Specjalność: Zarządzanie Strategiczne

advertisement
SPECJALNOŚĆ
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział NE
Po co? - Opis specjalności




Współczesne organizacje, stojące wobec WYZWAŃ stawianych im
przez coraz bardziej ZŁOŻONE I ZMIENNE OTOCZENIE, muszą
poszukiwać kadr menedżerskich ZDOLNYCH SPROSTAĆ tym
uwarunkowaniom.
Aby osiągnąć SUKCES należy MYŚLEĆ STRATEGICZNIE i w oparciu o
to myślenie ZARZĄDZAĆ STRATEGICZNIE organizacją.
Zarządzanie strategiczne znajduje ZASTOSOWANIE w podmiotach
różnej WIELKOŚCI, zajmujących się zarówno działalnością
GOSPODARCZĄ jak i NON-PROFIT, operujących tak na rynku
KRAJOWYM, jak i MIĘDZYNARODOWYM.
Zaistnienie organizacji na rynku i jej późniejsze sukcesy
uwarunkowane są POSIADANIEM profesjonalnej WIEDZY i
UMIEJĘTNOŚCI z zakresu ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO.
Dla kogo? – Kandydaci





Osoby prowadzące (bądź chcące utworzyć) własne
przedsiębiorstwo
Osoby zajmujące (bądź chcące objąć) stanowiska
menedżerskie w różnego rodzaju organizacjach
Osoby zainteresowane pracą na średnich i wyższych
stanowiskach kierowniczych
Osoby chcące w sposób świadomy i zaplanowany
zarządzać własną kariera zawodową
Na specjalności kształci się przyszłych strategów
przedsiębiorstw i innych organizacji.
W jaki sposób? – Kształcenie






Studenci specjalności otrzymają ROZLEGŁĄ, zarówno teoretyczną jak i
praktyczną, WIEDZĘ na temat szeroko rozumianego ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNEGO organizacjami.
Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie zdolności KREATYWNEGO
MYŚLENIA
oraz
wypracowywania
i
podejmowania
DECYZJI
STRATEGICZNYCH.
Kształcenie ma w dużym stopniu charakter INTERAKTYWNY i odbywa się w
formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych.
W ramach realizowanych przedmiotów wykorzystywane są STUDIA
PRZYPADKÓW, indywidualne oraz grupowe PROJEKTY kreatywne i
badawcze.
Organizowane są również SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI życia
gospodarczego.
Studenci mają możliwość POGŁĘBIANIA specjalizacji, zgodnie z własnymi
zainteresowaniami, w ramach przedmiotów wybieranych samodzielnie.
Jaki efekt? – Sylwetka absolwenta





Absolwent jest PRZYGOTOWYWANY DO OBJĘCIA
MENEDŻERSKICH w różnego rodzaju organizacjach.
STANOWISK
Specjalność
PRZYGOTOWUJE
DO
TWORZENIA
PRZEDSIĘBIORSTW i do zarządzania ich rozwojem.
WŁASNYCH
Absolwent ZDOBĘDZIE WIEDZĘ z zakresu analiz strategicznych,
formułowania
koncepcji
rozwojowych,
podejmowania
decyzji
strategicznych, procesów ich wdrażania, zarządzania zmianami,
zarządzania sytuacjami kryzysowymi itp.
Jednocześnie ROZWINIE UMIEJĘTNOŚCI kreatywnego myślenia,
poszukiwania i przetwarzania informacji, podejmowania decyzji,
zarządzania zespołami, motywowania pracowników i przekonywania ich
do swych racji itp.
Proces kształcenia powinien istotnie rozwinąć predyspozycje kandydatów
do KARIER MENEDŻERSKICH i PRZEDSIĘBIORCZYCH, zwiększając
prawdopodobieństwo ich sukcesu na tej drodze.
Co nowego? – Przedmioty specyficzne
dla specjalności
Zarządzanie strategiczne
 Społeczne uwarunkowania rozwoju
przedsiębiorstw
 Myślenie strategiczne
 Realizacja strategii
 Strategiczne umiejętności menedżera

Jak pogłębić swoją wiedzę i
umiejętności? - Przedmioty do wyboru
Consulting w biznesie
 Zarządzanie kryzysem w organizacji
 Strategie przedsiębiorstw na rynku
globalnym
 Przedsiębiorstwo przyszłości
 Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym
 Strategie rozwoju jednostek samorządu
terytorialnego

Kto kształci? - Kadra








Prof. UE, dr hab. Andrzej Kaleta
Prof. UE, dr hab. Krystyna Moszkowicz
Prof. UE, dr hab. Leon Jakubów
Dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Dr Anna Witek-Crabb
Dr Joanna Radomska
Dr Jarosław Ignacy
Dr Przemysław Wołczek
A co z praktyką zarządzania
strategicznego? - Współpracujące firmy












Impel
Work Service
Credit Agricole
Kruk
Cermag
NG2 (właściciel brendów: CCC, Boti, Quazi)
AlmiDecor
Selena
Teta
Hasco-Lek
Koelner
…i wiele, wiele innych
Hmmm…. i co mam zrobić???
…. jak to co???
Zapisać się na….
SPECJALNOŚĆ
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Katedra Zarządzania Strategicznego
Wydział NE
Download