Specjalność: Zarządzanie Strategiczne

advertisement
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział NE
Po co? - Opis specjalności

Celem specjalności jest wyposażenie
studenta
w
niezbędną
wiedzę,
umiejętności i kompetencje z zakresu
uruchamiania
własnej
działalności
gospodarczej
i
zarządzania
jej
rozwojem.
Dla kogo? – Kandydaci



Osoby, które planują utworzyć (bądź już posiadają)
własne przedsiębiorstwo
Osoby, które zajmują (bądź chcące objąć) stanowiska
kierownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach
Osoby, które chcą w sposób świadomy i zaplanowany
zarządzać własną karierą zawodową
W jaki sposób? – Kształcenie






Studenci specjalności otrzymają ROZLEGŁĄ, zarówno teoretyczną jak i
praktyczną, WIEDZĘ na temat URUCHAMIANIA działalności gospodarczej
oraz ZARZĄDZANIA rozwojem własnego przedsiębiorstwa.
Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie zdolności KREATYWNEGO
MYŚLENIA.
Kształcenie ma w dużym stopniu charakter INTERAKTYWNY i odbywa się w
formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych.
Studenci będą mogli spróbować swoich sił w ZARZĄDZANIU WŁASNYM
PRZEDSIĘBIORSTWEM korzystając z możliwości jakie daje symulator
biznesowy.
W ramach realizowanych przedmiotów wykorzystywane są STUDIA
PRZYPADKÓW oraz indywidualne oraz grupowe PROJEKTY.
Zajęcia będą realizowane we współpracy z osobami zarządzającymi
własnymi małymi i średnimi firmami (członkami Biznesowego Klubu
Absolwenta UE Wrocław).
Jaki efekt? – Sylwetka absolwenta
Specjalność PRZYGOTOWUJE DO TWORZENIA WŁASNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW i ZARZĄDZANIA ich rozwojem.
Absolwent specjalności „Przedsiębiorczość i zarządzanie własną firmą”:

jest w stanie dokonać oceny własnych PREDYSPOZYCJI do bycia
PRZEDSIĘBIORCĄ

zna ZALETY i WADY posiadania własnej firmy

posiada wiedzę na temat specyfiki ZARZĄDZANIA własną firmą

posiada wiedzę na temat ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA małych firm

zna STRATEGIE ROZWOJU małych firm

jest PRZYGOTOWYWANY do URUCHOMIENIE WŁASNAEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ.
Co nowego? – Przedmioty specyficzne
dla specjalności








Podstawy prawne działalności gospodarczej small biznesu
Zarządzanie własną firmą
Źródła finansowania własnej firmy
Biznesplan
Techniki organizatorskie
Socjotechnika w biznesie
Wykorzystanie Internetu w małej firmie
Narzędzia informatyczne dla małej firmy
Kto kształci? - Kadra








Prof. UE, dr hab. Andrzej Kaleta
Prof. UE, dr hab. Krystyna Moszkowicz
Prof. UE, dr hab. Leon Jakubów
Dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Dr Anna Witek-Crabb
Dr Joanna Radomska
Dr Jarosław Ignacy
Dr Przemysław Wołczek
A co z praktyczną stroną zarządzania
własną firmą?



Katedra Zarządzania Strategicznego współpracuje
z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Biznesowym
Klubie Absolwenta UE Wrocław
Członkowie Klubu będę aktywnie uczestniczyć w
zajęciach prowadzonych w ramach specjalności.
Ponadto
dla
studentów
specjalności
„Przedsiębiorczość i zarządzanie własną firmą”
przewidziane
są
praktyki
i
staże
w
przedsiębiorstwach zarządzanych przez członków
Klubu.
Hmmm…. i co mam zrobić???
…. jak to co???
Zapisać się na….
SPECJALNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział NE
Download