system-bankowy

advertisement
System bankowy - notatki naściąge.
W większości krajów, również w Polsce przyjmuje się tak zwany dwuszczeblowy model systemu
bankowego. Model ten polega na tym, że na pierwszym szczeblu znajduje się bank centralny danego
kraju, ma kluczowe znaczenie w realizacji polityki pieniężnej każdego kraju oraz dla stabilności
systemu bankowego. Spełnia trzy podstawowe funkcje Jest bankiem państwa – najważniejszy organ
państwa w tej dziedzinie polityki gospodarczej, która dotyczy sfery monetarnej. Bank centralny,
jako władza monetarna kraju jest odpowiedzialny za stabilizację pieniądza, w gospodarce rynkowej,
nie ma instytucji, która mogła by to zadanie od niego przejąć. Realizuje rachunki rządu,
przeprowadza w jego imieniu operacje finansowe w kraju i za granicą oraz zaciąga i spłaca kredyty
zagraniczne. Jest bankiem emisyjnym – co oznacza, że jedynie on ma przywilej emitowania
pieniądza gotówkowego, monopol ten związany jest z emisją znaków pieniężnych, organizowaniem
obiegu pieniężnego oraz regulowaniem podaży pieniądza. W państwach gdzie funkcjonuje system
waluty złotej i dewizowo – złotej emisje banknotów ściśle określały zgromadzone zasoby złota.
Owe zasoby złota i dewiz wymienialnych na złoto były czynnikiem ograniczającą emisje pieniądza.
Jest bankiem banków – na rachunkach w tym banku utrzymują rezerwy pieniężne inne banki oraz,
że jest dla nich źródłem rezerwy kredytowej, a więc ma wpływ na wielkość akcji kredytowej
banków handlowych oraz na rozmiary kreowanego pieniądza bezgotówkowego. Główne cele
banków centralnych: Umocnienie pieniądza co można rozumieć jako stabilizację cen, a więc
kontrolę tempa inflacji. Celem pośrednim jest kontrola podaży pieniądza i kształtowanie kursu
walutowego. Natomiast bezpośrednie cele operacyjne polegają na kształtowaniu wielości pieniądza
rezerwowego banku central
W większości krajów, również w Polsce przyjmuje się tak zwany dwuszczeblowy model systemu
bankowego. Model ten polega na tym, że na pierwszym szczeblu znajduje się bank centralny danego
kraju, ma kluczowe znaczenie w realizacji polityki pieniężnej każdego kraju oraz dla stabilności
systemu bankowego. Spełnia trzy podstawowe funkcje Jest bankiem państwa - najważniejszy organ
państwa w tej dziedzinie polityki gospodarczej, która dotyczy sfery monetarnej. Bank centralny,
jako władza monetarna kraju jest odpowiedzialny za stabilizację pieniądza, w gospodarce rynkowej,
nie ma instytucji, która mogła by to zadanie od niego przejąć. Realizuje rachunki rządu,
przeprowadza w jego imieniu operacje finansowe w kraju i za granicą oraz zaciąga i spłaca kredyty
zagraniczne. Jest bankiem emisyjnym - co oznacza, że jedynie on ma przywilej emitowania
pieniądza gotówkowego, monopol ten związany jest z emisją znaków pieniężnych, organizowaniem
obiegu pieniężnego oraz regulowaniem podaży pieniądza. W państwach gdzie funkcjonuje system
waluty złotej i dewizowo - złotej emisje banknotów ściśle określały zgromadzone zasoby złota. Owe
zasoby złota i dewiz wymienialnych na złoto były czynnikiem ograniczającą emisje pieniądza. Jest
bankiem banków - na rachunkach w tym banku utrzymują rezerwy pieniężne inne banki oraz, że jest
dla nich źródłem rezerwy kredytowej, a więc ma wpływ na wielkość akcji kredytowej banków
handlowych oraz na rozmiary kreowanego pieniądza bezgotówkowego. Główne cele banków
centralnych: Umocnienie pieniądza co można rozumieć jako stabilizację cen, a więc kontrolę tempa
inflacji. Celem pośrednim jest kontrola podaży pieniądza i kształtowanie kursu
(…)
… za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być
Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Prezes NBP: *jest przełożonym wszystkich pracowników
NBP, *przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, reprezentuje NBP na zewnątrz.
*reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych
oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych,
Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych
ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym. Rada Polityki Pieniężnej ukształtowała się
w dniu 17 lutego 1998 r. W skład Rady wchodzą: *Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP,
*9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat. *Członkowie
Rady…
… obowiązkowej banków, określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP
pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, zatwierdza plan
finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP, przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe
NBP, ustala zasady operacji otwartego rynku. Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności
Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości
NBP, przedłożone przez Prezesa NBP. Zarząd Narodowego Banku Polskiego Działalnością NBP
kieruje Zarząd. W jego skład wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący, oraz od 6 do 8 członków
Zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP. Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej
oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej…
… z nimi formy rozliczeń obrotów gospodarczych, karty płatnicze i inne usługi bankowości
elektronicznej, obsługę akcji i obligacji przedsiębiorstw itd, Bankowość komunalna - świadczy
usługi na rzecz jednostek gospodarki lokalnej(jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw
gospodarki komunalnej) świadczy usługi związane z oszczędzaniem, prowadzeniem rachunków,
kupna i sprzedaży papierów wartościowych…
… czy też dyskontowaniem weksli. Bankowość hipoteczne - Przedmiotem tej działalności są przede
wszystkim kredyty hipoteczne, emisja listów zastawnych i obligacji, wycena
nieruchomości.[bankowość inwestycyjna- barierą rozwoju tego typu bankowości są regulacje
prawne, w prawie bankowym nie występuje pojęcie „bank inwestycyjny” dlatego tworzą się tylko
wyspecjalizowane spółki danego banku., dlatego zadania banków…
bankowość notatki 1 sem fijał
Reforma bankowości w Polsce - wykład
Pieniądz - zagadnienia
Bankowość-ryzyko bankowe
Ryzyko bankowe - Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Ryzyko bankowe
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download