pobierz

advertisement
Egzamin z makroekonomii
1.
do
a)
b)
c)
d)
Który z poniższych wzorów przedstawia sposób podziału dochodu
dyspozycji:
Y = C + I + G + Nx
Yd = I + TR - TA
YD = C + S
Y = C + S (TA - TR)
2.
a)
b)
c)
d)
Podstawą ustalenia ogólnego poziomu cen jest:
GNP - deflator
indeks cen konsumpcyjnych
indeks cen produkcyjnych
zarówno a, b i c
3.
a)
b)
c)
d)
Źródłem popytu zagregowanego są:
konsumpcja sektora prywatnego i inwestycje krajowe
popyt sektora państwowego na towary i usługi
nadwyżka eksportu nad importem
zarówno a, b i c
4.
a)
b)
c)
d)
Indeks za pomocą, którego określa się koszty utrzymania to:
GNP deflator
stopa inflacji
indeks cen konsumpcyjnych
indeks cen produkcyjnych
Które z wymienionych poniżej pozycji stanowią część dochodu
narodowego:
a) płace
b) zyski
c) płace i zyski
d) ani płace ani zyski
5.
6.
a)
b)
c)
Wzrost wydatków autonomicznych o 1 dolar zwiększa GNP o:
1 dolar
więcej niż 1 dolar
mniej niż 1 dolar
d) zależy to od wartości „c”
7.
a)
b)
c)
d)
Gospodarka znajduje się w równowadze gdy:
konsumpcja równa się oszczędnościom
zagregowany popyt równy jest zagregowanej podaży
inwestycje równe są oszczędnościom
wydatki państwowe równe są dochodom państwowym
Wpływ zmiany popytu sektora państwowego na GNP jest tym
silniejszy im:
a) większa jest krańcowa skłonność do oszczędności
b) krańcowa skłonność do oszczędności jest stała
c) krańcowa skłonność do konsumpcji jest stała
d) zarówno b i c
8.
9.
a)
b)
c)
d)
Ograniczenie podaży pieniądza wpływa na:
wzrost nakładów inwestycyjnych
obniżenie nakładów inwestycyjnych
zwiększenie dochodu
obniżenie stóp procentowych
10. Przy krańcowej skłonności do konsumpcji c = 0,8 wzrost płatności
transferowych (TR) o 1 dolar spowoduje, że popyt zagregowany
wzrośnie o:
a) 1 dolar
b) 0,20 dolara
c) 0,80 dolara
d) nie zmieni się
11. Przy krańcowej skłonności do konsumpcji c = 0,8 i stopie
podatkowej t = 0,25 , wzrost wydatków państwowych o 1 dolar
podwyższy poziom równowagi dochodu o:
a) 4 dolary
b) 5 dolarów
c) 1,5 dolara
d) 2,5 dolara
12. Planowane inwestycje są tym większe im:
a) niższe są stopy procentowe
b) wyższe są stopy procentowe
c) niższe są stopy procentowe i wysoka jest wrażliwość popytu
inwestycyjnego na stopy procentowe
d) gdy popyt na inwestycje słabo reaguje na zmianę stóp
procentowych
13. Wzrost wydatków państwowych lub płatności transferowych
powoduje, że krzywa IS przesuwa się:
a) na prawo
b) na lewo
c) na prawo w zależności od wartości mnożnika
d) na lewo w zależności od wartości mnożnika
14.
a)
b)
c)
d)
Nadwyżka popytu na rynku towarowym występuje gdy:
produkcja jest równa popytowi
stopa procentowa i produkcja są za niskie w stosunku do popytu
stopa procentowa jest za wysoka
stopa procentowa jest za wysoka a wydatki inwestycyjne są za
niskie
15. Przy stałej podaży pieniądza, równowaga na rynku pieniężnym
zostanie utrzymana gdy:
a) wzrasta dochód
b) wzrasta dochód i popyt na pieniądz
c) wzrost dochodu wywołuje wzrost popytu na pieniądz i wzrost stopy
procentowej
d) obniża się stopa procentowa przy wzroście dochodu
16. Gdy w gospodarce występuje nierównowaga (nadwyżka podaży
towarów i nadwyżka podaży pieniądza) to proces dostosowywania
się gospodarki polega na:
a) wzroście stóp procentowych i obniżeniu produkcji
b) wzroście produkcji i wzroście stóp procentowych
c) wzroście produkcji i obniżeniu stóp procentowych
d) obniżeniu stóp procentowych i zmniejszeniu produkcji
17. Polityka pieniężna poprzez zmianę stóp procentowych i podaż
pieniądza może wpływać na:
a)
b)
c)
d)
popyt zagregowany
popyt inwestycyjny
ani a, ani b
zarówno a i b
18. Wzrost wydatków państwowych w ramach aktywnej polityki
fiskalnej:
a) zwiększa produkt narodowy
b) wpływa na wzrost ogólnej produkcji przy jednoczesnym tłumieniu
prywatnych wydatków inwestycyjnych
c) wpływa na obniżenie stóp procentowych i wzrost popytu
zagregowanego
d) nie powoduje żadnych zmian w gospodarce
19.
