Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce

advertisement
SZKOŁA PODSTAWOWA
W DOBRZYNIÓWCE
EWALUACJA
WEWNĘTRZNA
Obszar II
RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE W
SZKOLE
Raport ewaluacyjny
opracowany przez zespół ewaluacji
ROK SZKOLNY 2012/2013
1
SPIS TREŚCI
strona
1. Wprowadzenie
3
2. Informacja o szkole
4
3. Projekt ewaluacji wewnętrznej
5
4. Arkusz ewaluacji wewnętrznej - szczegółowe wyniki
ankietowania uczniów, rodziców i nauczycieli
8
5. Wnioski końcowe
21
2
WPROWADZENIE
Celem ewaluacji i zasadniczym problemem badawczym było pozyskanie informacji na temat
poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie
szkoły. Została przeprowadzona na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9
października 2009 r.)
Trudno byłoby dokonać nowych odkryć w dziedzinie interesujących nas zjawisk bez
wyraźnie sformułowanych problemów badawczych. Problemy kluczowe (badawcze) były
następujące:
1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
2. Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów?
3. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?
Z jakich
źródeł pochodzą zagrożenia?
4. Czy nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie? Jaka jest
charakterystyka społeczna (wiek, płeć, staż pracy w szkole) osób, które mają
poczucie zagrożenia?
5. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
6. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się
od nich oczekuje?
7. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?
8. Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jakie to są działania?
Ewaluacja realizowana była od stycznia do maja 2013r.
W trakcie badań przeprowadzono:
 ankietowanie uczniów klas III - VI
badaniem objęto 32 uczniów , co stanowi 45% wszystkich uczniów szkoły,
 ankietowanie rodziców uczniów
badaniem objęto 18 rodziców, co stanowi 64% wszystkich rodziców,
 ankietę wypełniło 8 nauczycieli co stanowi 90% wszystkich zatrudnionych
nauczycieli w szkole,
 wywiad z dyrektorem szkoły
 analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę
 analizę protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie
Pedagogicznej na konferencji klasyfikacyjnej kończącej rok szkolny 2012/2013 w dniu 18
czerwca 2013r.
3
INFORMACJE O SZKOLE
Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
Telefon/Fax:
857177020
Dyrektor szkoły:
mgr Barbara Trusiuk
Inne stanowiska kierownicze:
wicedyrektor – brak
Liczba uczniów ogółem:
73
Liczba nauczycieli ogółem:
11
Liczba oddziałów ogółem:
7
Liczba oddziałów dla poszczególnych
poziomów wiekowych:
po jednym
Liczba klas integracyjnych:
0
Liczba uczniów objętych nauczaniem
indywidualnym:
0
Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne
0
Średnia liczba uczniów w oddziale:
11
Liczba budynków, w których mieści się szkoła:
1
Liczba sal lekcyjnych:
8
Szkoła posiada:
bibliotekę
jadalnię
korytarz szkolny z przeznaczeniem na salę gimnastyczną
boiska sportowe
4
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM
2012/2013
Przedmiot ewaluacji
Respektowanie norm społecznych w szkole.
Cele:
 Pozyskanie informacji na temat zachowania i przestrzegania norm społecznych wśród
uczniów, które są gwarantem bezpieczeństwa w szkole.
 Zebranie propozycji do planu działań mających na celu podniesienie poziomu
przestrzegania norm społecznych wśród społeczności szkolnej.
W trakcie ewaluacji wewnętrznej zbierano informacje pochodzące z różnych źródeł:
 Przeprowadzono wywiad z pracownikami szkoły,
 Dokonano badania kwestionariuszowego: rodziców uczniów klas 3-6, nauczycieli oraz
uczniów klas 3-6,
 Poddano analizie dokumenty wewnątrzszkolne:
-- Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki,
-- Plan Pracy Szkoły,
-- Okresowe sprawozdania z działań wychowawców klas,
-- Dzienniki zajęć lekcyjnych.
Kryteria ewaluacji:
-skuteczność działań szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w
szkole;
W procesie ewaluacji wewnętrznej szukano odpowiedzi na postawione pytania kluczowe:
1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
Kryterium: Powszechność poczucia bezpieczeństwa.
2. Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów?
Kryterium: Istotność norm społecznych w procesie edukacyjno- wychowawczym.
3. Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie? Z jakich
źródeł pochodzą zagrożenia?
