polityka pieniężna narodowego banku polskiego

advertisement
POLITYKA PIENIĘŻNA
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
w drodze do euro
Marzena SOBÓL
B 358906
m
CEDEWU.PL
WYDAWNICTWA
FACHOWI
Spis treści
O U C O O O O C O O O O G O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Wprowadzenie.
Rozdział 1
Teoretyczne podstawy polityki pieniężnej
11
1.1. Polityka pieniężna jako część ogólnej polityki gospodarczej kraju
11
1.2. Polityka pieniężna w ujęciu przedstawicieli głównych nurtów teorii ekonomii . . . 16
1.2.1. Polityka pieniężna w ujęciu ilościowym
17
1.2.2. Polityka pieniężna w ujęciu ekonomii keynesowskiej
23
1.2.3. Polityka pieniężna w ujęciu monetarystycznym
34
1.2.4. Polityka pieniężna w ujęciu nowej ekonomii klasycznej
- teoria racjonalnych oczekiwań
1.2.5. Polityka pieniężna w ujęciu nowej ekonomii keynesowskiej
38
43
1.3. Cele polityki pieniężnej w świetle teorii
46
1.4. Instrumenty polityki pieniężnej w świetle teorii
49
1.5. Strategie polityki pieniężnej w świetle teorii
52
1.5.1. Strategia celu pośredniego
52
1.5.1.1. Kontrola stóp procentowych jako cel pośredni polityki pieniężnej . . . 54
1.5.1.2. Agregaty monetarne jako cel pośredni polityki pieniężnej
55
1.5.1.3. Kryteria wyboru celów pośrednich
56
1.5.2. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego
60
1.5.3. Inne strategie polityki pieniężnej
64
1.6. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej przy uwzględnieniu
modelu IS-LM-BP
65
1.6.1. Polityka pieniężna w systemie kursów stałych
66
1.6.2. Polityka pieniężna w systemie kursów zmiennych
69
WWW.CEDEWU.PL
Marzena Soból - Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego...
Rozdział 2
Ewolucja polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w okresie transformacji
i jej efekty
77
2.1. Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego (NBP) w gospodarce
77
2.1.1. NBP jako bank emisyjny
79
2.1.2. NBP jako bank banków
80
2.1.3. NBP jako centralny bank państwa
83
2.2. Problem niezależności banku centralnego i kształtowanie się niezależności NBP
w latach 1990-2005
85
2.2.1. Argumenty za i przeciw niezależności banku centralnego.
Aspekty teoretyczne i praktyczne
88
2.2.2. Kształtowanie się niezależności NBP w latach 1990-2005
93
2.3. Sytuacja gospodarcza Polski w latach 1990-2005 jako uwarunkowanie
polityki pieniężnej
99
2.4. Cele i strategie polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2005
105
2.5. Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2005
. 109
2.5.1. Polityka refinansowa NBP
111
2.5.1.1. Polityka redyskontowa
118
2.5.1.2. Polityka lombardowa
120
2.5.1.3. Znaczenie polityki refinansowej
122
2.5.2. Polityka rezerw obowiązkowych
130
2.5.2.1. Struktura rezerw obowiązkowych
131
2.5.2.2. Skutki zmiany poziomu rezerw
135
2.5.3. Polityka otwartego rynku NBP
142
2.5.3.1. Interwencje NBP na rynku pieniężnym w latach 1993-2005 . . . . 144
2.5.4. Polityka kursu walutowego
150
2.6. Ocena skuteczności polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2005
155
2.6.1. Polityka pieniężna NBP w latach 1990-1997
156
2.6.2. Polityka pieniężna NBP w latach 1998-2005
161
Rozdział 3
Proces dostosowywania polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego
do standardów obowiązujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych... 173
3.1. Integracja monetarna jako etap i forma międzynarodowej integracji
gospodarczej
173
3.1.1. Integracja monetarna w ramach Unii Europejskiej
178
WWW.GEDEWU.PL
Spis treści
3.1.1.1. Europejski System Banków Centralnych (ESBC).
Struktura organizacyjna, cele i strategie działania
185
3.1.1.2. Niezależność ESBC
188
3.1.1.3. Instrumenty polityki pieniężnej ESBC
192
3.2. Ocena dotychczasowych osiągnięć Polski w zakresie integracji monetarnej
z krajami Unii Europejskiej
197
3.2.1. Dostosowanie zasad funkcjonowania NBP do wymogów obowiązujących
w ESBC i kierunki dalszych zmian
198
3.2.1.1. Dostosowanie ustawodawstwa regulującego funkcjonowanie NBP
do wymogów obowiązujących w ESBC
198
3.2.1.2. Dostosowanie ram operacyjnych polityki pieniężnej NBP
do wymogów obowiązujących w ESBC
200
3.2.2. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego i monetarne kryteria
konwergencji. Ocena realizacji i perspektywy
205
3.2.2.1. Kryterium stabilności cen
205
3.2.2.2. Kryterium długoterminowej stopy procentowej
206
3.2.2.3. Kryterium kursu walutowego
208
3.2.2.4. Przyszłe uwarunkowania realizacji monetarnych kryteriów
konwergencji
209
3.3. Polityka pieniężna i kursowa Polski w warunkach przystąpienia Polski
do mechanizmu stabilizowania kursów walutowych - ERM II
211
3.4. Polityka pieniężna i kursowa Narodowego Banku Polskiego i międzynarodowe
przepływy kapitału
219
3.5. Szansę i zagrożenia dla polskiej gospodarki wynikające z integracji
monetarnej
227
Podsumowanie
247
Załączniki
251
Bibliografia
253
WWW.CEDEWU.PL
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards