KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Kierunek: Historia
Studia I stopnia, stacjonarne, rok 1, semestr 2
Nazwa
Historia filozofii
Nazwa w j. ang.
History of Philosophy
Kod
Koordynator
Punktacja ECTS*
Dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP
3
Zespół dydaktyczny
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest poznanie:
1. Pojęcia filozofii.
2. Podstawowych dziedzin i zagadnień filozoficznych.
3. Najważniejszych dat i przedstawicieli filozofii.
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Znajomość wybitnych dzieł literackich, w których pojawia się problematyka filozoficzna
1. Konstruowanie rzeczowych i logicznych wypowiedzi
2. Umiejętne stosowanie argumentacji w dyskusji
3. Samodzielna, nieskrępowana wypowiedź
1. Znajomość języka angielskiego oraz kolejnego języka obcego
2. Dobrze widziana, ale niekonieczna, znajomość greki i łaciny
Efekty kształcenia
Wiedza
Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów
kierunkowych
1
W 1 Zna pojęcie filozofii
W_02
W 2 Zna relacje interdyscyplinarne łączące filozofię z
historią
W_01
W 3 Zna podstawowe dziedziny filozofii: metafizykę,
teorię poznania, antropologię, etykę, estetykę
W_02
W 4 Zna najważniejsze daty i nazwiska w historii filozofii
W_02
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
U 1 Operuje najważniejszymi pojęciami filozofii
Umiejętności
U_01
U 2 Czyta ze zrozumieniem ważniejsze teksty filozoficzne U_04
U 3 Korzysta z wiedzy filozoficznej w profesji historyka
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne
U_01
K 1 Dostrzega wartość filozofii w budowaniu kultury i
cywilizacji
K_01
K 2 Postępuje w zgodzie z normami etycznymi
K_06
K 3 Godnie reprezentuje uczelnię, w której zdobył
wykształcenie
K_04
Organizacja
Forma zajęć
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
A
Liczba godzin
K
L
S
P
E
30
2
Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. Każdy wykład podzielony jest na 4 części:
1. Krótkie przypomnienie treści poprzedniego wykładu
2. Przedstawienie tematu i problematyki wykładu
3. Rozwinięcie tematu
4. Podsumowanie i wnioski
Inne
Egzamin
pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt
grupowy
Projekt
indywidualny
x
x
x
x
x
x
x
W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
K01
K02
K03
Kryteria oceny
Praca
laboratoryjna
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia w
szkole
Gry
dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
x
x
x
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny z zakresu treści przedstawionej na
wykładzie oraz lektury podręczników zawartych w podstawowej literaturze przedmiotu
Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Pojęcie i zakres filozofii
2. Relacje łączące filozofię z psychologią
3. Metafizyka
4. Teoria Poznania
5. Antropologia
6 Etyka
7 Estetyka
8. Filozofia starożytna
9. Filozofia średniowieczna
3
10. Filozofia nowożytna
11. Filozofia współczesna
Wykaz literatury podstawowej
J.M. Bocheński, Zarys historii filozofii, Kęty 2009
R.C. Solomon, K.M. Higgins, Krótka historia filozofii, tłum. N. Szczucka-Kubisz, Warszawa 2003
A. Węgrzecki, Zarys filozofii, Kraków 2011
Wykaz literatury uzupełniającej
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2003
R. Scruton, Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, tłum. S. Sowa, Warszawa 2000
B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1989
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
30
30
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu
30
Ogółem bilans czasu pracy
90
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
3
4
Download