Kryterium: Powszechność poczucia bezpieczeństwa.
4. Czy nauczyciele i personel szkoły czują się w szkole bezpiecznie?
Kryterium: Istotność norm społecznych w procesie edukacyjno- wychowawczym.
5. Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
Kryterium: Skuteczność komunikowania obowiązujących norm społecznych.
5
6. Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób komunikowane jest uczniom, jakich zachowań się
od nich oczekuje?
Kryterium: Skuteczność komunikowania obowiązujących norm społecznych.
7. W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki?
Kryterium: Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa adekwatnie do
możliwości i bazy szkoły.
8. Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?
9. Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system zachowań i
norm społecznych?
Kryterium: Spójność i zgodność Statutu i regulaminów z obowiązującymi normami
społecznymi.
10. Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i wpływają
na zmniejszenie / eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
Kryterium: Skuteczność działań wychowawczych w eliminowaniu zagrożeń i wzmacnianiu
właściwych zachowań.
11. Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia
bezpieczeństwa?
Kryterium: Skuteczność współpracy z rodzicami
Metody i techniki:
1. Ankieta;
2. Wywiad;
3. Analiza dokumentów;
Źródła danych:
1. Kwestionariusz ankiety:
rodzice;
nauczyciele;
uczniowie.
2 Kwestionariusz wywiadu:
dyrektor szkoły,
3. Analiza dokumentów
Dobór próby badawczej:
Populacja badań
– VI – 30 % uczniów
– 90 %
– VI – 30 %
6
Sprawozdanie z pracy wewnątrzszkolnego zespołu samokształceniowego
Harmonogram ewaluacji:
Przebieg/ czynności, zadania
Czas wykonania/ terminy
Nauczyciele odpowiedzialni
Określenie przedmiotu,
kryteriów,
pytań kluczowych i celu
ewaluacji
Dobór metod i próby badawczej
27.08.2012÷ 30.08.2012
S.Żukowska, J.Doroszenko,
E.Sural, J.Omelianowicz
Wrzesień 2012
Formułowanie pytań
kluczowych
Formułowanie narzędzi do
badan – ankiety, kwestionariusz
wywiadu
Przebieg ewaluacji, zbieranie
informacji
styczeń 2013
S.Żukowska, J.Doroszenko,
E.Sural, J.Omelianowicz
S.Żukowska, J.Doroszenko,
E.Sural, J.Omelianowicz
M.Wasiluk, S.Żukowska,
J.Doroszenko, E.Sural,
J.Omelianowicz
J.Omelianowicz E.Sural
J.Doroszenko,
Analiza informacji wyciąganie
wniosków, pisanie raportu
Maj 2013
Przedstawienie raportu
Dyrektorowi
Czerwiec 2013
Przedstawienie raportu
Radzie Pedagogicznej
Czerwiec 2013
Zapoznanie Rodziców z
raportem:
– przedstawienie raportu na
zebraniach z rodzicami
Wrzesień 2013
Marzec 2013
Kwiecień 2013
M.Wasiluk, S.Żukowska,
E.Sural, J.Doroszenko,
J.Omelianowicz
M.Wasiluk, S.Żukowska,
E.Sural,J.Doroszenko,
J.Omelianowicz
M.Wasiluk, S.Żukowska,
E.Sural, J.Doroszenko,
J.Omelianowicz
M.Wasiluk, S.Żukowska,
E.Sural, J.Doroszenko,
J.Omelianowicz
- przedstawienie raportu na
stronie internetowej
Zespół ds. ewaluacji:
J.Omelianowicz
J.Doroszenko
M.Wasiluk
S.Żukowska,
E.Sural
7
ARKUSZ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
PRZEDMIOT EWALUACJI:
Respektowanie norm społecznych w szkole.
Pytanie kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
1. Czy uważasz, że Twoja szkoła jest bezpiecznym miejscem dla ucznia?
Odpowiedzi uczniów przedstawiają się następująco:
Tak 15- 46%
Nie 2- 0,06%
Nie wiem 13 – 40%
brak odpowiedzi 2-0,06
50%
40%
tak
30%
20%
nie
nie wiem
brak odp.
10%
0%
Odpowiedzi rodziców
nie wiem - 13 – 41%
Tak- 11 rodziców -35%
40%
39%
38%
37%
36%
35%
tak
nie wiem
34%
33%
32%
Z analizy danych wynika, że zarówno rodzice jak i uczniowie uważają, iż szkoła jest w pełni
bezpiecznym miejscem. Nikt z rodziców i tylko 0,06% uczniów jest zdania, że w szkole nie jest
bezpiecznie.
