Sylabus

advertisement
Sylabus
Tytuł zajęć: Historia kultury i cywilizacji
Cel zajęć
(proszę sformułować 3 zdania charakteryzujące to, co chciałby Pan/Pani osiągnąć u
słuchaczy) Znajomość obecnego stanu badań nad genezą cywilizacji i źródłami kultury.
Rozpoznanie performatywnych korzeni kultury. Pogłębienie wiedzy o człowieku jako twórcy
różnych kultur.
Zamierzone efekty kształcenia
(Proszę sformułować ok. 15 [łącznie] prostych zdań opisujących efekty z użyciem „active
verbs”)
Wiedza (np. definiować, opisać, podsumować, porównać, rozpoznać, skrytykować):
Orientuje się w obecnym stanie badań nad dziejami wczesnych cywilizacji. Zna
performatywne teorie narodzin kultury. Rozumie kulturowe konsekwencje przyjęcia postawy
wyprostowanej przez praprzodków człowieka. Rozpoznaje kluczowe role biegu i tańca we
wczesnych dziejach człowieka na ziemi. Zna główne systemy wczesnego pisma i teorie
dotyczące ich genezy. Rozpoznaje i opisuje odmienne praktyki i performanse kulturowe.
Umiejętności (np.analizować, eksplorować,interpretować, obliczać, sporządzaćm
weryfikować, zaprojektować, wyszukać, zaprezentować): Dysponuje narzędziami
potrzebnymi do rekonstrukcji i analizy performansu kulturowego. Potrafi zrozumieć i
krytycznie zinterpretować raporty z badań w fachowych pismach naukowych. Umie
zinterpretować kulturowe konsekwencje zachowań człowieka. Potrafi zastosować wiedzę
antropologiczną do głębszego rozumienia człowieka jako performera, w tym także samego
siebie.
Inne komptencje (postawy) (np. dbałość o…, otwartość na…, postępowanie zgodne z…,
wrażliwość na…, wyrażanie sądów w sprawach…): Brak protekcjonalizmu w opisywaniu
kultur dawnych czy egzotycznych. Otwartość na dialog. Ciekawość odmiennych systemów
wartości. Sumienność i rzetelność w pracy naukowej. Odwaga w stawianiu własnych, nawet
jeśli mało popularnych, tez.
Proszę zastanowić się i oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 krzyżyki, jak powyższe efekty
lokują państwa zajęcia w dziaaniach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowania
postaw. Np.:
Wiedza
+++
Umiejętności ++
Postawy
++
Forma zajęć (proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do możliwości uzyskania i
sprawdzenia założonych efektów kształcenia): wykład
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (proszę wskazać metody
egzekwowania efektów opisanych powyżej oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej,
np. aktywnośc w dyskusji – 25%, esej/referat – 25%, egzamin ustny – 50%): egzamin
pisemny – 100% (latem)
Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz
punktach ECTS (np. godziny kontaktowe/konwersatorium – 30, czas na lektury i
przygotowanie do zajęć – 15, czas na napisanie referatu/eseju – 10, czas na przygotowanie
się do egzaminu – 20; razem 75 godzin, czyli 3 pkt. ECTS): godziny kontaktowe/wykład –
15; czas na lektury i przygotowanie do zajęć – 15; razem 30 godzin, czyli 3 pkt. ECTS
Treść zajęć (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby
przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia):
1. Wstęp metodologiczny: państwo-teatr na wyspie Bali
2. Raport antropologiczny: o pochodzeniu performera
3. Paleoperformanse: kultura jako performans
4. Egipt i Mezopotamia: pismo jako źródło kultury
5. Grecja: taniec jako źródło kultury
6. Rzym: teatr władzy
7. Średniowieczna Europa: performanse przemiany jako źródło kultury
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
Darwin K., On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Internet)
Darwin K., The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (Internet)
Tattersall I., Dzieje człowieka od jego początków do IV tysiąclecia p.n.e., Warszawa 2010.
Tomaselli M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa 2002.
Lewis-Williams D., The Mind in the Cave, London 2002.
Schmidt K., Budowniczowie pierwszych świątyń, Warszawa 2010.
Hodder I., The Leopard’s Tale, London 2006.
Kuckenburg M., Pierwsze słowo, Warszawa 2006.
Barwik M., Księga wychodzenia za dnia, Warszawa 2009.
Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.
Kocur M., O pochodzeniu człowieka i muzyki, „Przegląd Kulturoznawczy” 3, s. 177-180
Kocur M., Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich, Wrocław 2010.
Prerekwizyty (o ile potrzebne): to samo co wymagania wstępne w sylabusie przedmiotu
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny,
inne…): komputer i rzutnik multimedialny
Download