więcej - Gimnazjum nr 19 w Katowicach

advertisement
Raport z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej
w Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika
w Katowicach
w roku szkolnym 2012 / 2013
Katowice, czerwiec 2013.
Obszar ewaluacji
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły lub placówki.
Wymagania ewaluacji
1.4. Respektowane są normy społeczne.
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej
Do mocnych stron należą:
 Znajomość zasad obowiązujących w szkole i ich przestrzeganie przez większość
uczniów.
 W opinii uczniów i rodziców szkoła jest postrzegana jako bezpieczna.
 Regularne i sumiennie pełnione dyżury nauczycieli podczas przerw zapewniające
uczniom bezpieczeństwo.
 Nauczyciele znają i stosują procedury postępowania w sytuacjach łamania przez
uczniów norm społecznych.
 Uczniowie są zapoznawani z dokumentacją szkolną regulującą przestrzeganie norm
społecznych i bezpieczeństwa w szkole.
 Nauczyciele właściwie reagują na przejawy przemocy i agresji i uczniów.
 Dobrze układa się współpraca szkoły z rodzicami.
 Dobrze układa się współpraca pomiędzy nauczycielami, psychologiem szkolnym
i dyrektorem szkoły w sprawach wychowawczych.
 Realizuje się i corocznie dokonuje ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły
i Programu Profilaktycznego wpływających na kształtowanie norm społecznych
u uczniów.
 Uczniowie w wystarczającym stopniu wykazują znajomość systemu oceniania
zachowania, w szczególności kar i nagród.
 Dobrze układają się kontakty uczniów ze swoim wychowawcą.
 Konsekwentne karze się złe zachowania oraz nagradza i promuje te właściwe.
Do słabych stron należą:
 Zdarzające się nieliczne przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów.
 Niechęć niektórych rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania
problemów dziecka.
 Zdarzające się sytuacje nieinformowania dorosłych o przypadkach łamania norm
społecznych przez uczniów w szkole.
Rekomendacje
Zalecenia do dalszej pracy:
 wyeliminować lub zmniejszyć niebezpieczne sytuacje w miejscach wymienionych przez
uczniów (toalety, szatnia, teren za halą),
 konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów,
 opracować cykl lekcji wychowawczych dążący do zmniejszenie przypadków przemocy
słownej oraz zachęcający uczniów do pełnego informowania dorosłych o zaistniałych
sytuacjach niosących zagrożenie,
 kształtować właściwe postawy młodzieży i wskazywać wzorce zachowań poprzez
organizowanie spotkań z osobami, które mogą stać się autorytetami dla młodego
człowieka,
 położyć większy nacisk w czasie lekcji wychowawczych na kulturę słowa i kulturę
zachowania się w różnych sytuacjach,
 zwiększyć nacisk na uświadamianie młodzieży, co do zagrożeń związanych z wszelkimi
używkami, a szczególnie z nikotynizmem.
Download