Kataster i wycena nieruchomości Absolwent studiów kierunku

advertisement
Kataster i wycena nieruchomości
Absolwent studiów kierunku „geodezja i kartografia”, specjalność kataster i wycena
nieruchomości posiada wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne w zakresie działań
geodezji związanych z geodezyjną obsługą inwestycji i pomiarów na rzecz budownictwa.
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: katastru
nieruchomości, pomiarów GPS i elementów nawigacji satelitarnej, dokumentacji geodezyjnej,
gospodarki nieruchomościami, szacowania nieruchomości, geodezji rolnej, wybranych
działów kartografii i bonitacji gleb, podstaw leśnictwa i geodezji leśnej, geodezji
inżynieryjno-przemysłowej, projektowania wspomaganego komputerem (CAD), prawa
gospodarczego, prawa w geodezji i kartografii, a także prowadzenia działalności
gospodarczej.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach budowlanych;
biurach projektowych i instytucjach geodezyjnych, kartograficznych oraz
architektonicznych;
jednostkach nadzoru budowlanego;
jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem,
architekturą i urbanistyką.
Download