zagadnienia egzaminacyjne

advertisement
Instytucje i rynki fin, egzamin 206/17
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.Wyjaśnij podział i rozbieżności pomiędzy sferą realną a sferą finansową
gospodarki .Dlaczego „rynki finansowe” są obecnie osobną dyscypliną i
przedmiotem, obok „ekonomii”? Jakie są główne kategorie (pojęcia używane
w opisie) ) dla analizy gospodarki od strony rynków finansowych? Jakie
ważne informacje może dać ocena stanu gospodarki od strony sytuacji na
rynkach finansowych? Co znaczy i po co wprowadzono pojęcie IOU ?
------------------------------------------------------------------------------------------------2.Rola oszczędności w gospodarce i w sferze finansowej. Co nam mówi zmiana
stanu oszczędność (np.+/- 5 % w ciagu roku) i jakie płyną z tego wnioski dla
równowagi gospodarczej?
Podstawowe dane o wielkości i strukturze oszczędności w Polsce i w UE.
Współczynnik oszczędności gospodarstw domowych ,konsekwencje. Co
mówi?
------------------------------------------------------------------------------------------------3.Pośrednicy finansowi (intermediaries) : cechy, funkcje. Pośrednicy finansowi
w gospodarce planowej i rynkowej. Typowi pośrednicy finansowi
współcześnie. Czy są pośrednicy przymusowi na rynku? (daj przykład)
------------------------------------------------------------------------------------------------4.Kreacja pieniądza:
- przez 1 bank (kiedy, w jaki sposób)
- przez system bankowy. Jakie są konieczne warunki ?
Co to jest baza monetarna i stopa rezerwy obowiązkowej? W jakim okresie
rozwoju pieniądza i banków powstała stopa rezerwy obowiązkowej (SRO)?
Jaką pełni rolę obecnie?
a/w polityce monetarnej
b/ w bezpieczeństwie banków
Jakie są skutki gdy SRO zostanie np. zmniejszona o 1 pkt proc?
------------------------------------------------------------------------------------------------5.M0, M1,M2 jako agregaty pieniężne : wyjaśnić. Czy i jakie są wzajemne
zależności między tymi wielkościami? Jaka jest (orientacyjna ) wielkość M0,
M1i M2 w Polsce obecnie .Co mówi wskaźnik M1/M0 ?
Uwaga:definicje i dane M0-M3 (XI 2016) zostały wysłane
------------------------------------------------------------------------------------------------6.Pieniadz papierowy obecnie .Konieczne warunki kreacji pieniądza
papierowego .Od kiedy na świecie mamy tylko pieniądz papierowy? Co to jest
mnożnik pieniądza i jak działa? Dlaczego faktyczna kreacja pieniadza
(obecnie w Polsce) jest mniejsza niżby to wynikało z mnożnika? Jaką rolę gra
preferencja płynności(Keynes) ?
------------------------------------------------------------------------------------------------7.Polityka pieniężna , typy polityki ,podstawowe narzędzia, kanały
oddziaływania w polityce pieniężnej. Kanał stopy procentowej a kanał
kursowy
Jakie są stopy procentowe i jak działa kanał stopy procentowej
------------------------------------------------------------------------------------------------8. Polityka pieniężna a polityka fiskalna, cele, róznice, narzędzia .Czy i jaki
jest wzajemny związek? zależności. Czy można równocześnie prowadzić
agresywną politykę monetarną i fiskalną i jakie byłyby tego konsekwencje?
Scharakteryzuj stan polityki monetarnej obecnie w Polsce
Jakie są obecnie stopy procentowe?
jaką politykę prowadzi NBP od 2014 r?
------------------------------------------------------------------------------------------------9.Mozliwe cele polityki pieniężnej. Cel przyjęty w Polsce i przez EBC
------------------------------------------------------------------------------------------------10.Cechy pieniądza, współcześnie. Jak są warunki konieczne dla definicji
pieniądza? Czy każdy środek transakcji jest pieniądzem? Jak spełnia te
warunki pieniądz zaufania (Fiat Money)? „Pieniądz transakcyjny” a
„pieniądz” -róznice (ang. currency i money)
-----------------------------------------------------------------------------------------------11.Stopy procentowe w Polsce i ich wzajemne oddziaływanie. Kanał stopy
procentowej jako narzędzie polityki pieniężnej. Jak działa i za pomocą jakich
instrumentów?