a)
b)
c)
d)
Subwencje inwestycyjne wywołują:
wzrost planowanych inwestycji i obniżenie stóp procentowych
wzrost planowanych inwestycji mimo wzrostu stóp procentowych
utrzymanie na niezmienionym poziomie stóp procentowych
ograniczenie popytu zagregowanego
20.
a)
b)
c)
d)
Zmiana cen samochodów oznacza zmianę:
deflatora GNP
indeksu cen produkcyjnych
indeksu cen konsumpcyjnych
zarówno a i c
21. Ograniczenie popytu sektora państwowego na zakup towarów i
usług, przy stałej stopie podatkowej:
a) zmniejsza deficyt budżetowy
b) zwiększa deficyt budżetowy
c) zmniejsza prywatne oszczędności
d) nie powoduje zmian w gospodarce
22.
a)
b)
c)
d)
Krzywa IS jest wykreślona dla:
podaży zagregowanej i stopy procentowej
dochodu i stopy procentowej
indeksu cen i produkcji
popytu i poziomu dochodu
23.
a)
b)
c)
d)
Polityka fiskalna jest tym bardziej skuteczna im:
mniejsze indukuje zmiany w stopach procentowych
silniejsza jest wrażliwość inwestycji na zmiany stóp procentowych
zarówno a i b
ani a ani b
24. Kształt krzywej LM sugeruje, że przy stałej podaży pieniądza wzrost
dochodu wpływa na:
a) redukcję popytu na pieniądz
b) przesunięcie krzywej w lewo
c) obniżenie stóp procentowych
d) wzrost popytu na pieniądz
25.
a)
b)
c)
d)
Obniżenie poziomu cen wywołuje przy danej ilości pieniądza:
wzrost realnej ilości pieniądza
obniżenie stóp procentowych
zarówno a i b
ani a ani b
26. Kształt krzywej zagregowanej podaży zależy od:
a) elastyczności popytu na pieniądz w zależności od stopy procentowej
b) elastyczności popytu na inwestycje w zależności od stopy
procentowej
c) dochodowej elastyczności popytu na pieniądz
d) a, b i c
27. Jeżeli podaż pieniądza zwiększy się w ciągu roku o 150% to ceny
przy niezmienionej wartości realnej GNP:
a) wzrosną o 150%
b) pozostaną niezmienione
c) wzrosną o więcej niż 150%
d) wzrosną o mniej niż 150%
28. Produkt krańcowy kapitału obniża się:
a) im wyższa jest produkcja przy danym nakładzie kapitału
b) im więcej relatywnie kapitału zostanie zastosowane przy danej
wielkości produkcji
c) gdy zwiększa się ilość zastosowanej pracy
d) zarówno a i c
29. Gdy normalna podaż pieniądza rośnie o 6% podczas gdy realna
podaż pieniądza pozostaje na stałym poziomie np. 100mld zł, to
„podatek inflacyjny” wynosi:
a) 100mld zł
b) 60mld zł
c) 6mld zł
d) 10mld zł
30.
a)
b)
c)
d)
Hiperinflacja może zostać przezwyciężona poprzez:
ograniczenie deficytu budżetowego
ograniczenie popytu podaży pieniądza
reformę pieniężną
zarówno a, b i c
31. Wzrost autonomicznych wydatków o 1 dolar zwiększa GNP o:
1
1
a) I = ------- A
b) Y = --------------- ^ G
1-c
1 - c (1 - t)
c)
1
Y = ------- I
1-c
d)
1
^Y = --------1-c
^A
32. Wzrost realnego kursu walutowego oznacza, że:
a) ceny towarów importowanych wyrażonych w dolarach w stosunku
do krajowych rosną
b) ceny towarów importowanych w stosunku do krajowych obniżają się
c) obniża się konkurencyjność produkcji krajowej
d) pogarsza się saldo bilansu płatniczego
33. Przy krańcowej skłonności do konsumpcji „c”= 9/10 i stopie
podatkowej t = 1/6, mnożnik wyniesie:
a) 6
b) 3
c) 4
d) 9
34. Wartość operacji sprzedaży domu mieszkalnego między podmiotami
prywatnymi:
a)
b)
c)
d)
wpływa na wzrost wartości inwestycji
zwiększa wartość GNP
nie wpływa na wartość GNP
zwiększa dochód narodowy
35.
