Reklama

advertisement
8
"Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) – systematyczne działania mające na celu
zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna
instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży
pieniądza oraz na kursy walutowe."
"Jako, że bank centralny nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na poziom cen,
koncentruje się na określaniu i realizacji celów operacyjnych. Określa zatem poziom zmiennych, do
których przeważnie zalicza się podaż pieniądza, stopę procentową, kurs walutowy, nominalny PKB
oraz prognozę inflacji – pełnią one rolę wskaźników polityki pieniężnej. Ich wrażliwość pozwala na
łatwiejsze określenie, czy prowadzona przez bank centralny polityka jest ekspansywna, czy raczej
restrykcyjna w stosunku do danego okresu."
polityka pieniężna
Spis treści
Polityka pieniężna
Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) - systematyczne działania mające na celu
zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna
instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży
pieniądza oraz na kursy walutowe.
Cele polityki monetarnej banku centralnego:
Cel finalny (główny i nadrzędny) - jest to odpowiednio zdefiniowany cel ogólnogospodarczy
wynikający z realizacji polityki ekonomicznej danego kraju. Przykładowo w Polsce celem finalnym
NBP jest „utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej
rządu o ile nie ogranicza to realizacji tego celu” (Ustawa o NBP z 1997 r.).
Cel pośredni - wyznaczenie określonej kategorii ekonomicznej, która pozostaje w stabilnej relacji z
celem finalnym. Przykładowo w Polsce NBP stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego,
choć dopiero w 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła wysokość owego celu inflacyjnego na 2,5
proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół. Oznacza to, że roczny
wskaźnik CPI powinien w każdym miesiącu znajdować się jak najbliżej 2,5 proc.
Cele operacyjne, które zależą od celu finalnego i powinny wpływać na cel pośredni:
Kontrola stóp procentowych;
Kontrola przyrostu podaży pieniądza;
Stabilizowanie poziomu kursu walutowego;
Kształtowanie masy pieniądza rezerwowego;
Kształtowanie poziomu stóp procentowych.
Rola banku w celach operacyjnych
Działania banku centralnego w ramach celów operacyjnych można podzielić na:
Politykę restrykcyjną (twardą), której celem jest zmniejszanie podaży pieniądza poprzez sprzedaż
papierów wartościowych na otwartym rynku, podwyższanie stóp procentowych, zmiany poziomu
rezerw obowiązkowych - jest to polityka antyinflacyjna.
Politykę ekspansywną (miękką), której celem jest zwiększanie podaży pieniądza poprzez zakup
papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżanie stóp procentowych, obniżanie poziomu
rezerw obowiązkowych.
Strategie realizacji celów
Jako, że bank centralny nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania na poziom cen,
koncentruje się na określaniu i realizacji celów operacyjnych. Określa zatem poziom zmiennych, do
których przeważnie zalicza się podaż pieniądza, stopę procentową, kurs walutowy, nominalny PKB
oraz prognozę inflacji - pełnią one rolę wskaźników polityki pieniężnej. Ich wrażliwość pozwala na
łatwiejsze określenie, czy prowadzona przez bank centralny polityka jest ekspansywna, czy raczej
restrykcyjna w stosunku do danego okresu.
W zależności od tego, jaki cel pośredni zostanie obrany wyróżnia się:
(…)
… dyskontowa - zmiana oficjalnej stopy redyskontowej;
Operacje otwartego rynku - sprzedaż lub skup papierów wartościowych z rynku;
Kontrola rezerw obowiązkowych - regulacja poziomu rezerw obligatoryjnie gromadzonych przez
banki;
Instrumenty typu administracyjnego- związane z bezpośrednią kontrolą banku centralnego nad
systemem bankowym - np. racjonowanie kredytów.
Polityka pieniężna oparta na ilościowej teorii pieniądza I. Fishera
Polityka ta nazywana jest czasem polityką pasywną i kieruje się zasadą dostosowywania wielkości
podaży pieniądza do zmian w realnej podaży wszelkich dóbr i usług. Według teorii Fishera można
to osiągnąć poprzez wykorzystywania ilościowych i jakościowych pośrednich instrumentów polityki
pieniężnej, bez ingerencji w mechanizm rynku. Pierwszy rodzaj instrumentów określa kwotę…
… od tego, czy jest wykorzystywana do pobudzenia, czy do przyhamowania aktywności
gospodarczej, przy czym jest ona większa w przypadku działań restrykcyjnych, m.in. z
następujących powodów:
Mnożnik wkładów jest wyższy przy zmniejszaniu niż przy zwiększaniu bazy monetarnej.
Taki sam efekt wywołuje „dolna granica” nominalnych stóp procentowych, ponieważ nie jest ona
zazwyczaj ujemna, a nawet nie może - jeśli znajdujemy…
… na ceny kredytów;
Oddziaływanie na kurs walutowy (ang. exchange rate targeting) - uwzględnianie jego wpływu na
ceny eksportu i importu oraz pośredniego wpływu na poziom cen krajowych;
Oddziaływanie na dochód nominalny (ang. nominal income targeting) - uzależnianie polityki
pieniężnej od dochodu nominalnego;
Strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (ang. direct inflation targeting) - dążenie…
Polityka pieniężna - Inflacja
Polityka fiskalna - Polityka pieniężna
Rodzaje i cele polityki monetarnej- opracowanie
Pieniądz, polityka monetarna i walutowa - omówienie
Polityka budżetowa i pieniężna
Poliyka pieniezna,cele polityki pienieznej
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards