Endokrynologia

advertisement
Sylabus przedmiotu/modułu zajęć
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Typ
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Instytut
Kod
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
Opis
Endokrynologia
obowiązkowy
Instytut Nauk o Zdrowiu
PPWSZ-K-2-18
kierunek: Kosmetologia
specjalność: Kosmetyka bioestetyczna, technologia kosmetyków
poziom kształcenia: drugiego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
stacjonarne
niestacjonarne
rok I, semestr I
rok I, semestr I
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
wykłady: 15h
ćwiczenia: 15h
ćwiczenia kliniczne: 10h
wykłady: 10h
ćwiczenia: 15h
ćwiczenia kliniczne: 10h
3
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
Udział
w
ćwiczeniach/
seminariach/
zajęciach
praktycznych/
praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
Obciążenie studenta związane z
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do
ćwiczeń (godz.)
Przygotowanie
do
zaliczenia/
egzaminu (godz.)
Wykonanie prac zaliczeniowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godz.: 42
ECTS:1.4
ECTS:1.2
15
10
25
25
0
0
2
2
godz.: 50
godz.:61
godz.:37
ECTS:1.6
godz.:55
ECTS:1.8
30
35
5
5
15
15
ECTS:2
godz.:61
ECTS:2
11
12
przygotowaniem zawodowym
godz.:92
Suma
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialn
dr n.med. Dorota Szczeblowska
y za przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
Nauczyciele
akademiccy
dr n.med. Dorota Szczeblowska
prowadzący
przedmiot/
moduł
13
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
14
Założenia i cele
przedmiotu
ECTS:3
Efekty
kształcenia
16
Treści
kształcenia
ECTS:3
Wiedza ogólna z zakresu biologii i fizjologii układu endokrynnego człowieka.
Ukończony kurs Anatomia i Fizjologia człowieka na studiach I stopnia.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomości z zakresu
fizjologii i patologii układu endokrynnego oraz metodami ich diagnostyki i leczenia
Opis efektów kształcenia w zakresie:
15
godz.:92
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
WIEDZY
Charakteryzuje i wyjaśnia klasyfikację
hormonów, i ich funkcje w organizmie.
Rozumie mechanizmy regulacji aktywności
M2_W02
W1
K2_W04
osi hormonalnych. Zna i rozumie patogenezę
M2_W03
chorób związanych z dysfunkcją układu
endokrynnego
Zna anglojęzyczną nomenklaturę stosowaną
W2 w
K2_W23
M2_W10
kosmetologii i naukach pokrewnych.
Wymienia i opisuje różne czynniki
M2_W01
K2_W24
W3 wpływające
M2_W02
K2_W25
na procesy starzenia się organizmu.
M2_W03
UMIEJĘTNOŚCI
Analizuje
wpływ
stosowania
leków
hormonalnych na zmiany w obrębie skóry i
U1
K2_U04
M2_U03
jej przydatków oraz szacuje korzyści i
zagrożenia wynikające z ich stosowania.
Łączy obserwowane objawy starzenia z
M2_U03
U2
K2_U24
procesami zachodzącymi w organizmie.
M2_U05
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Zna swoje własne ograniczenia i wie kiedy
należy się zwrócić o pomoc do ekspertów
K1
K2_K01
M2_K02
np. z dziedziny alergologii, dermatologii,
onkologii skóry, czy chirurgii estetycznej .
Demonstruje i kreuje na zewnątrz postawę
K2
promującą zdrowie, urodę oraz aktywność K2_K09
M2_K09
fizyczną.
Wykłady:
1. Podstawy endokrynologii. Anatomia i fizjologia układu wewnątrzwydzielniczego.
Integracyjna funkcja hormonów i ich rola w przekazywaniu informacji w organizmie.
2. Rola układu podwzgórzowo-przysadkowego i choroby związane z dysfunkcją tego
układu.
3. Rola hormonów tarczycy i przytarczyc. Choroby tarczycy i przytarczyc - objawy,
diagnostyka i sposoby leczenia.
