RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

advertisement
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEDMIOT EWALUACJI:
OBSZAR 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE
WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW
Cel ewaluacji:
 Zebranie informacji na temat podejmowanych
działań wychowawczych w szkole. Podjecie
decyzji o kontynuacji bądź modyfikacji działań.
Ustalenie:
 Co można zrobić, aby działania wychowawcze
kształtowały postawy uczniów? Co wymaga
zmiany, a co doskonalenia? Podjecie decyzji
o dalszym postępowaniu.
PYTANIA KLUCZOWE:
Czy prowadzone przez szkołę działania
wychowawcze sprzyjają kształtowaniu pożądanych
postaw u uczniów?
 W jaki sposób kształtowane są w szkole właściwe
postawy i zachowanie uczniów?
 Czy uczniowie są świadomi oczekiwań, akceptują
działania wychowawcze podejmowane w szkole
i czy mają w planowaniu i modyfikowaniu działań
swój udział?
 W jaki sposób analizuje się działania
wychowawcze oraz wdraża wnioski?

WYNIKI EWALUACJI SPORZĄDZONO
NA PODSTAWIE:
 analizy dokumentów szkolnych
 ankiety dla uczniów
 ankiety dla nauczycieli
 analizy raportu przeprowadzonej ewaluacji
zewnętrznej
OPIS DANYCH:
1. Analiza ilościowa wyników ankiet.
 2. Analiza raportu z ewaluacji zewnętrznej.
 3. Analiza dokumentów szkolnych.
 4. Uczestnicy ewaluacji:
 98 uczniów
 14 nauczycieli

WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIÓW
1. CZY CZUJESZ SIĘ TRAKTOWANY(A) W RÓWNY
SPOSÓB Z INNYMI UCZNIAMI?





zdecydowanie tak - 7 uczniów
raczej tak - 57 uczniów
raczej nie - 25 uczniów
zdecydowanie nie - 8 uczniów
brak odpowiedzi -1 uczeń
1%
zdecydowani e tak
8% 7%
raczej tak
26%
58%
raczej nie 25
zdecydowani e nie 8
brak odp.
2. CZY NAUCZYCIELE TRAKTUJĄ WAS SPRAWIEDLIWIE?




zdecydowanie tak - 1 uczeń
raczej tak - 47 uczniów
raczej nie - 33 uczniów
zdecydowanie nie - 17 uczniów
1%
17%
Zdecydowanie tak
48%
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
34%
3. CZY WIESZ JAKICH POSTAW I ZACHOWAŃ
OCZEKUJE SIĘ OD CIEBIE W SZKOLE?



tak - 87 uczniów
nie - 10 uczniów
brak odpowiedzi 1
uczeń
10%
1%
tak
nie
brak odp.
89%
4. CZY POSTAWY PROMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ SĄ
ZGODNE Z POSTAWAMI, KTÓRE TY UWAŻASZ ZA
WAŻNE?
1%



tak - 58 uczniów
nie - 39 uczniów
brak odpowiedzi 1
uczeń
40%
tak
nie
brak odp.
59%
5. CZY UCZNIOWIE MAJĄ WPŁYW NA TEMATYKĘ
GODZIN WYCHOWAWCZYCH?



tak - 50 uczniów
nie - 46 uczniów
brak odpowiedzi 2
uczniów
2%
tak
nie
47%
51%
brak odp.
6. KIEDY OSTATNIO W SZKOLE BRAŁAŚ(EŚ) UDZIAŁ
W ZAJĘCIACH ZWIĄZANYCH Z ODPOWIEDNIM
ZACHOWANIEM I RELACJAMI Z INNYMI LUDŹMI ?




około pół roku temu lub dawniej - 17 uczniów
kilka miesięcy temu - 26 uczniów
w ostatnim miesiącu - 45 uczniów
nigdy - 10 uczniów
10%
17%
1
2
3
4
27%
46%
7. CZY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODCZAS LEKCJI
LUB NA DODATKOWYCH ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ SZKOŁĘ ZETKNĄŁEŚ SIĘ Z TEMATYKĄ ( ZAZNACZ
WŁAŚCIWE):
kultura zachowania - 44 uczniów
 przeciwdziałanie agresji - 45 uczniów
 promowanie zdrowego trybu życia i problematyka
uzależnień - 62 uczniów
 wychowanie ekologiczne - 16 uczniów
 wychowanie prorodzinne - 20 uczniów
 edukacja regionalno-patriotyczna - 18 uczniów
 wychowanie przez uczestnictwo w kulturze i
sztuce - 12 uczniów

70
62
ilość respondentów
60
50
44
kultura
45
agresja
uzaleznienia
40
ekologia
30
prorodzinne
20
20
16
reg-patroit.
18
12
10
0
1
tematyka zajęć
sztuka
8. CZY UZYSKANE NA ZAJĘCIACH INFORMACJE LUB
OKREŚLONE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW NA TWOJĄ
POSTAWĘ I ZACHOWANIE?
1%



tak - 63 uczniów
nie - 34 uczniów
brak odpowiedzi 1 uczeń
35%
tak
nie
brak odp.
64%
9. CZY UWAŻASZ, ŻE W TWOJEJ SZKOLE UCZNIOWIE
MAJĄ WPŁYW NA TO, JAKIE POSTAWY SĄ PROMOWANE
W SZKOLE?



mają wpływ - 40 uczniów
nie mają wpływu - 56
uczniów
brak odpowiedzi 2 uczniów
2%
41%
maja wpływ
niw maja wpływu
brak odp.
57%
10. KTÓRE POSTAWY UWAŻASZ ZA WAŻNE W SZKOLE
I PRZYDATNE W PÓŹNIEJSZYM ŻYCIU? PONUMERUJ
ODPOWIEDZI OD 1 ( NAJWAŻNIEJSZA) DO 10.
patriotyzm
odpowiedz.
kultura
tolerancja
uczciwość
szacunek
wyrozumiałość
prawdomówność
koleżeńskość
otwartość
1
19
10
14
10
17
13
0
4
1
3
2
6
6
17
9
21
15
5
4
1
4
3
4
7
14
13
14
19
4
5
4
5
4
5
2
5
12
10
14
9
15
4
11
5
6
9
12
13
10
10
4
12
7
10
6
8
14
9
7
8
7
13
9
9
5
7
4
8
3
5
2
3
25
12
9
12
8
6
9
6
5
2
2
14
12
20
11
9
7
10
4
10
1
3
5
12
17
13
10
20
10
3
3
0
1
7
4
15
12
60%
patriotyzm
50%
odpow iedz.
ilość uczniów
kultura
40%
tolerancja
szacunek
30%
uczciw ość
w yrozumiałość
20%
praw domów ność
otw artość
10%
koleżeńskość
0%
1
w artość pierw szych trzech typow ań
11. KTO MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA TWOJE ZACHOWANIE
I POSTAWY? PONUMERUJ ODPOWIEDZI
OD 1 ( NAJWAŻNIEJSZA) DO 5.
Średnia -11 uczniów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie 11.
wartość
1
2
3
4
5
koledzy
14
24
32
11
6
starsi kol
4
21
21
28
10
Internet i tel
5
8
15
24
35
nauczyciele
4
27
11
15
30
68
6
6
7
2
rodzice
Obliczono na podstawie dwóch pierwszych typowań (1, 2).
80%
74%
70%
60%
koledzy
50%
40%
30%
20%
starsi kol
38%
Internet i tel
31%
25%
nauczyciele
rodzice
13%
10%
0%
1
Diagram przedstawia wszystkie typowania dla poszczególnych kategorii
80
ilość respondentów
70
60
koledzy
50
starsi kol
40
Internet i tel
30
nauczyciele
rodzice
20
10
0
1
2
3
wartości
4
5
12. WEDŁUG CIEBIE - CZEGO BRAKUJE
W DZIAŁANIACH SZKOŁY A CO CHCIAŁBYŚ, ABY DZIAŁO
SIĘ W NIEJ ?
 Uczniowie wymieniali odpowiedzi, które można podzielić
na kilka kategorii potrzeb: fizyczne, psychiczne,
emocjonalne, społeczne, estetyczne.