a)
b)
c)
d)
Wzrost podaży pieniądza zwiększa:
stopy procentowe
inwestycji
zarówno a i b
ani a ani b
36. Gdy relacja (cu) gotówka do wkładów bankowych wynosi 0,6 a
relacja (re) rezerwy do wkładów bankowych 0,2, to mnożnik
pieniężny ma wartość:
a) 1,5
b) 3
c) 2,5
d) 2
37. Kształt krzywej LM sugeruje, że przy niezmienionej podaży
pieniądza, wzrost dochodu powoduje:
a) obniżenie stopy procentowej
b) wzrost popytu na pieniądz
c) redukcję popytu na pieniądz
d) przesunięcie krzywej LM w lewo
38. Gdy krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,8 mnożnik równa
się:
a) 1
b) 2
c) 5
d) 10
39.
a)
b)
c)
d)
Szybkość obiegu pieniądza rośnie gdy:
obniżają się dochody realne
rosną dochody realne
rośnie stopa procentowa
zarówno b i c
40. Zakup papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym
rynku powoduje:
a) zmniejszenie podaży pieniądza
b) wzrost podaży pieniądza
c) zmniejszenie podaży papierów wartościowych
d) zarówno b i c
41.
a)
b)
c)
d)
popyt na pieniądz jest popytem na:
realne zasoby pieniężne
nominalne zasoby pieniężne
faktyczne zasoby pieniężne
płynne zasoby pieniężne
42.
a)
b)
c)
d)
równowaga w gospodarce występuje gdy inwestycje równe są:
prywatnym oszczędnościom
nadwyżce budżetowej
sumie a i b
ani a ani b
43. Wzrost stopy przyrostu podaży pieniądza o 1% rocznie, podwyższa
stopę inflacji w długim okresie o:
a) 0
b) 0,5%
c) 1%
d) więcej niż 1%
44.
a)
b)
c)
d)
Ekspansywna polityka fiskalna wywołuję tendencje do:
wzrostu konsumpcji
ograniczenia inwestycji
zarówno a i b
ani a ani b
45. Wzrost wydatków autonomicznych powoduje, że krzywa
zagregowanego popytu:
a) przesuwa się w dół
b) przesuwa się w górę
c) nie zmienia swojego położenia
d) jest pionowa
46. Gdy stopa bezrobocia (u) jest większa od naturalnej stopy
bezrobocia (u do x) to:
a) płace nominalne rosną
b) płace nominalne obniżają się
c) płace realne obniżają się
d) rośnie popyt na pracę
47. Nadwyżka oszczędności prywatnych nad inwestycjami odpowiada:
a) wartości deficytu budżetowego
b) wartości nadwyżki budżetowej
c) sumie wartości deficytu budżetowego i nadwyżki w handlu
zagranicznym
d) wartości deficytu w handlu zagranicznym
48. Wzrost podaży pieniądza przy stałych cenach prowadzi do:
a) wzrostu zagregowanej podaży
b) zmniejszenia zagregowanej podaży
c) wzrostu zagregowanego popytu
d) ograniczenia zagregowanego popytu
49. Wzrost cen telewizorów kolorowych oznacza zmianę:
a) deflatora GNP
b) indeksu cen konsumpcyjnych
c) indeksu cen produkcyjnych
d) zarówno a i b
50. Podwojenie się nominalnej podaży pieniądza spowoduje, że ceny:
a) pozostaną na dotychczasowym poziomie
b) podwoją się
c) wzrosną o więcej niż dwukrotnie
d) wzrosną o mniej niż dwukrotnie
51. Popyt na pieniądz zależy od:
a) dochodów nominalnych i realnych stóp procentowych
b) dochodów nominalnych i nominalnych stóp procentowych
c) dochodów realnych i realnych stóp procentowych
d) dochodów realnych i nominalnych stóp procentowych
52.