4. Mechanizmy i efekty działania hormonów nadnerczy. Choroby nadnerczy - objawy,
diagnostyka i sposoby leczenia..
5. Nowotwory neuroendokrynne i zespoły wielogruczołowe.
6. Zaburzenia endokrynne związane z procesem starzenia się. Medycyna
przeciwstarzeniowa jako interdyscyplinarna specjalizacja medyczna.
Ćwiczenia:
1. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej- ocena czynności wewnątrzwydzielniczej
trzustki, objawy, sposoby leczenia i profilaktyka.
2. Hiperandrogenizm- objawy, przyczyny, diagnostyka i leczenie.
3. Zaburzenia miesiączkowania-przyczyny, diagnostyka i leczenie.
4. Hipogonadyzm u mężczyzn.
5. Ginekomastia- przyczyny, diagnostyka i sposoby leczenia.
6. Zaburzenia odżywiania-sposoby oceny zaburzeń odżywiania, przyczyny, wpływ na
funkcjonowanie organizmu i profilaktyka..
7. Zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego.
8. Hormony peptydowe wydzielane w przewodzie pokarmowym-rodzaje hormonów,
przyczyny i skutki zaburzeń ich wydzielania.
9. Wpływ leków i czynników zewnętrznych na zaburzenia funkcjonowania układu
endokrynnego.
10. Profilaktyka w endokrynologii.Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w
gabinecie kosmetologicznym.
17
18
19
20
21
22
Stosowane
metody
dydaktyczne
wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, pogadanka, dyskusja,
zajęcia praktyczne, pokaz, samokształcenie.
Efekt
Sposób weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia
Metody
sprawdzian pisemny, sprawdzian ustny, egzamin testowy, projekt
W1
weryfikacji
indywidualny, projekt grupowy
efektów
W2
sprawdzian ustny
kształcenia
W3
sprawdzian ustny, egzamin testowy
(w odniesieniu do
U1
projekt indywidualny, projekt grupowy
poszczególnych
U2
projekt indywidualny, projekt grupowy
efektów)
K1
obserwacja postawy studenta na zajęciach, projekt grupowy
K2
obserwacja postawy studenta na zajęciach, projekt grupowy
Kryteria oceny
kryteria dla testu wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91osiągniętych
100% bdb
efektów
kształcenia
Forma i warunki
Forma zakończenia: egzamin
zaliczenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
przedmiotu/
1. obecność na wykładach i ćwiczeniach*,
modułu, w tym
2. uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów ustnych i pisemnych*,
zasady dopu3. uzyskanie pozytywnych ocen z projektów*,
szczenia do
4. pozytywna ocena z zaliczenia.
egzaminu /
* (Pierwsze trzy warunki stanowią warunki dopuszczenia do egzaminu)
zaliczenia z oceną
1.Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2010
2. Gajewski P. Choroby wewnętrzne 2012, Medycyna Praktyczna, Kraków 2012
3. Lewiński A., Zygmunt A, Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z
Wykaz
elementami diagnostyki różnicowej. Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2011
literatury
4. Pawlikowski M., Zarys endokrynologii klinicznej. PZWL, Warszawa 1996
podstawowej
5. Skałka P., Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii,
Medycyna Praktyczna, Kraków, 2014
1. Sieradzki J. Cukrzyca kompendium . VM medica Sp.z o.o., Gdańsk 2009
2. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.
VM medica Sp.z o.o., Gdańsk 2006
Wykaz
3. Tatoń J., Czech A., Bernas M., Otyłość. Zespół metaboliczny. PZWL, Warszawa
literatury
2007
uzupełniającej
4. Moczulski D., Wielka Interna- Diabetologia, Medical Tribune , Warszawa
5. Zgliczyński W., Wielka Interna- Endokrynologia, Medical Tribune , Warszawa
2011
6. Hertoghe T., Podręcznik o hormonach, MagAn, 2011
7. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i
Rehabilitacja. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012
8. Syrenich A. Endokrynologia w codziennej praktyce Lekarskiej., Wydawnictwo
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2009
23
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych
Brak
Download