Raport z ewaluacji wewn*trznej przeprowadzonej w Publicznej

advertisement
RAPORT
Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEPROWADZONEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W TUCZNIE
2014/2015
5 WYMAGANIE:
W ROKU SZKOLNYM
RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH
CELE EWALUACJI:

Zebranie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły w placówce.

Pozyskanie informacji na temat relacji między wszystkimi członkami
społeczności szkolnej.

Pozyskanie informacji na temat samorządności uczniów w szkole.

Pozyskanie informacji na temat zachowania i przestrzeganie norm
społecznych przez uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej.
PYTANIA KLUCZOWE:
Głównym celem badawczym ewaluacji była próba ustalenia :

Jaka jest skala poczucia bezpieczeństwa lub jego braku wśród uczniów,
nauczycieli i personelu szkoły?

Jakich zachowań dotyczy brak poczucia bezpieczeństwa w szkole?

Jaki jest poziom znajomości norm społecznych wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły?
KRYTERIA EWALUACJI:

poczucie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły w szkole,

poprawność relacji między członkami społeczności szkoły,

skuteczność komunikowania obowiązujących norm społecznych,
CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ:

Badaniami objęto:

38 uczniów klas IV– VI

21 uczniów klas I-II

25 rodziców uczniów klas III- VI

10 nauczycieli

3 pracowników niepedagogicznych szkoły

Dyrektor szkoły- wywiad
Grupa badawcza
uczniowie klas III-VI
rodzice
nauczyciele
pracownicy szkoły
uczniowie klas I-II
dyrektor
METODY I NARZĘDZIA EWALUACJI:

Badanie sondażowe:

badania ankietowe - kwestionariusz ankiety dla:

uczniów

nauczycieli

pracowników szkoły

rodziców

wywiad grupowy z uczniami klas I-II

wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły
GRUPY BADAWCZE:
Grupa badawcza RODZICE
Grupa badawcza
NAUCZYCIELE
kobiety
mężczyźni
kobiety
Grupa badawcza
UCZNIOWIE
24 dziewczynki
14 chłopców
mężczyźni
nie określono płci
ANALIZA WYNIKÓW POD KĄTEM PYTAŃ
KLUCZOWYCH:
 Jaka
jest skala poczucia
bezpieczeństwa lub jego braku wśród
uczniów, nauczycieli i personelu
szkoły?

Skala poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i personelu szkoły jest
wysoka. (pracownicy szkoły w 100% czują się w szkole bezpiecznie, nauczyciele w 60%
czują się w szkole bardzo bezpiecznie, a w 40% bezpiecznie, rodzice 44% uważa, że w
szkole jest bardzo bezpiecznie, 40% uważa, że w szkole jest bezpiecznie, a 16% uważa,
że w szkole jest średnio bezpiecznie.

Skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i personelu szkoły
jest niewielka.

Zachowania niepożądane występujące w szkole wpływające na brak poczucia
bezpieczeństwa wskazane w ankiecie przez nauczycieli to: 10% upokarzanie i grożenie;
20% obrażanie i rozpowszechnianie plotek, 50% - obgadywanie, 20% nie spotkała się z
negatywnymi zachowaniami.

W ankiecie dla pracowników nie wskazano żadnych negatywnych zachowań wobec
ich osoby.

100% pracowników nie zetknęła się z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej w
stosunku do swojej osoby.

W pytaniu do nauczycieli czy zetknęła się Pan/Pani z przejawami agresji fizycznej lub
psychicznej w stosunku do swojej osoby: 30% nauczycieli spotkało się ze słowną formą
agresji wobec swojej osoby, natomiast 70% nauczycieli nie spotkała się z żadną formą
agresji wobec swojej osoby.
 Jakich
zachowań dotyczy brak
poczucia bezpieczeństwa w szkole?

Zdaniem największej ilości uczniów 53 % oraz
nauczycieli 50% wskazaną przyczyną braku poczucia
bezpieczeństwa u uczniów jest obgadywanie.
Obgadywanie jest przyczyną dla 52% rodziców.

Zdaniem 52% uczniów, 68% rodziców, 80% nauczycieli
przyczyną braku poczucia bezpieczeństwa u uczniów jest
przezywanie.

Zdaniem 44% uczniów, 72% rodziców, 60% nauczycieli
przyczyną jest wyśmiewanie.

Zdaniem 100% rodziców, 100% nauczycieli, w 84% według
uczniów respektowane są w szkole normy społeczne
 Jaki
jest poziom znajomości norm
społecznych wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły?

Zdaniem 92% rodziców, 97% uczniów oraz 100% nauczycieli uczniowie wiedzą, jakich
zachowań oczekuje się od nich w szkole.

Według 80% pracowników normą tą jest okazywanie szacunku innym osobom.

Godne i kulturalne zachowanie się uczniów w szkole i poza nią – ta norma
społeczna nie otrzymało wskazań od pracowników szkoły; tylko 20% wskazań od
nauczycieli; 33% od rodziców; 54% od uczniów.

Zdaniem 88% uczniów znają oni swoje prawa. Jednak nie przekłada się to na
podanie konkretnych przykładów swoich praw, o wymienienie których proszeni
byli w kolejnym pytaniu.

Zdaniem 77% uczniów znają oni swoje obowiązki. Jednak również nie przekłada się
to na podanie konkretnych przykładów swoich obowiązków, o wymienienie których
proszeni byli w kolejnym pytaniu.
WNIOSKI
Mocne strony:

Wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole – 88% wśród
wszystkich ankietowanych.

Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

Uczniowie są zapoznawani z normami społecznymi obowiązującymi w szkole.

Najlepiej przestrzeganą w szkole normą społeczną jest wywiązywanie się z
obowiązków ucznia - 61% wszystkich ankietowanych;

100% wskaźnik poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników szkoły.
WNIOSKI
Słabe strony:

Problemy z komunikacją między niektórymi nauczycielami.

Niski stopień poczucia bezpieczeństwa u nielicznych nauczycieli.

Nie wszystkie relacje między wszystkimi pracownikami szkoły oparte są na
wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Niepokojące wskazanie takich zachowań jak: obgadywanie, przezywanie,
wyśmiewanie, obrażanie i ośmieszanie wśród uczniów.

Uczniowie twierdzą, że znają swoje prawa i obowiązki, jednak nie przekłada się
to na podanie konkretnych przykładów swoich praw i obowiązków, o wymienienie
których byli proszeni.

Duża ilość pomijanych odpowiedzi w ankietach, daje niepełną wiedzę na temat
badanego problemu w placówce i może prowadzić do wyciągania nieprawdziwych
wniosków.
REKOMENDACJE

W dalszym ciągu wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne.

Utrzymywać wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa uczniów w placówce.

Wzmacniać działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości
takich zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie
i ośmieszanie.

Należy podkreślać i przypominać uczniom korzyści wynikające z przestrzegania
norm społecznych.

Zapoznać z raportem z ewaluacji wewnętrznej nauczycieli na zebraniu rady
pedagogicznej w maju 2015r.

Zapoznać rodziców z mocnymi i słabymi stronami naszej szkoły oraz przedstawić
rodzicom rekomendacje na pierwszych zebraniach rodzicielskich w nowym roku
szkolnym (zadanie dla wychowawców).
Dziękujemy za uwagę.
OPRACOWANIE:
Agnieszka Kowalska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Joanna Bojba- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Download