Bank centralny może sterować ilością pieniądza poprzez:
a)
b)
c)
d)
stopę redyskontową
bazę pieniężną (E)
rezerwy obowiązkowe (bankowe)
zarówno a, b i c
53. Sztuczny kurs walutowy oznacza, że Bank Centralny:
a) kupuje i sprzedaje walutę krajową po stałej cenie
b) nie przeprowadza operacji interwencyjnych na rynku walutowym
c) może dysponować rezerwami walutowymi
d) zarówno a, b i c
54. Zmniejszenie preferencji płynności (pieniądza) uzyskuje:
a) wzrost podaży kapitału pożyczkowego
b) wzrost stopy procentowej
c) zwiększenie rezerw minimalnych
d) wzrost stopy redyskontowej
55. Wysoka wrażliwość inwestycji na poziom stóp procentowych
oznacza relatywnie:
a) stromą krzywą IS
b) spłaszczoną krzywą IS
c) stromą krzywą LM
d) spłaszczoną krzywą LM
56. Ceny obligacji rosną gdy:
a) rosną stopy procentowe
b) obniżają się stopy procentowe
c) obniża się dochodowość obligacji
d) zarówno b i c
57. Jeżeli wydatki państwowe wzrosną o 100 jednostek przy mnożniku
2, to przy niezmienionych stopach procentowych, dochód równowagi
wyniesie:
a) 100
b) 50
c) 150
d) 200
58. Wzrost dochodów realnych ze 100 do 120% przy współczynniku
elastyczności popytu na pieniądz 0,5 powoduje, że popyt na pieniądz:
a) rośnie o 20%
b) rośnie o 10%
c) obniża się o 40%
d) obniża się o 20%
59. Która z kategorii poniżej wymienionych nie wchodzi w skład
popytu zagregowanego:
a) wydatki państwowe
b) podatki
c) eksport netto
d) inwestycji
60. Przy pełnej płynności przepływu kapitału między poszczególnymi
krajami bilans płatniczy może być zrównoważony gdy:
a) rośnie kurs walutowy
b) stopa procentowa krajowa równa jest zewnętrznej stopie
procentowej
c) stopa procentowa krajowa jest wyższa od zewnętrznej
d) rośnie podaż pieniądza i obniża się stopa procentowa
61. Wzrost wydatków państwowych (G):
a) zwiększa podaż zagregowaną
b) zmniejsza podaż zagregowaną
c) zwiększa popyt zagregowany
d) ogranicza popyt zagregowany
62. Mnożnik pieniężny przyjmuje wartość:
a) równą 1
b) od 0 do 1
c) -1
d) większą od 1
63. Subwencje inwestycyjne powodują, że:
a) przy danej stopie procentowej krzywa inwestycji przesuwa się w
prawo
b) krzywa IS przesuwa się w prawo
c) zarówno a i b
d) ani a ani b
64. Jeżeli oszczędności równe są 200mln dolarów, deficyt budżetowy 50 mln dol., a deficyt w handlu zagranicznym równy jest 10 mln dol.,
to inwestycje wynoszą (mln):
a) 100
b) 200
c) 40
d) 160
65. Podmioty zwiększają swoje rezerwy finansowe ze względu na
motyw przezorności gdy:
a) stopy procentowe są wysokie
b) istnieje duża niepewność co do wydatków w przyszłości
c) stopy procentowe i niepewność są względnie niskie
d) stopa inflacji jest stała
66. Deficyt budżetowy wynosi rocznie 35 mld złotych, przy
początkowej wysokości długu państwowego 800mld. Jak wysokie
będzie zadłużenie publiczne po 3 latach:
a) 835 mld
b) 800 mld
c) 870 mld
d) 905 mld
67. Wydatki związane z finansowaniem sfery socjalno społecznej
stanowią część:
a) wydatków państwowych
b) płatności transferowych
c) podatków
d) wydatków konsumpcyjnych
68. Aktywna polityka fiskalna wpływa na:
a) wzrost GNP
b) wzrost popytu na pieniądz
c) zarówno a i b
d) wzrost podaży pieniądza
69. Gdy przewidywana inflacja wzrośnie o 1%, nominalna stopa
procentowa w krótkim okresie:
a) pozostanie stała
b) wzrośnie o 1%
c) wzrośnie o mniej niż 1%
d) wzrośnie o więcej niż 1%
70. Gdy przy początkowej wartości DM równej 50 centów, następuje
rewaluacja marki niemieckiej o 50%, to kurs walut niemieckiej :
a) rośnie
b) obniża się
c) pozostaje niezmieniony
d) stabilizuje się
71. Wzrost krańcowej skłonności do konsumpcji:
a) zwiększa dochód narodowy
b) zmniejsza popyt zagregowany
c) zmniejsza dochód narodowy
d) ani b, ani c
Download