ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Różne - kajol89

advertisement
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE.doc
(87 KB) Pobierz
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Zasady formalne
Formuła mieszana jako egzamin
Test wielokrotnego wyboru plus pytania otwarte
Możliwy jest termin zerowy
Jak poniżej 20% zerówka to nie ma pierwszego terminu
Literatura przedmiotu
G. Giszewska M Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 2003
J Rokita: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej
G.Głód , Olaw Flak: Konkurencyjni przetrwają
Literatura zalecana
Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teori i praktyce firmy
T. Gołębiewski. Zarządzanie strategiczne planowanie i kontrola
R. Krupski Zarządzanie strategicznie: koncepcje, metody, ae Wrocław 2007
Można inaczej
WWW.Konkurencyjniprzetwają.pl
Można pobrać odpowiednie narzędzia dotyczące metod konkurecyjności
Mapa grup strategicznych itp. Cele dydaktyczne głównie
Konsultacje
103 b parter
Poniedziałki a 15-16.30
815-9.45
Wto 12.30 13.30
Co warto przypomnieć sobie z zarządzania?
Zarządzanie: jest to proces podejmowania decyzji, ukierunkowanym na cele
Cele mają charakter strategiczny, taktyczny, lub operacyjny. Stąd mówi się o różnych
poziomach zarządzania:
Strategiczne
Taktyczne
Operacyjne
Nad celami strategicznymi jest misja przedsiębiorstwa która jest podstawową filozofią
zarządzania strategicznego, wizją działania, siłą napędową wszelkich poczynań.
Rodzaje planów w przedsiębiorstwie
Plany strategiczne:
Plany wyznaczające ogółną strategię przedsiębiorstwa
Plany dotyczące jednostek strategicznych
Plany określające strategię funkcjonalne w firmie
Biznes plany
Nowych jednostek gospodarczych
Przedsięwzięć inwestycyjnych
Projektów
Plany operacyjne
Plany rzeczowe
Plany finansowe
Budżety
Plany produkcji
Plany kampanii promocyjnych
Plany stale obowiązujące
Polityka zatrudnienia obsługi klienta
Procedury działania
Reguły stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych
Cel: jest rozumiany jako pewien pożądany przyszły stan rzeczy, ukierunkowany działania i
wyznaczający ich strukturę
Cele pełnią w przedsiębiorstwie cztery istotne funkcje:
1. Stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom pracowników firmy
2. Praktyka ich ustalenia wpływa na planowanie
3. Mogą być źródłem motywacji dla pracowników firmy
4. Stanowią skuteczny mechanizm oceny i kontroli
Cele przedsiębiorstwa powinny być?
Mierzalne za pomocą wskaźników dających się praktycznie obliczyć i porównać
Zrozumiałe nie tylko dla kierownictwa poszczególnych szczebli ale i dla wykonawców
Realistyczne czyli możliwe do osiągnięcia z zachowaniem staranności i zaangażowania lecz nie
przekraczające możliwości kadry kierowniczej i pracowników oraz uwzględniające realia w
których funkcjonuje przedsiębiorstwo.
Możliwe do zaakceptowania to znaczy tak sformułowane, by skutecznie motywowały i dawały
szanse na samorealizację wszystkim zaangażowanym w nie uczestnikom
Spójne wewnętrznie i wzajemnie niesprzeczne a w przypadku kolizji-opatrzone wskaźnikiem
priorytetu (co najpierw, a co później)
Elastyczne to jest podatne na modyfikację wraz z rozwojem sytuacji, możliwości zagrożeń
Zarządzanie strategiczne wykład 2
Geneza zarządzania strategicznego
Jako dyscyplina naukowa zarządzanie strategiczne zaistniało niedawno bo około 50-70 lat temu
Główna tego przyczyną był kryzys naftowy 1972 1973, gdy ropa naftowa stałą się zasobem
strategicznym
Wielkie korporacje nie były przygotowane na takie zmiany w otoczeniu. Japończycy weszli na
rynek z samochodami małolitrażowymi. Zaskoczenie kryzysem przyniosło wyodrębnienie
zarządzania strategicznego jako nauki aczkolwiek istniało ono zawsze. Prekursorem tej
dyscypliny nauki był Ansoff a przyczyną właśnie kryzys energetyczny
Jako dyscyplina naukowa zarządzanie strategiczne wywodzi się z:
Ekonomii. Wykorzystuje teorię firmy, która powstała w latach 50 i teorię rozwoju firmy
ukształtowaną w latach 50 , ponadto opiera się na ekonomice przemysłu, teorii konkurencji
Tomirach rynku i finansach
Teorii organizacji i zarządzania- teoria behawioralna, ilosciowa teoria zarządzania, podejście
sytuacyjne (gotowych recept nie ma) zarządzanie kadrami
Cybernetyki: teoria systemów i teoria gier
International business- lata 60, bazuje na analizach handlu zagranicznego, inwestycjach
zagranicznych, kosztach komparatywnych
International menagment- zarządzanie inwestycjami bezpośrednimi , współzależność strategii i
struktur organizacyjnych w korporacjach miedzy narodowych.
Dziedzina o wielorakich początkach
Strategia wojskowa i strategia przedsiębiorstwa.
Stratedzy w starożytnych Atenach byli odpowiedzialni za prowadzenie wojen po czułym okiem
archontów, najwyższych urzędników państwa
W czasach napoleońskich teoretycy przeszli od prostego prowadzenia bitew do zajmowania się
sztuką prowadzenia wojny (obserwacje gen. Karla von Clausewitza)
Geneza zarządzania strategicznego jest związane głównie z takimi twórcami, jak:
A.D. Chandler,: Badał relacje między strategią a strukturą i sformułował twierdzenia które
stanowiły istotne tezy zarządzania strategicznego (jest autorem zasady ,że punktem wyjścia
działalności firmy jest strategia której następnie ma być podporządkowania struktura
organizacyjna )
Był Zwolennikiem decentralizacji zarządzania i przypisywał nadrzędną rolę planistycznej i
koordynacyjnej funkcji kierownictwa
H. I. Ansoff, był prekursorem podejścia analitycznego i planistycznego w zarządzaniu
strategicznym. Przedstawił rozbudowaną metodologię planowania długoterminowego oraz
opracował koncepcję modelową strategii firmy, abstrakcyjne modele dotyczące zachowania
budżetowego oraz procesu wyboru strategicznego.
P. Drucker sformułował zasady analizy wyrobów na podstawie koncepcji kategoryzacji, co
było podstawą analizy strategicznej. Zajmuje się diagnostyką ekonomiczną, zaleca stosowanie
analizy produktywności, formułuje zasady kontroli kosztów, opracowuje koncepcje ośrodków
odpowiedzialności.
Równocześnie rozwijał się w zarządzaniu strategicznym nurt empiryczny. Do jego rozwoju
przyczyniły się firmy badawczo konsultacyjne a przede wszystkim Boston consulitg group, firma
Mc kinsey oraz A.D. Littre
Firma BCG opracowała między innymi koncepcje krzywej doświadczenia oraz macierzy
wzrostu, udziału z których wyprowadzono wniosek o wiodącej roli w procesie konkurencji
jednostek dominujących, formułując w ten sposób określone zasady strategiczne.
M. Porter silnie rozwinął koncepcję strategii konkurencji, metody analizy źródeł przewagi
konkurencyjnej, a szczególnie metody analizy otoczenia konkurencyjnego
Bardzo istotny wkład w rozwój koncepcji konkurencyjnej wnieśli również G. Hamel i C
Prahad. Konstruując koncepcję rdzenia umiejętności firmy oraz G. Stalk opracowując
koncepcję konkurencji na bazie przewagi czasowej oraz zdolności firmy
Ewolucja podejścia strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwami
Paradygmaty
Obecnie zarządzanie strategiczne charakteryzuje się integracją różnorodnych podejść i teorii
zarówno tych klasycznych jak i nowych rozwiązań , wywodzących się z nauk organizacji i
zarządzania, informatyki komunikacji społecznej.
Integratywne podejście do zarządzania strategicznego ma swoje źródło w paradygmatycznej
metaforze, która traktuje organizacje jako grę. Taki sposób przedstawienia organizacji
odzwierciedla rzeczywistość charakteryzującą się nierównowagą i nieciągłością
Koncepcja integratywnego podejścia do zarządzania strategicznego opiera się na zasadach które
określają zdolność przeżycia przedsiębiorstwa
Zasada sprawności strategicznej, której istota zawiera się w kojarzeniu celów wszystkich
zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa
Zasada zachowania strategicznego, na którą składają się umiejętności: relewantywności
(należy umieć odróżniać elementy istotne od nie istotnych w przedsiębiorstwie jako całości)
upraszczania (złożoność zjawisk należy redukować aby skoncentrować potencjał w istotnych
obszarach działalności) proaktywnosci (wyprzedzać zmiany w otoczeniu oraz umiejętnie
kształtować warunki sprzyjające osiągnięciu pożądanej pozycji)
Zasada strategicznej zbieżności zalecająca rozwiązywanie problemów strategicznych przez
pryzmat systemu oraz strategii
Zasada sił strategicznych podkreśla wzajemne oddziaływanie potencjału strategicznego, jego
przekształceń oraz strategicznych ograniczeń na rzeczywistą wielkość sił strategicznych
Funkcja integracyjna zarządzania strategicznego odbywa się dzięki:
Poszukiwaniu strategii ukierunkowanej na cele
Określaniu własnej pozycji w kontekście konkurencyjnego otoczenia
Koncentrowaniu sił i zasobów
Inwestowaniu w potencjał przyszłego sukcesu
Integratywne podejście do zarządzania strategicznego oznacza ciągły proces twórczego
samodoskonalenia się systemów, a więc zdobywania wiedzy obejmującej zarówno wartości
organizacyjne jak również sposoby postępowania u podstaw którego leży
wiedza niezbędna do świadomego projektowania zmian
Wykład 3
Strategia przedsiębiorstwa: powstaje w wyniku procesu zarządzania strategicznego.
Strategia – to określenie długookresowych celów i zamierzeń przedsiębiorstwa a także wybór
kierunków działania i alokacja środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów
Henry Mintzberg definiuje pojęcie strategii za pomocą 5 „P”
PLAN jako świadome działanie
PATTERN wzór, model, rodzaj sformalizowanego działania
PLOY sterowanie, działanie zmierzające do realizacji konkretnego celu
POSITION jako poszukiwanie korzystnej pozycji
PERSPECTIVE jako postrzeganie własnej pozycji w przyszłości
Cechy strategii firmy
Ciągłość
Kompleksowość
Spójność
Elastyczność
Realność
Podstawowe elementy wyróżniające strategie
Domena działania
Przewaga strategiczna
Cele strategiczne
Funkcjonalne programy działania
Punktem wyjścia tego procesu są cele które przedsiębiorstwo ma realizować
Na proces zarządzania strategicznego składają się następujące etapy:
Analiza strategiczna
Generowanie wyjściowych wariantów strategii
Ocena i wybór strategii
Wdrożenie strategii
Kontrola i weryfikacja strategii
Głównym czynnikiem integrującym na szczeblu zarządzania strategicznego jest proces
myślenia strategicznego, które oznacza:
-Dążenie do poznania sytuacji, badanie szans i zagrożeń w otoczeniu wybiegające wiele lat
naprzód
-Stosowanie metod analizy i planowania umożliwiające gromadzenie potrzebnych informacji,
opracowanie planu i jego realizację
-Umiejętne podejmowanie ryzyka i pogodzenie z niepewnością działania
-ustawiczną wolę zmiany obszarów i sposobów działania firmy, zgodnie ze zmieniającą się wizją
tej firmy i jej otoczenia.
-wykazywanie gotowości do wprowadzania nowych metod zarządzania wraz z implikacjami
społeczno-kulturowymi
L. Bayars uważa że zarządzanie strategiczne, polega na podejmowaniu decyzji w sprawie
przyszłych kierunków działania oraz na implementacji tych decyzji
Zgodnie z podaną definicją w zarządzaniu strategicznym można wyróżnić dwie fazy
Planowania strategicznego
Implementację strategii
Planowanie strategiczne obejmuje następujące etapy
-Definiowanie filozofii i misji organizacji
-Ustalanie długo-i krótko okresowych celów, odpowiednio do przyjętej misji
-Wybór strategii, na podstawie określonych kryteriów efektywności stosowanie do założonych
celów organizacji
MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA
-przyjęta filozofia działania
-główne powody i funkcje dla których istnieje firma
-gwiazda polarna, myśl przewodnia, okrzyk bitewny
-wyznacznik wiary
-przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej działalności
przedsiębiorstwa
-szczególny powód istniea organizacji wyróżniający się od wszystkich innych
Elementy misji
Historia firmy
Preferencje zarządu
Otoczenie firmy
Zasoby firmy
Kompetencje w branży
Ukierunkowanie
<>
stabilizuje
Uwiarygodnia
Ispiruje
^
integruje
Implementacja strategii jest ukierunkowana na:
-Rozwój oraz adaptację struktury organizacyjnej do wybranej struktury
-Utrzymanie lub wprowadzenie niezbędnych funkcji do działalności firmy aby przyjęta strategia
została skutecznie zrealizowana
-Monitoring efektywności poszczególnych etapów wdrażania strategii
Zaczynamy od analizy szans i zagrożeń poprzez makro otoczenie i otoczenie przemysłowe
później dyrektywa strategiczne zawierająca misja i cele.
Formułowanie strategii
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa.> formułowanie strategii na poziomie strategicznych
jednostek gospodarczych> formułowanie strategii funkcjonalnych
Implementacja strategii struktura organizacyjna kierownictwo potencjał wytwórczy kultura
organizacyjna
Kontrola strategiczna wyniki działalności.
Specyfikacja zarządzania strategicznego wiąże się w tym iż jego konfiguracja jest formułowana
na trzech poziomach
Strategia na poziomie przedsiębiorstwa
Strategia na poziomie jednostki operacyjnej
Strategia ta służy sterowaniu interesami i operacjami okrełśonej jednostki gospodarczej
Strategia na poziomie funkcjonalnym
Strategia na poziomie funkcjonalnym tworzy ramy dla zarządzania takimi funkcjami jak:
finanse, prace doradcze i rozwojowe, marketing, zgodnie ze strategią na poziomie jednostki
operacyjnej
Wykład 4
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Najcenniejsze i najmniej wykorzystywane zasoby przedsiębiorstwa, decydujące o jego
wynikach to motywacja inicjatywa oraz aktywność załogi.
Zarządzanie przez cele to:
-Wspólne określanie i negocjowanie celów. Np. Czy budżet jest tworzony i jak jest tworzony
-wspólne ustalenie mierników np. kombinacje z brutto albo netto. Umawiamy się jak będziemy i
czy będziemy i jak tworzyć mierniki
- Wspólne okresowe przeglądy. Czyli jak i kiedy będziemy się kontrolować załogę itp. Trzeba
przyjąć pewien stopień tolerancji. Nie besztać za pierdoły ale konsekwentnie jak coś jest zjeżane
to wyciągnąć słuszne wnioski.
-Ocena rezultatów.
Podstawowe założenia ZPC
...
Plik z chomika:
kajol89
Inne pliki z tego folderu:

ma-w03 aktualizacja [popyt globalny i polityka fiskalna] (1).ppt (610 KB)
 Cykle koniunkturalne Olczyk wykład.ppt (591 KB)
 Program_rewitalizacji_Chojnic.ppt (8561 KB)
 miedzynarodowy_system_walutowy.ppt (149 KB)
 Finansowanie projektow - fragment.pdf (330 KB)
Inne foldery tego chomika:

EIE
 Ekonomia menedżerska
 Ekonomia międzynarodowa
 Ekonomia sektora publicznego
 Ekonomika miasta
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download