Komunikacja niewerbalna

advertisement
Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:
2016/2017
Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:
ECTS 2)
Komunikacja niewerbalna
Nazwa przedmiotu1):
2
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3):
Kierunek studiów4):
Socjologia
Koordynator przedmiotu5):
Dr hab.Monika Podkowińska
Prowadzący zajęcia :
Dr hab. Monika Podkowińska
Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, Zakład Komunikacji Społecznej
6)
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
a) przedmiot specjalizacyjny
Status przedmiotu9):
b) stopień I rok III
c) stacjonarne
Jęz. wykładowy11): polski
Cykl dydaktyczny10):
Założenia i cele przedmiotu12):
Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu komunikowania niewerbalnego. W trakcie
zajęć zostanie przedstawione studentom znaczenie zachowań niewerbalnych ich rodzaje i funkcje.
Szczegółowo zostaną omówione wybrane typy zachowań niewerbalnych.
a) wykład; liczba godzin 30;
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
1.
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):
Wykład z elementami dyskusji
Formy komunikacji – cechy i różnice; Komunikacja niewerbalna – funkcje i rodzaje; Ekspresja
twarzy; Zachowania wzrokowe; Kinezyka – komunikacja ciałem; Komunikacja proksemiczna;
Komunikacja poprzez dotyk; Komunikacja a wygląd fizyczny; Komunikacja wokalna; Chronemika
– znaczenie czasu w komunikacji; Komunikacja niewerbalna jako wskaźnik oszustwa
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
01. Student zna cechy, funkcje i typy zachowań
niewerbalnych.
02. Student zna funkcje zachowań wzrokowych oraz
podstawowe funkcje sygnałów ciała.
03. Student potrafi przedstawić wzajemne związki
między komunikacją werbalną i niewerbalną
04. Student potrafi określić środowisko proksemiczne
oraz rozumie znaczenie takich pojęć jak: przestrzeń,
dystans, terytorium, zatłoczenie i prywatność.
Efekty kształcenia18):
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
Zaliczenie ustne (01;02;03;04)
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Wykaz pytań obowiązujących na zaliczeniu ustnym
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Zaliczenie ustne (100%)
Miejsce realizacji zajęć
Sala dydaktyczna
22)
:
Literatura podstawowa:
1) D. G. Leathers: Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2008
2) M.L. Knapp, J.A. Hall: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2009
3) E. Goffman, Zachowania w miejscach publicznych, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
1) P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa 2012
2) E. Goffman, Relacje w przestrzeni publicznej, Warszawa 2011
3) O. Tegze, Komunikacja niewerbalna, Gliwice 2006
4) B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2010
5) Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, Warszawa 2012
6) A. Pease, B. Pease: Mowa ciała, Poznań 2013
7) J. Borg, Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej, Warszawa 2011
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) - na tej
podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
50 h
1,4 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol
efektu
26)
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na
kierunku
01
Student zna cechy, funkcje i typy zachowań niewerbalnych.
K1_W15; K1_U10
02
Student zna funkcje zachowań wzrokowych oraz
podstawowe
funkcje
sygnałów ciała.
Student potrafi przedstawić wzajemne związki między komunikacją werbalną i
niewerbalną
Student potrafi określić środowisko proksemiczne oraz rozumie znaczenie
takich pojęć jak: przestrzeń, dystans, terytorium, zatłoczenie i prywatność.
K1_K04
03
04
K1_U02
K1_U10; K1_W04; K1_W15; K1_K04
Udział w wykładach
Konsultacje
Przygotowanie do zaliczenia ustnego
Razem:
30h = 1,2 ECTS
5h = 0,2 ECTS
15h= 0,6 ECTS
50 h
2,0 ECTS
Download