Lp. Element Opis 1 Nazwa przedmiotu/ modułu kształcenia

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Typ
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Instytut
Kod
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
(wg planu
studiów)
Opis
Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
obowiązkowy
Nauk o Zdrowiu
PPWSZ-F-2-330-s
PPWSZ-F-2-330-n
kierunek: Fizjoterapia
specjalność:
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
stacjonarne
niestacjonarne
Rok II, Semestr III
Rok II, Semestr III
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
wykłady - 30
wykłady - 20
1
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
Obciążenie studenta związane z
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do
ćwiczeń (godz.)
Przygotowanie
do
zaliczenia/
egzaminu (godz.)
Wykonanie prac zaliczeniowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godz.:30
ECTS:1
ECTS:0,7
30
20
0
0
0
0
0
0
godz.:0
godz.:0
godz.:20
ECTS:0
godz.:10
ECTS:0,3
0
10
0
0
0
0
ECTS:0
godz.:0
ECTS:0
11
12
13
14
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
godz.:30
ECTS:1
godz.:30
ECTS:1
udziału nauczycieli akademickich
oraz związane z nauką
samodzielną)
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
Dr Paweł Kukla
za przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
Nauczyciele
akademiccy
Dr Paweł Kukla
prowadzący
przedmiot/
moduł
Wymagania
(kompetencje)
Wiedza z socjologii nabyta na studiach I stopnia
wstępne
. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania społeczeństwa, ich wpływu na jednostki
Założenia i cele
przedmiotu
oraz na społeczno-kulturowy wymiar zdrowia, choroby i niepełnej sprawności. Ukazanie socjo kulturowych aspektów funkcjonowania instytucji i zawodów medycznych oraz ich wpływu na
proces leczenia. Po odbyciu kursu studenci powinni posiadać wiedzę o podstawowych teoriach
socjologii zdrowia, choroby, niepełnosprawności i rehabilitacji.
Opis efektów kształcenia w zakresie:
W1
15
Efekty
kształcenia
U1
U2
K1
16
Treści
kształcenia
WIEDZY
Potrafi weryfikować pojęcia dotyczące
problemów niepełnosprawności oraz jej
społecznych skutków. Posiada wiedzę na
temat zjawisk i procesów społecznych
dotyczących niepełnosprawności
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada
umiejętność
przygotowanie
pisemnego raportu z przebiegu procesu
usprawniania chorych
w oparciu o
własne spostrzeżenia i o dokumentację
Potrafi wspierać osoby niepełnosprawne w
przeciwstawianiu się problemom i barierom
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
K_W01
M2_W01
M2_W09
K_U05
K_U12
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Przestrzega właściwych relacji w pacjentem
K_K04
niepełnosprawnym i jego rodziną oraz
najbliższym otoczeniem i społeczeństwem.
M2_U02
M2_U05
M2_U10
M2_U12
M2_U09
M2_U10
M2_U12
M2_K07
Wykłady
Geneza powstania socjologii zdrowia, choroby, niepełnosprawności i rehabilitacji jako dyscyplin
naukowych. Socjogenne uwarunkowania stanu zdrowia: czynniki społeczne determinujące stan
zdrowia. Cechy charakterystyczne społeczeństw ponowoczesnych i ich wpływ na zdrowie
współczesnego człowieka. Makdonaldyzacja opieki zdrowotnej. Postawy w stosunku osób
niepełnosprawnych w wybranych okresach historycznych. Choroba i niepełnosprawność w
społeczeństwie tradycyjnym, nowoczesnym i ponowoczesnym. Choroba i niepełnosprawność,
jako rodzaj specyficznej roli społecznej - koncepcja T. Parsonsa. Choroba i niepełnosprawność,
jako rodzaj dewiacji społecznej, teoria naznaczenia społecznego. Socjologia ciała i wzory
kultury somatycznej. Zmienne społeczno - demograficzne mające wpływ na stan zdrowia i
przebieg procesu rehabilitacji społecznej. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych w
zależności od rodzaju niepełnosprawności. Socjoterapia. Podstawowe zagadnienia gerontologii.