-----------------------------------------------------------------------------------------------12. Dotychczas uważano że naturalną sekwencją w działalności banków był :
depozyt  kredyt. Pojawiły się jednak zdania że –w niektórych warunkachobecna sekwencja to: depozyt  kredyt. Kiedy i dla jakich gospodarek taka
sekwencja może być słuszna?
------------------------------------------------------------------------------------------------13. LIBOR, WIBOR : wyjaśnić, funkcje. Kto określa? W jakich warunkach
instrumenty te mogą być mało użyteczne?
------------------------------------------------------------------------------------------------14.Rynek międzybankowy : podmioty, cechy, narzędzia, rola w systemie
finansowym
Jakie znaczenie ma rynek międzybankowy dla określania ceny pieniądza w
gospodarce?
------------------------------------------------------------------------------------------------15. Pieniądz papierowy, historia: Powstanie pieniądza papierowego, kiedy,
gdzie?
Kiedy pieniądz papierowy (banknot) jest reprezentantem pieniądza a kiedy
głównym pieniadzem?
------------------------------------------------------------------------------------------------16.Gold Standard a Gold Exchange Standard: różnice, kiedy i gdzie
występowały
Jaki system był w II Rzeczpospolitej po 1924 r.?
------------------------------------------------------------------------------------------------17.System Bretton Woods: powstanie, działanie, koniec
------------------------------------------------------------------------------------------------18. Typy polityki kursowej. Jakie były realizowane w Polsce ?Jaki typ nie był?
Jaki typ jest obecnie?
------------------------------------------------------------------------------------------------19. Powstanie i funkcje banków centralnych. Jaki był i kiedy pierwszy bank
centralny na ziemiach polskich?
Jakie funkcje spełnia obecnie NBP w Polsce?
------------------------------------------------------------------------------------------------20. Rynki finansowe w gospodarce, rola, funkcje. Klasyfikacje rynków
finansowych: wymień przynajmniej 3 kryteria podziału
------------------------------------------------------------------------------------------------21. Instrumenty rynku pieniężnego. Wymień typowe, opisz
------------------------------------------------------------------------------------------------22. FOREX w Polsce i na świecie. Obroty dzienne na świecie i w Polsce
Gdzie odbywa się rynek walutowy obecnie?
Czy NBP ogłasza jakieś kursy urzędowe?
------------------------------------------------------------------------------------------------23. Krótki i długi koniec krzywej stopy procentowej – interpretacja; co nam
mówi?
-----------------------------------------------------------------------------------------------24. obligacje skarbowe ,funkcje ,wycena, rola na rynku,, oprocentowanie a
rentowność. daj przykład
Jak się ma cena obligacji do rentowności?
-----------------------------------------------------------------------------------------------25. CDS-y; powstanie, funkcje. Wspólczesna rola CDS-ow na rynkach
finansowych
----------------------------------------------------------------------------------------------26. rynek kapitałowy ,funkcje, instrumenty, typowe segmenty
------------------------------------------------------------------------------------------------27.Cel inflacyjny –w Polsce, sformułowanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------28. Obligacje korporacyjne; od strony inwestora i od strony emitenta
------------------------------------------------------------------------------------------------29. Giełdy i ich rodzaje .Konieczne warunki giełdy
------------------------------------------------------------------------------------------------30. Giełdy papierów wartościowych a rynek alternatywny (ASO)
NewConnect w Polsce .Funkcje. Wielkośc obrotów
GPW a NewConnect.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
31.CATALYST.Powstanie, rola
Gdzie były a gdzie są obecnie notowane obligacje skarbowe?
-----------------------------------------------------------------------------------------------32.Inwestorzy indywidualni a inwestorzy instytucjonalne; rola na
współczesnych rynkach, typowe zachowania.
Typowe strategie –ze względu na cel
Co to jest hedging?
------------------------------------------------------------------------------------------------33.Regulacja i nadzór nad rynkiem finansowym. Rozwiązania w Polsce (po
1990 r)
KNF a NBP
------------------------------------------------------------------------------------------------34. Forward, futures, opcje.Czym się różnią Zastosowania (daj przykład)
------------------------------------------------------------------------------------------------35.Swapy.Działanie. Zastosowania
------------------------------------------------------------------------------------------------36. ETF-y na świecie i w Polsce; powstanie, funkcje
Czy w Polsce istnieją ETF-y?
------------------------------------------------------------------------------------------------37.Hedging i fundusze hedgingowe;w Polsce i na świecie
-----------------------------------------------------------------------------------------------38.Hedging,arbitraż,spekulacja :czym to się rózni?
-----------------------------------------------------------------------------------------------39.Inwestycje (produkty) strukturyzowane .Kto je emituje, na czym to polega?
------------------------------------------------------------------------------------------------40. Fundusze emerytalne w Polsce i na świecie; fundusze inwestycyjne a
fundusze emerytalne. Podobieństwa i różnice.
------------------------------------------------------------------------------------------------41.Warrant a opcja; porównaj.Wycena i zastosowanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------42. Co to jest i do czego służy sekuratyzacja?
Dla kogo jest użyteczna a dla kogo ryzykowna?
------------------------------------------------------------------------------------------------43.Pochodne (derywaty) w Polsce i na świecie. Typowe pochodne w Polsce.
Na jakich rynkach?
------------------------------------------------------------------------------------------------44. Dany aktyw finansowy (instrument) można scharakteryzować przez 3
ważne cechy: Jakie?
Jaki jest ich wzajemny stosunek?
----------------------------------------------------------------------------------------------45. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) w Polsce na rynku finansowym;
strategie inwestowania, ramy prawne, rola na rynku. OFE obecnie
----------------------------------------------------------------------------------------------46. fundusze inwestycyjne a ETF-y; porównaj, cechy wspólne i różnice
------------------------------------------------------------------------------------------------47 .przedstaw mechanizm sekuratyzacji. Kto to robi ,po co?Jakie są korzyści a
jakie zagrożenia?
-----------------------------------------------------------------------------------------------48. Podstawowe wskaźniki oceny wartości akcji-dla inwestora (C/Z, C/WK
Co one mówią?
------------------------------------------------------------------------------------49. fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Wspólne cechy i róznice
.Przeznaczenie
------------------------------------------------------------------------------------------------50. Czy jaka jest różnica miedzy ryzykiem a niepewnością? Czy można je
wymierzyć ilościowo?
Daj przykład.
------------------------------------------------------------------------------------------------51.Towarzystwa ubezpieczeniowe jako podmioty na rynku finansowym ,typy
ubezpieczeń.
-----------------------------------------------------------------------------------------------52.Ryzyka jakie ponosi tow.ubezpieczeń. Moral hazard i konsekwencje
------------------------------------------------------------------------------------------------53.typowe ubezpieczenia w tow. ubezpieczeń majątkowych(wymień 2-3)
------------------------------------------------------------------------------------------------54.Typowe ubezpieczenia w tow. ubezpieczeń na życie (wymień 2-3)
------------------------------------------------------------------------------------------------55. bankassurance.Co to jest,kto to robi i po co?
------------------------------------------------------------------------------------------------56.wyjaśnij pojęcia: asymetria informacji, moral hazard, odwrotna selekcja – i
ich rolę w procesach finansowych (sferze finansowej)
57.Inflacja a deflacja.
Jakie są główne przyczyny inflacji a jakie deflacji?
Kiedy polityka monetarna w Polsce(po 1990 r.) była skierowana na walkę z
inflacją?
Czy w Polsce (po 1990 r.) była deflacja? Co robił wówczas NBP?
--------------------------------------------------------------------------------------------58.Kiedy był standard złota (gold standard) i na czym polega? Podaj
przykład(y) . Jakie są konsekwencje dla możliwości prowadzenia polityki
monetarnej? Czy i kiedy był standard złotowo-dewizowy w historii Polski?
Kiedy ostatecznie świat odszedł od standardu złota?
59.Jakie są możliwe typy polityki kursowej?
Przez jakie etapy (fazy)przechodziła polityka kursowa w Polsce po 1990 r?
60.Co to jest rating? ; kto to robi, oceny, funkcje dla rynku i emitenta
Jakie znaczenie ma rating danego kraju? Jakie oceny ma obecnie Polska ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Download