W pięciu przypadkach uczniom odpowiada taki stan
rzeczy jaki ma miejsce w szkole obecnie.

„ Żeby więcej zależało od uczniów i żeby przestali zabijać
w nas kreatywność poprzez wbijanie nas w ramy”.

„ Uczniowie oczekują odpowiedzi od nauczyciela na
zadane pytania, a nie np.: Odwołanie do słownika i aby
uczeń sam znalazł odpowiedź”.
Potrzeby fizyczne
Potrzeby psychiczne/emocjonalne
Potrzeby społeczne
Potrzeby estetyczne
mniejsza ilość przedmiotów,
więcej wolnego czasu na
rozrywki, zajęcia z WF na
ostatnich godzinach, siłownia
w szkole dostępna w soboty
i na WF, zajęcia na basenie,
mleko dla gimnazjalistów,
brakuje domowych obiadów
2 u., w czasie przerw otwarte
klasy, sklepik szkolny
co dwa m-ce Dzień Sportu, więcej zajęć
sportowych, mniejszy rygor w szkole,
dowolność w ubiorze 2 u* , fryzurze, oraz
kolorze włosów, używanie błyszczyków,
większa możliwość zdobywania dodatkowych
pkt z zachowania 2 u. , wyrozumiałość,
sprawiedliwe traktowanie, bark dokuczania,
sprawiedliwość wśród uczniów, aby była
większa swoboda wyrażania siebie i swoich
poglądów zarówno w postawie jak i wyglądzie,
mało uwagi poświęca się uczniom słabym,
więcej pomocy wobec nich,
luźniejszy program nauczania, uczenie się w
szkole tego, co będzie nam w życiu potrzebne,
mniej materiału na lekcjach ale lepiej utrwalany,
lekcje wychowawcze nie tylko na temat nauki
ale np.: o uzależnieniach, na temat różnych
zachowań, o zachowaniu 2 u., uczenie uczniów
na czym polega uczciwość, rozmów o
dyskryminacji uchodźców, osób innych
narodowości czy wyznań, zajęcia na różne
ciekawe tematy,
aby nauczyciele widzieli w uczniu nie tylko
trudności z nim związane ale i pozytywne
cechy, telefony na terenie szkoły i laptopy 3 u.,
większa tolerancja wśród nauczycieli wobec
zachowań uczniów, nauka przez zabawę, akcje
typu „Dzień sportu”, dyscypliny ze strony
nauczycieli, mniej lekcji, łatwiejszy materiał 2
u., szafki na korytarzach dla uczniów 2 u.,
więcej kółek zainteresowań 3 u, więcej zajęć
dot. tematyki zachowania aby je poprawić, brak
kreatywnych, dodatkowych zajęć, które
rozwijają zdolności, zainteresowania, pasje 5 u.
, brak tablic interaktywnych w niektórych
salach, w czasie lekcji praca na laptopach
więcej dyskotek 4 u., więcej
wycieczek 9 u. , wycieczek
kilkudniowych 2 u.,
organizowanie festynów przez
szkołę 3 u., więcej wycieczek
edukacyjnych
Brudne ściany, ponure korytarze
( więzienie) 3 u.,
Wyniki ankiety dla nauczycieli
1. CZY PRZY OPRACOWYWANIU TEMATYKI GODZIN
WYCHOWAWCZYCH BRAŁ/A PAN/PANI POD UWAGĘ PROGRAM
WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY SZKOŁY?
85% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK, 15 % NIE
2. CZY UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W PLANOWANIU DZIAŁAŃ
WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH ORAZ TEMATYKI
GODZIN WYCHOWAWCZYCH?
57% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK, 42% NIE ZAWSZE
3. CZY UCZNIOWIE CHĘTNIE BIORĄ UDZIAŁ
W PRZYGOTOWYWANIU IMPREZ SZKOLNYCH/KLASOWYCH?
57% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK, 42% NIE ZAWSZE
4. CZY W SZKOLE/ KLASIE PRZEPROWADZONO DIAGNOZĘ
POTRZEB WYCHOWAWCZYCH UCZNIÓW?
85% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK, 15 % NIE
5. CZY WEDŁUG PANA/PANI DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE
I PROFILAKTYCZNE ODPOWIADAJĄ POTRZEBOM UCZNIÓW?
79% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK, 21 % NIE
6. CZY W SZKOLE ISTNIEJE SPIS POŻĄDANYCH POSTAW
UCZNIÓW?
100% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK
7. CZY ORGANIZUJE PANI/PAN DYSKUSJE NA TEMAT ODPOWIEDNICH
ZACHOWAŃ I POSTAW UCZNIÓW?
100% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK
8. PROSZĘ PONUMEROWAĆ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA
WYCHOWAWCZE SZKOŁY W DZIEDZINIE KSZTAŁTOWANIA PRAWIDŁOWYCH
POSTAW I ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG SKALI OD 1
(NAJWAŻNIEJSZE) DO 5:
OBLICZONO I PONUMEROWANE WG HIERARCHII WAŻNOŚCI INSTYTUCJE
WSPIERAJĄCE KSZTAŁTOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ U DZIECI I MŁODZIEŻY,
WYNIKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1 ŚWIETLICA W RZYKACH
2 POLICJA
3 PPP
3 KLUBY SPORTOWE
4 OPS
5 KURATORZY
INNE: RODZICE, SCHOLA, GRUPY MINISTRANTÓW, ORGANIZACJE PARAFIALNE,
KOŚCIÓŁ, KSM
9. PROSZĘ WYMIENIĆ NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ
SŁUŻĄCE KSZTAŁTOWANIU WŁAŚCIWYCH POSTAW I ZACHOWAŃ UCZNIÓW.
WŚRÓD WYMIENIONYCH DZIAŁAŃ, NAUCZYCIELE ZAZNACZALI NAJWAŻNIEJSZE:
PROJEKTY EDUKACYJNE 9G *, LEKCJE WYCHOWAWCZE 10G, POGADANKI 9G, ZAJĘCIA
Z ZAPRASZANYMI GOŚĆMI 9G, WYJŚCIA, WYJAZDY 8G, WYCIECZKI 15G, ROZMOWY
INDYWIDUALNE Z UCZNIAMI I RODZICAMI 11G, UDZIAŁ W LICZNYCH KONKURSACH
I ZAWODACH SPORTOWYCH 10G, AKCJE SPOŁECZNE 12G NP. WOŚP, GÓRA GROSZA,
ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH, RECYKLING, APELE I UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE I ROCZNICOWE 10G, PROGRAMY PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIANIE
„OWOCE W SZKOLE”, „SZKLANKA MLEKA” 9G, WOLONTARIAT 14G, DBANIE O MIEJSCA
PAMIĘCI NARODOWEJ 8G, PIERWSZA POMOC 8G, AKCJE PROFILAKTYCZNE 13G NP.
NO PROMIL- NO PROBLEM, KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, DZIEŃ BEZ
PAPIEROSA ITP., SPOTKANIA Z POLICJANTEM, PSYCHOLOGIEM 10G, AKCJE
EKOLOGICZNE: SPRZĄTANIE ŚWIATA, DZIEŃ ZIEMI 9G, DBAŁOŚĆ O ESTETYKĘ GAZETEK
ŚCIENNYCH 8G, ORGANIZACJA IMPREZ KLASOWYCH 10G, POMOC W NAUCE UCZNIOM
SŁABSZYM 9, INNE – PROSZĘ WYMIENIĆ;
DODATKOWE NAUCZYCIELE WYMIENILI DZIAŁANIA SŁUŻĄCE KSZTAŁTOWANIU
WŁAŚCIWYCH POSTAW I ZACHOWAŃ: PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM, WSPÓŁPRACA
Z FUNDACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KONKURSY
PRZEDMIOTOWE, ORGANIZOWANIE POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ W NAUCE.
* G/GŁOSY
10. CZY WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA
WŁAŚCIWYCH POSTAW I ZACHOWAŃ U DZIECI I MŁODZIEŻY, MOŻEMY
WYPRACOWAĆ NOWE DZIAŁANIA, FORMY?
93% NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIAŁO TAK, 7 % NIE
NAUCZYCIELE WYMIENILI: UŚWIADAMIANIE RODZICÓW I EDUKOWANIE ICH
NA PRELEKCJACH, POGADANKACH, SPOTKANIACH Z PRZEDSTAWICIELAMI
RÓŻNYCH INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH WYCHOWANIE W RAMACH DNI
OTWARTYCH, NA WYWIADÓWKACH, PRZEDSTAWIANIE RODZICOM WYNIKÓW
EGZAMINÓW, OSIĄGNIĘĆ ICH DZIECI ABY PROMOWAĆ NAUKĘ I MOTYWOWAĆ
UCZNIÓW, WIĘCEJ POGADANEK DLA RODZICÓW, PEDAGOGIZACJA
RODZICÓW, SPOTKANIA OGÓLNE DLA RODZICÓW PROWADZONE PRZEZ
DYREKCJĘ SZKOŁY, WSPÓLNE WARSZTATY, SPOTKANIA UCZNIÓW
I RODZICÓW ( W RAMACH KLAS), AKCJE TYPU „UCZMY SIĘ OD NASZYCH
RODZICÓW” POZNAWANIE ZWODÓW RODZICÓW NP. W RAMACH
PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH, ŚWIĘTO RODZINY.
ANALIZA