Ćwiczenia
Zdrowie jako wartość kulturowa: wpływ kultury na pojmowanie zdrowia, choroby i
niepełnosprawności. Społeczno-kulturowe determinanty zdrowia i choroby. Społeczne ujęcia
definicyjne zdrowia, choroby, niepełnosprawności i rehabilitacji. Postawy osób
niepełnosprawnych wobec swoich dysfunkcji. Uprzedzenia i stereotypy wobec osób
iepelnosprawnych. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością oraz bariery społecznej
integracji osób z niepełnosprawnością. Etapy społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji. Aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych. Szpital jako instytucja społeczna. Modele opieki zdrowotnej w różnych
kulturach. Rodzina w perspektywie socjomedycznej. Zaburzenia funkcji rodziny związane z
niepełnosprawnością jej członków. Religia a zdrowie i choroba. Społeczne kampanie reklamowe
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne,
pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, film, prezentacja multimedialna
Sposób weryfikacji efektów kształcenia np. egzamin ustny, egzamin
Efekt
pisemny, zaliczenie ustne, kolokwium, projekt, referat, prezentacja,
kształcenia
sprawozdanie, dyskusje, obserwacja w czasie zajęć itd.
1. Ma pogłębioną wiedze z zakresu socjologicznego kontekstu
niepełnosprawności. Objaśnia społeczno – kulturowe uwarunkowania zdrowia i
choroby, niepełnosprawności – pisemny test wyboru
W1
Metody
weryfikacji
efektów
18 kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
U1
efektów)
2.Wymienia najważniejsze procesy społeczne zachodzące we współczesnym
społeczeństwie, w tym dotyczące uwarunkowań zdrowotnych – dyskusja na
zajęciach.
3. Objaśnia konsekwencje społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery
społeczno- kulturowe – samokształceniowa praca semestralna
1. Określa istotę i znaczenie kultury dla życia społecznego. Zna kulturowe
uwarunkowania zachowań wobec osób chorych niepełnosprawnych
–
przygotowanie referatów lub prezentacji
2. Uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby
i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno- kulturowych –
praca w grupach
U2
K1
19
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/
modułu, w tym
20
zasady dopuszczenia do
egzaminu /
zaliczenia z oceną
3. Wymienia najistotniejsze bariery utrudniające uczestnictwo w życiu
społecznym osób chorych i niepełnosprawnych – dyskusja panelow
1. Współpracuje w grupie - praca zespołowa nad projektem
2. Wykazuje inicjatywę dla działań prospołecznych i prozdrowotnych wypowiedzi w trakcie zajęć
3. Tworzy społeczne kampanie reklamowe – opracowanie projektu
kryteria dla wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91100% bdb
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:
1. uzyskanie zaliczenia z prac zaliczeniowych
2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń – obecności na zajęciach
3. złożenie dokumentacji z samokształcenia
4. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator
przedmiotu.
Kryteria oceny:
Na ocenę 3. Zna podstawowe definicje i paradygmaty
Na ocenę 4. Zna podstawowe definicje i paradygmaty.
Posiada umiejętności interpretowania i porównania różnych definicji oraz rozwiązań
teoretycznych.
Na ocenę 5. Zna podstawowe definicje i paradygmaty.
Posiada umiejętności interpretowania i porównania różnych definicji oraz rozwiązań
teoretycznych.
Potrafi podać przykłady zastosowań w praktyce wiedzy teoretycznej. Wykazuje się
samodzielnością i krytycyzmem w kontekście analizy poznanych teorii oraz w doborze źródeł
21
22
23
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych
1. B. Tobiasz -Adamczyk — Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.
2. W. Piątkowski, A. Titkow (red.) — W stronę socjologii zdrowia, Lublin 2002.
3. C. Barnes, G. Mercer — Niepełnosprawność, Warszawa 2008.
4. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowska — Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i
interakcjach społecznych, Lublin 2003.
1. W. Piatkowski (red.) — Zdrowie, choroba, społeczeństwo, Lublin 2004.
2. R. Pichalski — Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej,
Warszawa 2002.
Download