8
Pytanie kluczowe: Jaka jest skala poczucia braku bezpieczeństwa wśród uczniów?
2. W których miejscach w szkole najchętniej przebywasz w czasie przerwy?
o
o
o
o
o
o
o
o
Na korytarzu 27- 84%
W łazience 7- 21%
Przed pokojem nauczycielskim 1- 0,03%
Przy drzwiach do klasy 4- 0,1%
W klasie 19- 60%
Inne 1 (ale nie podane jakie)- 0,03%
W klasie koleżanki 1- 0,03%
Na podwórku 5- 0,15%
Z analizy danych wynika, że uczniowie czują się w całej szkole bezpiecznie. Najchętniej spędzają
przerwy na korytarzu i w klasie.
Których miejsc w szkole unikasz?
3.
o
o
o
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Żadnych 26- 83%
Toalety 1-0,03%
Biblioteki 6- 18%
żadnych
toalety
biblioteki
Uczniowie mieli różne odpowiedzi do wyboru i 83% ankietowanych stwierdziło, iż nie unika żadnych
miejsc w szkole. Widać spójność wypowiedzi uczniów, którzy twierdzą, że czują się w szkole
bezpiecznie.
Pytanie kluczowe: Jakich zachowań dotyczy identyfikowane przez uczniów zagrożenie?
Z jakich źródeł pochodzą zagrożenia?
4. Kiedy i gdzie podczas pobytu w szkole czujesz się zagrożony?
o Przed lekcjami 5 – 18%
o Na dyskotece 2 - 0,06%
o Podczas przerw 11- 32%
o Na boisku 4 – 15%
o W czasie lekcji 2 – 0,06%
o W ogóle 15 – 50%
Połowa uczniów ponownie potwierdza, iż czuje się w szkole bezpiecznie. Co czwarty uczeń nie czuje
się bezpiecznie w czasie przerw.
9
5. Czy na terenie szkoły?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zachowanie
Byłes pobity
Prowokowany do bójki
Dokuczają ci koledzy
Byłeś okradziony
Zażądano od Ciebie pieniędzy
Znęcano się nad Toba
Nie spotkały mnie żadne z tych zachowań
tak
5
8
14
0
0
3
11
Nie
20
17
15
24
22
20
14
50%
40%
bójki
dokuczanie
30%
kradzieze
20%
wymusznia
znęcanie
10%
żadne
0%
16%
Z analizy danych wynika, iż najczęstszą formą przemocy występującą w szkole jest przemoc
słowna. Uczniowie dokuczają sobie. Aż 30% uczniów wskazało, iż nie spotkało ich takie
doświadczenie. Nikt nie był okradziony. Nie ma prób wymuszeń pieniędzy.
Rodzice pytani o najczęstsze formy przemocy występujące w szkole wymienili:
Bójki 6- 19%
Zastraszanie 6- 19%
Wymuszenia 2- o,o6%
Wyzywanie i ponizanie 14 -44%
Obojętność 2 -0,06%
Inne 0
50%
40%
bójki
30%
zastraszanie
wymuszenia
20%
wyzywanie
10%
obojętność
0%
Rodzice wskazują, iż najczęstszą formą przemocy występującą w szkole jest wyzywanie i
poniżanie przez uczniów.
6. Czy na terenie szkoły występują?
Uczniowie odpowiedzieli:
10
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zachowanie
Sprzedaż narkotyków
Wymuszanie pieniędzy
Przemoc słowna
Przemoc fizyczna
Próba szantażu
Nic nie wiem o takich przypadkach
tak
0
0
20
14
2
5
Nie
26
26
10
13
23
16
narkotyki
60%
wymuszania
50%
40%
przemoc
slowna
30%
20%
przemoc
fizyczna
10%
szantaż
0%
nie wiem
Uczniowie wskazują na przemoc słowną i fizyczną na terenie szkoły.
Kolejne pytanie skierowane do uczniów brzmiało:
Jeśli byłeś świadkiem powyższych zdarzeń, to poinformowałeś o tym:
o Dyrektora 6
o Wychowawcę 20
o Pedagoga 10
o Nauczyciela 12
o Rodziców 7
o Nikogo nie poinformowałem 3
o Nie byłem świadkiem ale słyszałem 8
dyrektora
70%
60%
50%
wychowawcę
pedagoga
40%
30%
20%
10%
0%
n-la
rodziców
nikogo
nie byłam
świadkiem
Najczęściej uczniowie informują wychowawcę o widzianej lub doznanej formie przemocy.
Nauczyciele wskazują na normy społeczne najczęściej naruszane przez uczniów i
wymagające podjęcia zdecydowanych zmian:
Bójki 4
Kłótnie 4
Przezywanie się 4
Agresja słowna 1
2 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi.
11
Pytanie kluczowe: Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
Uczniowie znają zasady właściwego zachowania się w szkole.
Na postawione pytanie odpowiedzieli:
o
o
Tak 16
Nie 0
o
Nie wiem 2
50%
40%
tak
30%
nie
20%
nie wiem
10%
0%
Potrafią wymienić zasady obowiązujące w szkole. Znają prawa i obowiązki.
W ramach badań sprawdzono także, jak zachowują się uczniowie w czasie lekcji i na przerwach.
Okazało się, że zdecydowana większość uczniów przestrzega zasad poprawnego zachowania podczas
zajęć. Pojedyncze osoby naruszają podstawowe zasady, tzn. przeszkadzają w prowadzeniu zajęć,
rozmawiają na lekcji, przezywają. W czasie przerw natomiast zdecydowana większość uczniów
przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zdarzają się sporadyczne przypadki łamania zasad,
ale są one natychmiast wychwytywane przez dyżurujących nauczycieli i niwelowane.
Zwróciliśmy się także do uczniów z pytaniem: ,, Czy znasz swoje prawa i obowiązki?” Uczniowie
przyznają, że znają prawa i obowiązki obowiązujące w szkole. Potrafią wymienić najważniejsze prawa
i obowiązki.
Dodają, że poznają prawa i obowiązki na lekcjach wychowawczych, niektórzy
samodzielnie zapoznali się ze Statutem Szkoły lub poznali zasady obowiązujące w szkole w inny
sposób np. od starszej siostry, od innych uczniów.
Mimo iż sytuację wychowawczą w szkole określić można jako dobrą, z roku na rok coraz
więcej uczniów przejawia niewłaściwe zachowania wobec kolegów, koleżanek i osób dorosłych.
Najczęściej pojawiające się niewłaściwe zachowania
to: przeszkadzanie na lekcji, używanie
wulgarnych słów, popychanie, bicie, niszczenie mienia szkolnego, obrażanie innych poprzez
przezywanie i wyśmiewanie.
Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia
bezpieczeństwa?
Rodzice dostrzegają pracę nauczycieli nad polepszeniem bezpieczeństwa w szkole. Na pytanie: Czy
pozytywne, pożądane zachowania Państwa dzieci są chwalone przez nauczyciela odpowiedzieli:
o Tak 10
o Nie 1
12
o
Nie wiem 6
35%
30%
25%
20%
15%
10%
tak
nie
nie wiem
5%
0%
Jeśli tak to w jaki sposób?
Ustna pochwala 2
Na wywiadówkach 1
O ładnie się starasz oby tak dalej 1
Pochwała przed klasą 1
Czasem indywidualnie, czasem przy klasie 1
Pozytywne zachowania uczniów są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli. Uczniowie nagradzani
są książkami, nagrodami za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Rodzice uczniów otrzymują listy
gratulacyjne.
Rodzice uważają, iż nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania uczniów.
Tak 13
Nie 1
nie wiem 3
brak odpowiedzi 1
50%
40%
tak
30%
nie
20%
nie wiem
brak odp.
10%
0%
Na pytanie co mogą państwo powiedzieć o bezpieczeństwie uczniów w szkole, odpowiedzieli:
Jest bezpiecznie 8
Jest częściowo bezpiecznie 7
Nie jest bezpiecznie 0
Nie mam zdania 3
13
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
jest
bezpiecznie
częściowo
bezpiecznie
nie jest
nie mam
zdania
1. 2. 3. 4.
Kw Kw Kw Kw
Analizy badań wynika, iż rodzice wiedzą, że ich dzieci są bezpieczne w szkole i w pełni ufają
nauczycielom oraz widzą ich starania w zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa.
