zarzadzanie-strategiczne-wstep

advertisement
4
Prof. J. Bieliński Słowa klucze programu wykładów: Strategia, myślenie strategiczne
Plan, scenariusz
Konkurencja
Sektor
Kluczowe nazwiska: Świat
Michael E. Porter - analiza sektorowa, klaster
G. Hammel, C. K. Praholad
Henry Mintzberg - dążymy do pewnego wzorca
R. Kaplan - strategicznakarta wyników
Autorzy francuscy z grupy Strategor
Polska
K. Obłój
A. Koźmiński
G. Gierszewska, M. Romanowska
Z. Pierścionek, A. Stabryła, R. Krupski
Podstawowa literatura: M. E. Porter, Strategie konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów
, PWE, Warszawa 1992/2000
Grupa Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamości, PWE, Warszawa
1995/1999
Program wykładu przedmiotu zarządzanie strategiczne: Istota rozwoju i pojęcie strategii
Literatura przedmiotu
Rozwój i luka strategiczna
Istota strategii
Modele przedsiębiorstwa
Myślenie strategiczne
Cele i wartości w strategii firmy
Wizja, misja, cele
Cele i ich hierarchia
System wartości w firmie
Strategia a kultura firmy
Zarządzanie strategiczne
Istota zarządzania strategicznego
Ewidencja koncepcji zarządzania strategicznego
Modele zarządzania strategicznego
Poziomy i rodzaje strategii
Strategie korporacji
Strategie jednostek biznesu
Metody analizy otoczenia firmy
Analiza makrootoczenia PEST
Analiza stakeholders
Analizy sektorowe
Metody analizy wnętrza firmy
Łańcuchy wartości
Bilans strategiczny
Analiza sił napędowych
Metody analizy wnętrza - metody portfelowe
Benchmarking
Kluczowe czynniki sukcesu
Metody portfelowe
Metody analizy otoczenia i wnętrza firmy
Metody sieciowe
Rozwinięta metoda SWOT
Macierz SPACE
Strategie kosztowe i dyferencjacyjne
Efekt skali
Strategie kosztowe
Strategie jakościowe
Budowa planu strategicznego
Balanced score card
Wykorzystanie prognoz
Scenariusze
Paradoksy strategiczne:
Myślenie liniowe - myślenie lateralne
Strategia zaplanowana - strategia wyłaniająca się
Zmiany skokowe - zmiany ciągłe
Rynki - zasoby
Otoczenie - wnętrze
Autonomia - synergia (zasobowa teoria strategii - pozycyjna teoria strategii - kluczowe
kompetencje)
Konkurencja - kooperacja
Konieczność dostosowania się - możliwości wyboru (ewolucja sektora - kreowanie sektora)
Strategia wiedzy
Analiza otoczenia
Analiza luki strategicznej
Analiza luki strategicznej - metoda
zarządzanie strategiczne - test
Zarządzanie strategiczne - test.doc
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download