Elementy psychologi..

advertisement
Elementy psychologii ogólnej
ZIELONE DOPISKI POCHODZĄ W WIKIPEDII
Wykład
Literatura:
1. Metzel G. Wprowadzenie do psychologii
2. Strelau J. Psychologia Ogólna tom2 podręcznik akademicki
Literatura uzupełniająca:
1. Bruner J.S. Studia z psychologii poznawania
2. Formański J. Psychologia
3. Tavris C. Wawe C. Psychologia podejście oraz koncepcje
Warunki zal
Obecność, aktywność.
Wykład
Egzamin ustny.
Aspekt intelektualny
Warunkowanie klasyczne- doświadczenie Pawłowa.
S R
Bodziec REAKCJA
Warunkowanie instrumentalne
Skinner Thorudike
SOR
Podejście kognitywne (poznawcze ) jest świadome w którym angażuje się cały układ nerwowy.
Istotne znaczenie ma: pamięć, myślenie, umiejętnosć nowych relacji między osobami rzeczami
zjawiskami i nawet zjawiskami
Pamięć może być świeża i trwała.
Pamięć świeża i trwała u człowieka .
Pamięć trwała jest kilku etapowa zaczyna się od procesu zapamiętywania, następnie proces
przechowywania, proces odtwarzania.
Myślenie werbalne i myślenie operacyjne.
Myślenie(werbalne) słowne. Wg znakomitej czesci lingwistów znane jest przekonanie iż język i
myslenie jest związany. Mają potwierdzenie w badaniach psychologii myślenia i języka.
Wg Wygockiego na początku osobno rozwija się myślenie i język.
Wg J. Piageta rozwój intelektualny . człowiek w 1 kwartale życia ma myślenie obrazowo ruchowe,
dziecko zaczyna na to reagować, ale obrazki to nie są tylko obrazy wzrokowe ale również dźwiękowe i
zapachowe, czuciowe. 2 etap życia wchodzi dziecko w okres myślenia magicznego(prelogicznego)
dlatego lalka może być smutna mis nie chce spać. Ożywia przedmioty nieożywione. 3 etap W wieku 6
lat operacje na materiale konkretnym ale tez mogą być na materiale uogólniające następnie myślenie
(wiek 15) operacje formalne na materiale symbolicznym kończy się umiejętność uogólniania i
abstrahowania. Człowiek do 25 roku życia rozwija się.
Psycholingwistyka
Nasze myślenie jest oparte na konwencjach kulturowych i językowych . Język ma olbrzymie
znaczenie. Poruszamy się w świecie słów i zdań które są wpisane w kulturę naszego myślenia.
Badania są prowadzone w zakresie:
Osobowości Rozwoju inteligencji i uzdolnień
Jedynymi narzędziami z dużym prawopodobieństwem określenie prawdy sa testy psychologiczne
Test Jest ustandaryzowany powinien być trafny rzetelny tzn powinien z wielką dokładnościa badac co
ma badać. Znormalizowanym obiektywnym.
Niezaleznie kto bada testem powinien uzyskac ten sam wynik.
Oprócz testów znane sa metody badawcze które nie posiadaja wszystkich elementów które nie
posiadają wszystkich elementów oraz  pochrzaniłem
Metody pomiaru osobowości znane testy osobowsci, kwsetonariuszowe to przede wszystkim:
testy RB Kattella.odrębny do badania dzieci i dorosłych.
Test eysencka
Test gaffa i hilbruna, test przymiotników.
Test pichota Becka
Metody projekcyjne :
Test TATI
metody Muraeia(Test postaci)
metody zdań niedokończony
Sa to metody rzucania przed np. gdybym wybrał duzą sume ………
Metody do badania inteligencji i rozwoju umysłowego . Do najbardziej znanych metod badania
zaliczane są:
test inteligencji Dawida Wekslera
test Herman Meri(pyta w teście co to jest ….)
Test Wekslera
Bez obawy popełnienia błedu można badac inteligencję testami planszowymi.(test rejvena)
Testy rozwojowe:
Test psychecattel (od 1. mca do 3 lat)
Test challoty buhle( test świata)
test brunet Lesine
skala grace arthur (bada do 11 roku życia)
głuchych można badac skalą Leiterra( która jest adaptacja skali terman Meyer dla głuchych)
Nie ma skali dla niewidomych.
Oprócz tego można badac uzdolnienia specjalne i tworzyc eksperymenty badawcze.(mają słuzyc
pomoc w opisie zachowań predyspozycji)
W koncepcji Guifera inteligencji tworzymy zespół 120 czynników walory intelektualne.
Koncepcja Kleita i Nielsena to koncepcja parcjalnego funkcjonowania muzgu czyli jeżeli mamy cos nas
uderzy z lewej strony walnie umię mówic .
Koncepcja Kurta Goldsteina który badał żołnierzy z postrzałami głowy w pierwszej wojnie światowej i
doszedł do wniosku że niezależnie gdzie dostał w głowe powstawał zanik postawy ogólnej i
abstrakcyjnej a zostawała postawa konkretna .
Koncepcja Freuda Jego koncepcje tworza osobowość świadomość mechanizmy obronne i
Kompozycja świadomości to góra której tylko 1/3 TO NASZA ŚWIADOMOŚĆ
Kompozycja ID to zachowania powyżej kompozycja EGO to jestem JA 3 element struktury to super
ego które nas różni od zwierzęcia.
Id jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, obok ego oraz superego. Id jest rodzajem "brzucha matki", w
którym dochodzi do ukształtowania ego i superego. Zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne
z popędami włącznie, działa na zasadzie impulsów i natychmiastowej gratyfikacji, zaspokojenia potrzeb. Pozostaje w ścisłym związku z
procesami fizjologicznymi z których czerpie energię. Id reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych doznań i nie posiada żadnej wiedzy
o rzeczywistości obiektywnej. Nie potrafi tolerować przyrostów energii, które są odczuwane jako powodujące dyskomfort napięcia. Zasada
redukcji napięcia, zgodnie z którą działa id nosi nazwę zasady przyjemności. Redukcja ta zachodzi za pomocą czynności
odruchowych (redukują napięcie natychmiast) i procesu pierwotnego (redukuje złożone reakcje psychiczne).
Id jest sferą biologiczną człowieka.
Id jest jednym z podstawowych pojęć w psychoanalizie Zygmunta Freuda. W analizie transakcyjnej odpowiednikiem id jest
komponent dziecka.
Mechanizm Obrony:
- ekspiacja (z łac. Upoboznienie)[ ludzkie działanie o charakterze pokutnym]
Laughlin podał prawo restytucji(oddanie) nigdy dość
- sublimacja( Anny Freud) Człowiek rezygnuje z czegoś np. rodziny, dzieci itd. dla czegoś wyższego.
- Identyfikacji i naśladownictwa Człowiek z kims się identyfikuje co nie znaczy że osoba identyfikujaca
się nie jest tego zadowolona.Identyfikacja nie jest świadoma ale naśladownictwo jest procesem
świadomym.
- kompensacja( mechanizm niedojrzały)
Następnym psychoanalitykiem jest Carl Gustav Jung w swej koncepcji umieszcza maski prywatne i
społeczne.
W jego koncepcji jest EGO-JA oraz ALTER EGO- nie ja.
W jego Konce[opcji poraz pierwszy pokazal archetyp.
Do Neopsychoanalityków należą jeszcze Suliwan, Erick From(upodobał sobie umiłowanie), Karen
Horner.
Aliści, Behawioryzm czyli różne koncepcje zachowania tak jak u Locka człowiek jest pustą tablica.
KONCEPCJE humanistyczne
Ludwig Binswanger wymyślił kontakty z ludźmi
kontakt anonimowy np. z kasjerem zapytanie o drogę
Kontakt pojedynczy np. spowiedź albo wizyta u lekarza psychologa
Kontakt mnogi
Ludwig mówi że człowieka tworzą 3 środowiska
środowisko przyrody
świat innych ludzi(ich radości smutki rozgoryczenia sukcesy)
Swiat wewnętrzny /niepodzielny
Gordon Alford podał 52 definicje osobowości. I podał że osobowość to jest to wszystko co jest
wewnątrz nas.
Koncepcja Gestal- znaczy postać ( wg Perls)
JA jestem JA , TY jestes TY jeżeli się kiedyś spotkamy to dobrze jeżeli się nie spotkamy
Koncepcja Humanistyczna koncentruje się na samorealizacji i samo aktualizacji –Karla Rogersa
Koncepcja osobowości dojrzałej wg humanistów.
Osoba dojrzała:
Bliska emocjonalna więź z innymi ludźmi
Stabilność emocjonalna
I
Ocena siebie( wertykalnie I Horyzontalnie ______ )
W dojrzałej osobowości jest zawart czynnik terapeutyczny- jednoczaca filozofia życia nie zawsze musi
być pozytywan.
Wg. Stranger potrzeby biologiczne są jako pierwsze, społeczne powyżej są wartości polityczne
Później wartości ekonomiczne jeszcze wyżej wartości teoretyczne potrzeby estetyczne i religijne,
Viktor Emil Frankl (humanista) wymyślił LOGO TERAPIE wg niego człowieka tworzą cielesność
psychiczność i duchowość( w sensie glębi wewnętrznej) umieścił w koncepcji terapeutycznej wartość
naczelną(realizuje się w czasie i przestrzeni ale nie należy ani do jednej ani drugiej)
Cwiczenie relaksacyjne
6 razy ciężki i ciepły cieęęęężżżżkkkkii cicho ciepły
Podobno na Internecie jakieś sesje pana Janowiak.
Kierunki psychoterapeutyczne
Prowadzi się analizę zjawisk zadań przyczyn .
Psychoterapia wg. Koncepcji behawioralnej
Behawioryzm jest zbudowany na koncepcji warunkowania klasycznego i instrumentalnego. Należy
zatem wykorzystac te dwie koncepcje jeżeli zatem człowiek przyzwczyczaił się do tego. W czym
trzeba wykorzystać obydwie koncepcje trzeba zachować nawyki.Bardzo istotnne znaczenie maja
terapie humanistyczne a także terapia gest alt. Ma na celu wyłonienie figury na tle innych zdarzen . I
penetracja tej figury na tle calości tego co na pierwszym tle i co dalej.
Terapia Rogeriańska w tej terapi terapeuta nie ma udziału dominującego przede wszystkim słucha i
pomrukuje: rozumie, tak yhm itd. Człowiek terapeutyzowany ma okazję się wypowiadać.
wg. Emila franka terapia NOOGENNA oparta jest na zauważniu trój wymiarowości człowieka ciało
psyche i osobowośc.
Dyferencjał Symatyczy( symantyzm nauka zajmująca się znaczenie słów)( Osgóg, Richard)
Dom
Bliski
_______
daleki
Mój
_______
obcy
Dobry _ _ _ _ _ _ _
(to jest podziałka na której dokonujemy wyboru)
zły
Oprócz symantyki ważniejsza jest syntatyka.
Syntatyka ujmuje to co głębokie ponieważ nasza gramatyka wyraża to co jest charakterystyczne dla
języka i kultury.
Ponadto możemy słuchac przymiotników mogą być one pomocne niezależnie czy zabarwienie ich
jest pozitiv czy negativ. Do zasadniczych form terapi należą różne techniki terapeutyczne np.
relaksacja, dekoncentracja (metoda proponowana przez Wiktora Emila franka) oraz technika
paradoksalnej intencji( ja chce tego co nie chcę )
W okresie pokwitania (dojrzewania- akceleracji 10-15 lat) myślenie jest oparte na materiale
konkretnym i operacjach konkretnych ale wchodza już operacje symboliczne. Kończy się okres
fizjologicznym rozwojem kiedy już dziecko tworzy operacje symboliczne na materiale symboliczny.
Psychicznie jest to okres walki o siebie i próba zmieniania świata. Okres identyfikacji z kims dorosłych
szukania idoli i odrzucania autorytetów. W wieku 25 lat kończy się rozwój intelektualny od 65 później
już okres przed starczy, starczy i późno starczy.
Psychologia społeczna zajmuje się grupami od dwóch osób do kilkunastu natomiast większymi już
socjologia natomiast psychologis społeczna skupia się na tworzeniu się grup a wylanianiu lidera
poprzez walkę miedzy kandydatami na lidera , wyborze lidea i ustaleniu funkci w grupie.Ponadto jest
zainteresowana również funkcjonowaniem grupy, wieźiami między członkami grupy, obdarzania
kogoś zaufanie polubieniem akceptacją po czesci P.S. zajmuje się prognozowaniem społecznym
zachowań. P
P. Kliniczna zajmuje się diagnoza psychologiczna ustalając nerwicę psychozy i inne rózne zaburzenia
psychiczne.( psychopatia, socjopatia)
Psychozy : (choroby psychiczne)
Schizofrenia (Schizo-… Freno-mózg) istotą sa 3 objawy osiowe autyzm rozbicie osobowości oraz
oziębłość emocjonalna.
Cyklofrenia jest psychoza dwubiegunową faza dolna depresja i faza górna Mania (depresja to niechęć
do życia ubierania się jedzenia w ogóle niechęć ale brak siły do zabicia się )( maniakalna
charakteryzuje się szybkim tempem życia brak problemów
Neriwce: (zaburzenia psychiczne)
Histeria nazwa pochodzi wg Platona od HISTERON-Macica Bo krąży po kobiecie szukając ujścia.
Nerwica hipochondryczna – tu mnie boli tu mnie dźgo a erka już gno
Nerwica wegetatywna-narządowa
Neurastenia-obniżony napęd życiowy
Nerwica lękowa jest poczuciem zagrozenia przed faktem.
Uzależnienia
Uzleżnienia od alkoholu narkotyków od Internetu od papierosów od sexu, od jedzenia od leków od
polityki od TV .
Download