Na pytanie jakie zadania wychowawcze podejmuje Pan wspólnie z wychowawcą, pedagogiem,
nauczycielem, rodzice odpowiedzieli:
o Nie ma potrzeby konsultacji 4
o Wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących niepokojących sytuacji
wychowawczych 8
o Pomoc w organizacji imprez klasowych czy szkolnych 4
o Rozmowy na temat eliminowania negatywnych zachowań i trudności w nauce w
czasie zebrań 6
o Rozmowy z nauczycielami, pedagogiem 6
o Żadnych, ponieważ szkoła jest zamknięta na takie propozycje 0
o Aktualnie nie podejmuję, ale mógłbym zaproponować współpracę w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa 0
Pytanie kluczowe: W jaki sposób szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki
do nauki?
Nauczyciele szkoły również udzielili odpowiedzi na pytania kluczowe i poniżej przedstawiamy wyniki
badań;
Czy zna Pani/Pan zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa nas w naszej szkole?
Tak 8
Nie 0
Częściowo 0
100%
80%
60%
40%
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
20%
0%
o
Czy zasady i procedury są dla Pani zrozumiałe?
Tak 8
Nie 0
Częściowo 0
14
100%
80%
TAK
60%
NIE
40%
CZĘŚCIOWO
20%
0%
Wszyscy nauczyciele znają procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkole i są one dla nich
zrozumiałe.
Pytanie kluczowe: Czy szkoła posiada dokumenty wewnątrzszkolne regulujące system
zachowań i norm społecznych?
Czy brała Pani udział w opracowaniu procedur usprawniających bezpieczeństwo pracy szkoły,
tworzeniu dokumentów szkolnych w tym zakresie?
Tak 6
Nie 1
Brak odpowiedzi 1
80%
60%
40%
20%
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
0%
Prawie wszyscy nauczyciele brali udział w opracowywaniu procedur usprawniających bezpieczeństwo
pracy szkoły.
Czy uczestniczyła Pani w dokonywaniu analizy wyników wewnętrznej ewaluacji szkoły?
Tak 8
Nie 0
100%
80%
60%
TAK
NIE
40%
20%
Kolumnowy 3W3
0%
Wszyscy nauczyciele brali udział dokonywaniu analizy wyników wewnętrznej ewaluacji szkoły.
15
Pytanie kluczowe: Czy podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są efektywne i
wpływają na zmniejszenie / eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
Wszyscy nauczyciele zasięgają opinii uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole.
Tak 8
Nie 0
100%
80%
TAK
60%
NIE
40%
20%
0%
wykorzystują te informacje w następujący sposób:
o Wdrażam je w życie 1
o Rozmawiam z uczniami 4
o Pogadanka 4
o Staram się zapobiegać ewentualnym sytuacjom kryzysowym 1
o Tematyka godzin wychowawczych 2
Nauczyciele wzmacniają właściwe zachowania uczniów poprzez:




pochwałę indywidualną, na forum klasy bądź szkoły,
wpisanie uwagi pozytywnej do zeszytu obserwacji ucznia,
nagradzanie,
pochwałę ucznia w obecności rodziców.
Pytanie kluczowe: Czy rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i
zapewnienia bezpieczeństwa?
Również rodzice zauważyli, że w szkole wzmacnia się właściwe zachowania. Rodzice uczniów klas
III – VI stwierdzili, że właściwe zachowanie wzmacniane jest poprzez pochwały, rozmowy
z
rodzicami, pozytywne oceny, nagrody, pogadanki, przypominanie, obserwację dzieci podczas
dyżurów w czasie przerw, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, tłumaczenie co
dobre a co złe, liczne rozmowy o właściwym zachowaniu i sposobach dobrego komunikowania się z
rówieśnikami, uświadamianie dzieciom negatywnych skutków ich zachowania wobec innych, uwagi
pozytywne, pochwały, pogadanki na lekcjach, w tym godzinach wychowawczych, rozmowy z
uczniami i rodzicami.
Prawie wszyscy nauczyciele zgłaszają propozycje rozwiązań mających na celu podniesienie jakości
pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa.
Tak 6
Nie 2
Jeśli tak to, jakie?
16
Brak odpowiedzi
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
BRAK ODP.
Wśród działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów, nauczyciele najczęściej
wymieniali:






pogadanki,
rozmowy z uczniem,
filmy, spektakle profilaktyczne,
realizacja zadań zawartych w programie wychowawczym i profilaktycznym,
zapewnienie właściwej opieki podczas dyżurów,
stosowanie metod aktywizujących typu scenki, zabawy integracyjne, plakaty, burze
mózgów.