Dokonano analizy następujących dokumentów:
1. Statut szkoły
 2. Program wychowawczy i profilaktyczny
 3. Plan rozwoju szkoły
 4. Dzienniki – zrealizowana tematyka godzin
wychowawczych
 5. Raport ewaluacji zewnętrznej

Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WYNIKA, ŻE:


 prowadzone przez szkołę działania wychowawcze
sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw
u uczniów. Wszystkie dokumenty zawierają treści
dotyczące kształtowania postaw i zachowań
uczniów.
 działania podejmowane w szkole są systemowe,
spójne, analizowane i modyfikowane. Działania nie
są w pełni adekwatne do potrzeb uczniów oraz
nie są w pełni planowane z ich udziałem.
Z RAPORTU Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ „PROCESY A ŚRODOWISKO”,
PRZEPROWADZONEJ W ZSS W RZYKACH W LUTYM 2013 WYNIKA, IŻ ZDECYDOWANA
WIĘKSZOŚĆ 75% ANKIETOWANYCH RODZICÓW UWAŻA, ŻE SPOSÓB WYCHOWANIA
UCZNIÓW PRZEZ SZKOŁĘ ODPOWIADA POTRZEBOM ICH DZIECI. WIĘKSZOŚĆ
RODZICÓW 54% MA POCZUCIE, ŻE ICH DZIECKO JEST TRAKTOWANE SPRAWIEDLIWIE.




42% ankietowanych nauczycieli zaznaczyło, że uczniowie nie zawsze
uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych,
oraz tematyki godzin wychowawczych. Według nauczycieli taki sam
procent uczniów niezbyt chętnie bierze udział w przygotowaniu
imprez szkolnych/ klasowych.
Według 2 nauczycieli nie przeprowadzono w szkole/klasie diagnozy
potrzeb wychowawczych uczniów, także dwóch nauczycieli uważa, że
działania wychowawcze i profilaktyczne nie w pełni odpowiadają
potrzebom uczniów.
14 nauczycieli twierdzi, że organizuje dyskusje na tematy dotyczące
odpowiednich zachowań i postaw.
13 nauczycieli uważa, że można poprawić współpracę z rodzicami
w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań u dzieci
i młodzieży.





