Socjologia i antropologia kultury

advertisement
1
Socjologia i antropologia kultury
Rada ścieżki
prof. dr hab. Elżbieta Hałas; prof. dr hab. Ewa Nowicka
Koordynator
Dr Barbara Bossak-Herbst
Opis ścieżki
Oferowane zajęcia umożliwiają kształcenie specjalistów w zakresie
problematyki współczesnych przemian kulturowych. Obejmują zagadnienia
komunikacji kulturowej i międzykulturowej, kompetencji kulturowych oraz
kapitału kulturowego. W centrum uwagi pozostaje rozumienie dynamiki
kultury, przemian kulturowych systemów znaczeń, wartości i wierzeń.
Analiza współczesnych procesów kulturowych obejmuje wymiar lokalny i
regionalny, narodowy, europejski oraz globalny. Przedstawiane są główne
orientacje teoretyczne współczesnej socjologii kulturowej, badającej
trwanie i przemiany ładów aksjonormatywnych, kodów symbolicznych,
narracji, dyskursów i praktyk kulturowych.
Zajęcia w ramach profilu przedstawiają zróżnicowane aspekty badań
antropologicznych oraz metody ich prowadzenia. Koncentrują się wokół
praktycznych wymiarów obecności odmienności kulturowej w różnych
sferach życia społecznego, tak w wymiarze indywidualnym, jak i
zbiorowym. Omawiane będą zagadnienia tradycji i pamięci zbiorowej,
prowadzenia badań wśród przedstawicieli różnych kultur oraz problemy
tożsamości grup etnicznych we współczesnym świecie.
Słowa kluczowe
Zmiany kulturowe
Globalizacja kulturowa
Interakcja kultur i komunikacja międzykulturowa
Stereotypy narodowe i efekty migracji
Dziedzictwo kulturowe i tradycje kultury
Wielokulturowość, odmienność kulturowa i tożsamość kulturowa
Pamięć zbiorowa i polityka symboliczna
2
Kultura popularna i nowe media komunikacji
Kapitał kulturowy, style życia i subkultury
Socjologiczna teoria kultury
Jakościowe metody badań i analiz antropologicznych
Przedmioty kluczowe
1. Prof. dr hab. E. Hałas, Współczesne procesy kulturowe (wykład)
2. Prof. dr hab. E. Nowicka, Taniec duchów i symboli, czyli o różnorodności
kulturowej współczesnego świata (seminarium)
2. Dr M. Głowacka-Grajper, Pamięć zbiorowa - od tradycji do "polityki
historycznej" (seminarium)
4. Dr T. Maślanka, Rozumienie kultury (konwersatorium)
Efekty kształcenia
Zajęcia dostarczają wiedzy o powiązaniu zjawisk społecznych i
kulturowych, o współczesnych procesach kulturowych oraz nowych
zjawiskach kulturowych. Przygotowują do samodzielnego prowadzenia
badań tożsamości kulturowej, przemian więzi kulturowych, stylów życia,
nowych ruchów kulturowych i religijnych, kultur lokalnych i subkultur,
pamięci kulturowej, kultury narodowej, wielokulturowości, kulturowych
aspektów globalizacji, oddziaływania nowych mediów komunikacji na
zmiany kulturowe.
W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę o badaniu zagadnień etnicznych,
narodowych oraz dotyczących kontaktów międzykulturowych w socjologii i
antropologii. Uczą się dostrzegania kwestii tożsamości i braku
odpowiedniości między systemami wartości różnych kultur; stają się
wyczuleni zarówno na kwestie relatywizmu kulturowego, jak i wagę
podtrzymywania własnej kultury. Studenci dowiadują się o sporach
teoretycznych wokół istoty kultury i zróżnicowania kulturowego, a także
zapoznają się z metodologią rozwiniętą przez antropologię
kulturową/społeczną oraz socjologię kulturową. Potrafią zaprojektować i
przeprowadzić badania antropologiczne i socjologiczne oraz zinterpretować
ich wyniki.
Download