projekt ewaluacji wewnętrznej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła

advertisement
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W RYCHŁOCICACH
Rok szkolny 2012/2013
PRZEDMIOT EWALUACJI:
Bezpieczeństwo uczniów w szkole.
Umocowanie przedmiotu ewaluacji w wymaganiach zewnętrznych
Wymagania wobec szkoły wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego
Obszar 1
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY
LUB PLACÓWKI
Szkoła lub placówka osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa.
Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.
WYMAGANIE
1.4 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE
CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA NA
POZIOMIE D
Uczniowie czują się w szkole lub placówce
bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się
od nich oczekuje.
W szkole lub placówce diagnozuje się
zachowania uczniów.
Podejmuje się działania wychowawcze
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań.
CHARAKTERYSTYKA WYMAGANIA
NA POZIOMIE B
Uczniowie
prezentują
właściwe
zachowania.
W szkole lub placówce analizuje się
podejmowane działania wychowawcze
mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz
wzmacnianie
właściwych
zachowań, ocenia się ich skuteczność
oraz modyfikuje w razie potrzeb,
uwzględniając inicjatywy uczniów.
CELE EWALUACJI:
 Zebranie danych na temat bezpieczeństwa w szkole.
 Ocena poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i rodziców.
 Ocena efektywności realizowanych w szkole działań i programów z zakresu
profilaktyki i bezpieczeństwa.
 Dostosowanie dotychczas podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa pod
kątem oczekiwań uczniów i rodziców.
1
Kryteria ewaluacji:





stopień znajomości;
przestrzeganie zapisów;
jawność;
zrozumienie;
zgodność z aktami prawnymi;
przydatność w praktyce.
Skuteczność komunikowania obowiązujących norm zachowania.
Skuteczność przestrzegania zapisów dotyczących zachowania.
Stopień zrozumienia obowiązujących norm zachowania zawartych w dokumentach
szkoły.
Zgodność zapisów
dotyczących bezpieczeństwa uczniów w Statucie szkoły,
programie profilaktyki, programie wychowawczym oraz procedurach bezpieczeństwa
z aktami prawnymi (rozporządzeniem MEN).
Skuteczność działań wychowawczych w eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu
właściwych zachowań.
Pytania kluczowe:
1. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i norm
społecznych mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole?
2. Czy zapisy dotyczące zachowania i bezpieczeństwa uczniów w szkole są zgodne
z aktami prawnymi?
3. Czy w szkole respektowane są normy zachowania wśród uczniów, nauczycieli
i pozostałych pracowników szkoły?
4. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
5. W jaki sposób i kiedy uczniowie dowiadują się jakich zachowań się od nich oczekuje?
6. Jakie zagrożenia i niewłaściwe zachowania dostrzegają w szkole uczniowie, rodzice
i nauczyciele?
7. Jakie są sposoby reagowania i wyciągane konsekwencje za nieprzestrzeganie lub
naruszanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa w szkole?
8. W jakim stopniu uczniowie czują się w szkole bezpieczni?
9. Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają
na zmniejszenie / eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
Metody i techniki:
1. Ankieta
2. Analiza dokumentów
Źródła danych:
1. Kwestionariusz ankiety:
 rodzice;
 nauczyciele;
 uczniowie.
2. Analiza dokumentów:
 dokumenty szkoły;
2



dokumentacja nauczycieli;
dzienniki lekcyjne;
akty prawne regulujące badane zagadnienia.
Dobór próby badawczej:
Populacja badań
 Klasy II – III
- 80% uczniów
 Klasy IV-VI
-90% uczniów
 Nauczyciele
-100% nauczycieli
 Rodzice dzieci z klas II –III – 80% rodziców
 Rodzice dzieci z klas IV – VI – 90% rodziców
3
Download