Uploaded by k.kuzara

kręgi kulturowe

advertisement
KONSPEKT LEKCJI
Temat: Kręgi kulturowe.
Cel główny: Poznanie zróżnicowania religijnego świata oraz wpływu religii na
społeczeństwo i gospodarkę państw.
Cele szczegółowe:
A - uczeń zna:
- pojęcie kultury oraz kręgów kulturowych
- wkład poszczególnych kręgów kulturowych w dziedzictwo kulturowe ludzkości
- zróżnicowanie kulturowe ludności świata
B - uczeń wyjaśnia:
- konsekwencje zróżnicowania kulturowego ludności świata
- omawia wkład kręgów kulturowych w dziedzictwo kulturowe ludzkości
C - uczeń potrafi:
- omówić zróżnicowanie kulturowe ludności świata
- wymienić kręgi kulturowe na świecie i opisuje wartości wyznawane przez społeczności
różnych kręgów
- wskazać na mapie kręgi kulturowe
Metody nauczania:
- metoda podająca: wykład, pogadanka
- metoda problemowa: wykład konwersatoryjny, dyskusja
- metoda aktywizująca: praca indywidualna, burza mózgów
- metoda eksponująca: quiz interaktywny
Pomoce naukowe:
- podręcznik
- karta pracy
- komputer, Internet
- mapa zróżnicowania kulturowego na świecie
- quiz interaktywny
Przebieg lekcji:
1. Czynności porządkowo-organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji
(2 min)
2. Przypomnienie informacji zdobytych na poprzedniej lekcji na podstawie quizu
interaktywnego:
https://dziennikpolski24.pl/quiz/pytanie/1,7889,co_wiesz_o_religiach_swiata_quiz,n,q
,t.html (6 min)
3. Zdefiniowanie pojęcia kultury. (3 min)
4. Wskazanie cech, na podstawie których wyodrębniono kręgi kulturowe na świecie. (5
min).
5. Omówienie kręgów kulturowych na świecie na podstawie zadania 41/56 w
maturalnych kartach pracy oraz na podstawie mapy. (17 min)
6. Podsumowanie lekcji w postaci quizu interaktywnego: https://epodreczniki.pl/a/kregikulturowe-swiata/D1EMnYwOb
nauczyciela (12 min)
oraz wypełnienia tabelki wyświetlonej przez
Download