Badani ankietą uczniowie mieli określić czy czują się traktowani
w równy sposób z innymi uczniami? 65 % uczniów zaznaczyło
odpowiedzi tak lub raczej tak, pozostałe 34% nie i raczej nie.
Na pytanie: Czy nauczyciele traktują Was sprawiedliwie? uczniowie
odpowiadali w sposób następujący: zdecydowanie tak –1%, raczej tak 48%, raczej nie –34%, zdecydowanie nie - 17%.
Zdecydowana większość uczniów 89% wie, jakich postaw i zachowań
oczekuje się od nich w szkole, a 59% uważa, że postawy promowane
przez szkołę są zgodne z postawami, które ankietowani uważają za
ważne.
Uczniowie - 90% - twierdzą, że w tym roku szkolnym rozmawiali
w szkole z nauczycielami na temat odpowiedniego zachowania, 10%
uczniów twierdzi, że nigdy nie uczestniczyli w takich rozmowach.
Wszyscy uczniowie zetknęli się z działaniami edukacyjnymi
sprzyjającymi kształtowaniu pożądanych postaw. Podczas lekcji lub na
dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę uczniowie spotkali
się z problematyką: kultura zachowania 45%, przeciwdziałania agresji
46%, promowanie zdrowego trybu życia i problematyka uzależnień
63%, wychowania ekologicznego 16%, wychowania prorodzinnego 20%
, edukacji regionalno - patriotycznej 18%, wychowania przez
uczestnictwo w kulturze i sztuce 12%.





Według 64% uczniów uzyskane na zajęciach informacje lub
określone działania mają wpływ na ich postawę i zachowanie.
Na pytanie, czy uczniowie mają wpływ na to, jakie postawy są
promowane w szkole 41% odpowiedziało tak, 57% odpowiedziało
nie.
51% uczniów gimnazjum uważa, że maja wpływ na tematykę godzin
wychowawczych, 47 % uczniów ma inne zdanie na ten temat.
W pytaniu 10. Które postawy uważasz za ważne w szkole i przydatne
w późniejszym życiu?, uczniowie prezentowali wartości, które są dla
nich ważne. Uznali za najważniejsze: szacunek, uczciwość,
następnie w kolejności: kulturę, tolerancję, patriotyzm i postawę
obywatelską, odpowiedzialność za siebie i innych, prawdomówność,
koleżeńskość, wyrozumiałość, otwartość.
Na pytanie, Kto ma największy wpływ na zachowanie i postawy
uczniów?, wybierali w kolejności: rodziców, koleżanki i kolegów ze
szkoły, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanki, Internet i telewizję.
W tym pytaniu, uczniowie mogli równocześnie zaznaczyć, kto ma
nikły wpływ na ich postawy, 51% ( z 89) uczniów zaznaczyło
nauczycieli.
WNIOSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Działania wychowawcze prowadzone przez szkołę sprzyjają
kształtowaniu pożądanych postaw u uczniów.
Uczniowie wiedzą jakich postaw i zachowań oczekuje się od
nich i są one dla nich ważne.
Opracowanie tematyki godzin wychowawczych wspólnie
z uczniami; zwrócenie uwagi na tematykę związaną
z: wyrozumiałością, prawdomównością, otwartością,
koleżeństwem, zaangażowaniem, motywacją, wspólne
planowanie wyjazdów i wycieczek.
Przeprowadzenie w szkole pogłębionej analizy potrzeb
dotyczących postaw, poczucia sprawiedliwości, wartości
uznawanych przez uczniów, w celu dopracowania programu
wychowawczego i programu profilaktycznego w zakresie
promowanych przez szkołę postaw.
Wypracowanie przez nauczycieli wspólnych działań
podwyższających autorytet nauczyciela w oczach ucznia.
Dopracowanie działań służących pogłębieniu współpracy
z rodzicami.
Download