jednostkach fizycznych lub w cenach stałych, oraz zmiennych nominalnych, czyli wyrażonych w
cenach bieżących.
P/ Sytuacja, w której zmienne realne nie reagują na zmiany zmiennych nominalnych.
R/ Zmiany realnej wartości aktywów posiadanych przez gospodarstwa domowe
powodują zmiany wydatkow konsumpcyjnych.
***
1
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16
17 18
E M D
I
C
R
L
Ł
J
N
G
H
2
2
F
O
P
K
B
A
Download