Zagadnienia_do_egzaminu - E-SGH

advertisement
Zagadnienia do egzaminu
MIKROEKONOMIA I
1. Wybór ekonomiczny – decyzje gospodarcze
Potrzeby i zasoby. Rzadkość zasobów – ich alternatywne zastosowania. Substytucja
czynników produkcji. Krzywa możliwości produkcyjnych.
2. Uczestnicy życia gospodarczego
Gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa (firmy), państwo.
3. Popyt, podaż i rynek. Model rynku doskonale konkurencyjnego
Determinanty popytu oraz podaży. Wielkość popytu, podaży. Równowaga rynku.
Nierównowaga. Przywracanie równowagi przez ruch cen. Cena giętka.
Przedsiębiorstwo jako cenobiorca. Wolny rynek a kontrola cen (cena maksymalna,
cena minimalna, cena równowagi rynku).
4. Reakcja popytu na zmiany cen i dochodu
Elastyczność cenowa popytu (prosta i mieszana). Charakterystyczne wartości i
determinanty elastyczności cenowej – długi i krótki okres. Zastosowania. Elastyczność
dochodowa popytu – klasyfikacja dóbr. Elastyczność mieszana.
5. Teoria wyboru konsumenta – model dwóch dóbr
Ograniczenie budżetowe. Preferencje. Racjonalność postępowania. Krzywe
obojętności. Krańcowa stopa substytucji dóbr. Równowaga konsumenta. Efekty
zmiany dochodu i cen. Dochodowy i substytucyjny efekt zmiany ceny.
6. Przedsiębiorstwo w gospodarce i ekonomii
Organizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Spółka akcyjna. Neoklasyczna koncepcja firmy
– podstawowe założenia.
Składniki i rodzaje kosztów. Przychody (utargi). Koszt alternatywny. Księgowe i
ekonomiczne ujęcie kosztów oraz zysku. Zysk normalny. Rachunek wyników.
7. Podstawy teorii produkcji. Okres krótki i długi
Funkcja produkcji. Krótkookresowa funkcja produkcji – prawo nieproporcjonalnych
przychodów. Długookresowa funkcja produkcji – korzyści i niekorzyści skali.
Funkcje kosztów.
8. Równowaga przedsiębiorstwa i rynku w modelu konkurencji doskonałej
Popyt a funkcje przychodów (utargów).
Optimum techniczne i ekonomiczne. Próg rentowności przedsiębiorstwa.
Krótkookresowa funkcja podaży firmy.
Równowaga rynku konkurencyjnego. Warunek równowagi a zyski (straty).
Twarde i miękkie ograniczenia budżetowe firmy.
9. Pozostałe rodzaje rynków
Monopol. Popyt na produkty a funkcja ceny. Funkcje przychodów (utargów).
Równowaga krótko- i długookresowa.
Konkurencja monopolistyczna.
Oligopol.
10. Rynki czynników produkcji
Rynek pracy i kapitału. Popyt na pracę i kapitał. Podaż pracy – zawracająca i rosnąca
krzywa podaży pracy.
Download