Socjologia

advertisement
1
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Typ
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Instytut
Kod
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
(wg planu
studiów)
Opis
Socjologia
obowiązkowy
Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
wypełnia Uczelnia
kierunek: Turystyka i Rekreacja
specjalność:
poziom kształcenia: studia pierwszego / drugiego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
Stacjonarne
Niestacjonarne
Rok I; semestr I
Rok I; Semestr I
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Wykłady: 15
Ćwiczenia: 30
Wykłady: 10
Ćwiczenia: 20
4
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
Obciążenie studenta związane z
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do
ćwiczeń (godz.)
Przygotowanie
do
zaliczenia/
egzaminu (godz.)
Wykonanie prac zaliczeniowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godz.: 62
ECTS: 2
ECTS: 1,80
15
10
30
20
17
20
godz.: 53
godz.:
godz.: 50
ECTS: 2
godz.: 60
ECTS: 2,20
25
30
13
15
15
15
ECTS:
godz.:
ECTS:
2
11
12
13
14
przygotowaniem zawodowym
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
godz.:115
ECTS:4
godz.:110
ECTS:4
udziału nauczycieli akademickich
oraz związane z nauką
samodzielną)
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
Nauczyciele
akademiccy
prowadzący
przedmiot/
moduł
Wymagania
Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania społeczeństwa przekazywana w szkole średniej
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Opis efektów kształcenia w zakresie:
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
WIEDZY
W1
W2
W3
15
Efekty
kształcenia
Zna podstawy życia społecznego i jego uwarunkowania. Potrafi
wymienić główne orientacji teoretyczno-metodologicznych we
współczesnej socjologii
Posiada wiedzę o najważniejszych procesach i zjawiskach
zachodzących w społeczeństwach ponowoczesnych oraz ich
konsekwencjach dla człowieka
Posiada podstawową wiedzę z zakresu grup społecznych, ich
wpływu na procesy socjalizacji oraz kształtowania systemów
wartości. Charakteryzuje grupę turystyczną i rekreacyjną
Zna determinanty udziału w ruchu turystycznym i rekreacji
K_W07
S1P_W02
K_W07
K_W05
S1P_W02
M1_W04
K_W13
S1P_W07
UMIEJĘTNOŚCI
U1
Umie określić istotę kultury, jej zmiany w dobie
globalizacji. Jest świadomy jej zmian pod wpływem
turystyki.
K_U18
M1_U04
S1P_U08
U2
Posiada umiejętność pracy w zespole. Potrafi dobrać
odpowiedni styl przywództwa w grupie
K_U05
K-U17
M1_U01
S1P_U07
S1P_U01
S1P_U07
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K1
Jest świadomy społecznej i prozdrowotnej roli
uczestnictwa w ruchu turystycznym i rekreacji ruchowej
K_K05
S1P_K01
S1P_K02
M1_K04
K2
Wykłady: Czynniki kształtujące życie społeczne. Różnice między społeczeństwami
tradycyjnymi a nowoczesnymi ponowoczesnymi. Globalizacja i jej konsekwencje.
Najważniejsze orientacje teoretyczno-metodologiczne we współczesnej socjologii.
16
Treści
kształcenia
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
Ćwiczenia: Kultura, jej atrybuty i treści. Człowiek jako istota społeczna. Czynniki
kształtujące osobowość społeczną. Typy zbiorowości społecznych. Grupy społeczne,
ich typologia, struktury wewnątrzgrupowe. Metody, techniki badawcze stosowane w
socjologii
Wykłady wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją
multimedialną.
Ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, , inscenizacja, praca w grupach.
3
Metody
weryfikacji
efektów
18 kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
efektów)
19
20
21
22
23
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/
modułu, w tym
zasady dopuszczenia do
egzaminu /
zaliczenia z oceną
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych
Sposób weryfikacji egzamin pisemny, kolokwium pisemne, dyskusje,
Efekt
kształcenia obserwacja w czasie zajęć
W1
Sprawdzian pisemny
W2
Sprawdzian pisemny
W3
Sprawdzian pisemny
U1
Sprawdzian pisemny, udział w dyskusjach, obserwacja na zajęciach
U2
Sprawdzian pisemny, udział w dyskusjach, obserwacja na zajęciach
K1
Udział w dyskusjach, obserwacja na zajęciach
K2
Ocena osiągniętych efektów kształcenia opiera się na średniej obliczanej dla ocen
uzyskanych ze wszystkich wypowiedzi i sprawdzianach pisemnych.
Ocena: 3.0 - średnia [3.0 - 3.4]
Ocena: 3.5. - średnia (3.4 - 3.8]
Ocena: 4.0 - średnia (3.8 – 4.2]
Ocena: 4.5 - średnia (4.2 – 4.6]
Ocena: 5.0 - średnia (4.6 – 5.0].
Obecność na zajęciach, wypowiedzi ustne (udział w dyskusjach), zaliczenie
sprawdzianów pisemnych.
1. Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki,Kraków: ALBIS
2. Szacka B., 2009, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa
1..Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN
2. Bauman Z., 1996, Socjologia, Poznań: Zysk i S-ka
3.Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards