IS-LM – zestawienie - e

advertisement
IS-LM – zestawienie
Krzywa IS
1. Jest zbiorem różnych kombinacji stopy procentowej i realnego dochodu, przy których rynek
dóbr znajduje się w stanie równowagi krótkookresowej (tzn.popyt na dobra=podaży dóbr,
czyli AD=Y, lub inne ujęcie: suma planowanych dopływów do ruchu okrężnego jest równa
sumie planowanych odpływów z ruchu okrężnego, czyli I(r) +G +X =S (Y)+NT (Y) +Z(Y),
gdzie: I-inwestycje, G- wydatki rządowe na dobra i usługi, X-eksport, S - oszczędności
zależne od poziomu dochodu, NT- podatki netto, Z- import).
2. Jest nachylona ujemnie, ponieważ przy wyższej stopie procentowej maleje popyt
inwestycyjny i konsumpcyjny (ujemny efekt majątkowy, spadek podaży i wzrost kosztu
kredytu konsumpcyjnego), konsumpcyjnego tym samym mniejszy jest popyt globalny i
dochód w punkcie równowagi (czyli rosnącej stopie procentowej towarzyszy malejący
dochód).
3. Im większy jest mnożnik (czyli im większa KSK, mniejsza KSO, mniejsza stopa podatkowa
lub mniejsza KSI- krańcowa skłonność do importu) oraz im bardziej wrażliwy jest popyt
inwestycyjny na zmianę stopy procentowej, tym krzywa IS jest bardziej PŁASKA.
4. Krzywa IS przesuwa się w prawo na skutek:
 Zastosowania ekspansywnej polityki fiskalnej (zwiększenia poziomu wydatków
rządowych lub obniżenia stopy podatkowej);
 Wzrostu autonomicznego popytu inwestycyjnego na skutek wystąpienia innych
czynników niż obniżenie stopy % (wtedy ruch wzdłuż krzywej, a nie całej krzywej IS),
np. optymistycznych oczekiwań przedsiębiorstw odnośnie ich przyszłych zysków,
obniżenia cen nowych dóbr kapitałowych itp.;
 Wzrostu autonomicznego popytu konsumpcyjnego na skutek wystąpienia innych
czynników niż obniżenie stopy % (też ruch wzdłuż IS);
 W gospodarce otwartej: na skutek wzrostu eksportu.
5. Punkty na prawo od IS oznaczają nadwyżkę podaży dóbr nad popytem globalnym (przy danej
stopie procentowej za duży jest poziom dochodu, czyli Y>AD).
Krzywa LM (jest konstruowana dla danej realnej podaży pieniądza)
1. Jest zbiorem różnych kombinacji stopy procentowej i realnego dochodu, przy których rynek
pieniężny (a szerzej rynek finansowy) znajduje się w stanie równowagi, (czyli popyt na
pieniądz w ujęciu realnym (L)= realnej podaży pieniądza (M)).
2. Ma nachylenie dodatnie, ponieważ im wyższy poziom realnego dochodu, tym wyższy poziom
popytu na pieniądz (motyw transakcyjny i przezornościowy utrzymywania pieniądza), co przy
danej realnej podaży pieniądza prowadzi do wzrostu stopy procentowej, aby ograniczyć ten
nadmierny popyt na pieniądz i dostosować go do niezmienionej podaży pieniądza, (czyli
rosnącemu dochodowi towarzyszy rosnąca stopa procentowa).
3. O nachyleniu krzywej LM decyduje relacja współczynników k/h , gdzie k- współczynnik
wrażliwości popytu na pieniądz na zmianę realnego dochodu, h- współczynnik wrażliwości
popytu na pieniądz na zmianę stopy procentowej. Im większa ta relacja, tym większy kąt
nachylenia i dlatego krzywa LM jest BARDZIEJ STROMA (czyli im większe k lub im
mniejsze h).
4. LM przesuwa się w prawo na skutek wzrostu realnej podaży pieniądza (np. na skutek
zastosowania ekspansywnej polityki pieniężnej).
5. Punkty na prawo od LM oznaczają nadwyżkę popytu na pieniądz nad podażą pieniądza (przy
danej stopie procentowej, za duży jest poziom dochodu, co nie wpływa na podaż pieniądza,
ale zwiększa popyt na pieniądz- motyw transakcyjny i przezornościowy- popyt na pieniądz
zacznie przekraczać nie zmienioną podaż pieniądza).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards