Podstawowe elementy Strategii Rozwoju

advertisement
Podstawowe elementy Strategii
Rozwoju Obszaru SpołecznoGospodarczego
Strategia jako instrument zarządzania
rozwojem
• Dlaczego strategia i myślenie strategiczne ?
• Koncentracja na strategii i jej istota
• Strategia jak przejaw inteligentnego dopasowania do
wyzwań rozwoju
• Możliwości i bariery wdrożeniowe strategii
Strategia jako instrument zarządzania
rozwojem
•
Wiedza
diagnostyczna • Jak jest?
Wiedza
dyrektywna
• Jak działać, aby
było tak, jak być
powinno?
Myślenie strategiczne obejmuje
Myślenie strategiczne dotyczy zachowań rozpatrywanych w
długookresowej skali, co ukierunkowane jest na stworzenie pewnej
wizji przyszłości. Pozwala ona na koordynację różnych funkcji w
celu utrzymania równowagi z otoczeniem.
•
•
•
•
Myślenie strategiczne obejmuje:
wizję strategiczną – określa sytuację, w jakiej region chce i może znaleźć
się w przyszłości, jest to swego rodzaju scenariusz określający przyszłość
regionu;
misję– określa ona przyczynę powstania i istnienia projektu, sposób
przestrzegania przez społeczeństwo oraz nadaje kierunek działalności i
wskazuje dziedziny, którymi będzie się zajmować;
strategię działania – stanowi ona projekt określający kierunki, reguły i
instrumenty działań, będących odpowiedzią na sygnały płynące z
otoczenia, czyli jest spójną koncepcją działania zapewniającą regionowi
uzyskanie przyszłej pozycji.
cele i zadania – określają to wszystko, co region zamierza osiągnąć w
przyszłości, w jaki sposób oraz co należy zrobić w celu osiągnięcia
postawionych przed sobą celów;
Zakres myślenia strategicznego
myślenie strategiczne jest sztuką, zatem należy
koncentrować się na:
 odkrywaniu problemów i ich formułowaniu w celu
rozwiązania;
 wskazywaniu nowych sposobów dziania;
 formułowaniu przyszłych celów wykorzystując
dostępne informacje strategiczne;
 określaniu procedury realizacji przyszłych celów;
 wskazywaniu ideałów i wartości ważnych dla
rozwoju obszaru
Strategia i jej istota
Strategia to właściwe planowanie i alokowanie zasobów, które:
 określają cele i poprawnie zdefiniowane plany działania;
 ukierunkowane są na poprawę jakości życia i sprawności zarządzania;
 dążą do utrzymywania stałej konkurencyjnej przewagi nad
konkurentami;
 koncentrują się na najważniejszych problemach;
 cechują się elastycznością – łatwością modyfikacji przystosowujących plan
strategiczny do zmieniającego się otoczenia.
Myślenie metodyczne w strategii
procedury konstruowania strategii
• Analiza otoczenia;
• Analiza zasobów
strategicznych
• Ustalenie celów
strategicznych;
• Określenie strategicznych;
kierunków działania;
• Identyfikacja aktualnych
celów operacyjnych;
• Określenie zmian procesie
rozwoju;
• Podjęcie decyzji
strategicznych;
• Wdrażanie strategii;
• Pomiar postępów i
kontrola;
W procesie budowy strategii należy uwzględnić
specyfikę obszaru dla którego planujemy
proces rozwoju
STRATEGIA PONADLOKALNA
DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
Syntetyczna diagnoza,
Terytorialny wymiar wsparcia,
Cele rozwojowe,
Wskaźniki do osiągnięcia w obszarze,
Priorytety inwestycyjne,
Tryb i zasady wyboru projektów,
Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji,
System wdrażania i monitorowania.
* Niezbędne jest zachowanie spójności z regionalnymi, krajowymi i unijnymi
dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi
Strategie Krajowe
Strategia rozwoju województwa
Strategia Obszaru Rozwoju SpołecznoGospodarczego
Strategia RLKS
LSR
Strategia
Obszaru
Instytucja
Zarządzająca
Wykaz
Projektów
Kontrakt
Regionalny
Realizacja
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download