Podobnego zdania byli także rodzice, którzy zauważyli, że w szkole podejmuje się działania mające na
celu eliminowanie niewłaściwych zachowań. Wśród przykładów tych działań rodzice podawali:
rozmowy z uczniem, rodzicem, pogadanki na temat np. zagrożeń w sieci, zachowania bezpieczeństwa
w drodze do szkoły: zakaz wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły, spotkania ze
specjalistami, zebrania samokształceniowe. Wymieniono także dyżury nauczycieli na przerwach.
Na podstawie analizy dokumentów należy stwierdzić też, że:
o uczniowie mają możliwość korzystania w wolnym czasie z zajęć pozalekcyjnych,
zorganizowanych zgodnie z ich potrzebami,
o mają możliwość przygotowywania się do konkursów, zawodów sportowych,
o na początku roku szkolnego zostaje opracowany plan dyżurów nauczycieli,
o nauczyciele i wychowawcy na różnych zajęciach realizują treści ścieżek edukacyjnych o
istotnym znaczeniu wychowawczym,
o uczniowie mają zapewniony bezpieczny dojazd do szkoły .
Wszyscy nauczyciele wskazują, iż szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania nauczycieli
dotyczące bezpieczeństwa ich pracy zawodowej.
Tak 8
Nie 0
17
100%
80%
60%
40%
TAK
NIE
20%
0%
Prawie wszyscy nauczyciele twierdzą, iż zajęcia przydzielone im odbywają się w warunkach
gwarantujących bezpieczeństwo.
Tak 7
Nie 1
Częściowo 1
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
Prawie wszyscy nauczyciele akceptują zakres swoich obowiązków i przydzielone zadania.
Tak 7
Nie 0
Z zastrzeżeniem 1
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
Wszyscy nauczyciele wskazują, iż diagnozują potrzeby i możliwości oddziaływań
wychowawczych w zespołach uczniowskich/klasach.
Tak 8
Nie-0
18
100%
80%
60%
TAK
NIE
40%
20%
0%
Wszyscy nauczyciele wykorzystują znajomość potrzeb i możliwości wychowawczych uczniów w
swojej pracy:
o Dostosowują formy pracy do potrzeb i możliwości - 7
o W pracy dydaktyczno- wychowawczej – 1
Wszyscy nauczyciele stosują formy pracy rozwijając zdolności i zainteresowania uczniów.
o Koło zainteresowań, zajęcia dydaktyczne (matematyczno- przyrodnicze) 6
o Zajęcia świetlicowe 3
o Udział w konkursach 7
o Prezentacje innym dzieciom swoich zainteresowań 1
o Karty pracy 2
o Prace dodatkowe 2
Wszyscy nauczyciele stosują formy pracy z uczniem mającym trudności w nauce:
Zajęcia indywidualne -3
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - 5
Dodatkowe zajęcia -1
Metody aktywizujące - 2
Dodatkowe karty pracy dostosowane do wymagań - 2
Praca w grupie- 1
Rozmowy z dziećmi -1
Wszyscy nauczyciele ocenili organizację działań wychowawczych w szkole bardzo wysoko, co
przedstawia poniższa tabela:
(gdzie 1 ma wartość najniższą, a 5 wartość najwyższą)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Rodzaj działań
Działania szkoły są spójne
Działania szkoły są celowe
Działania wynikają z wniosków z
mierzenia jakości pracy szkoły
Działania przynoszą zamierzone efekty
Organizacja działań wychowawczych
wymaga zmiany
1
2
1
3
4
1
1
5
7
7
7
4
4
4
3
Prawie wszyscy nauczyciele uznają, że postawy swoich uczniów w zakresie respektowania przez
nich norm społecznych są adekwatnie wyrażone ocenami szkolnymi z zachowania?
Tak 7
Nie 0
19
Częściowo 1
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
Prawie wszyscy nauczyciele uwzględniają zapisy WSO w ustalaniu oceny z zachowania uczniów.
Tak 7
Nie 0
Częściowo 1
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
Efektami działań podejmowanych przez nauczycieli w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów są:
 lepsza znajomość i przestrzeganie przez ucznia norm społecznych i zasad bezpieczeństwa
w szkole,
 poprawa zachowania uczniów,
 pozytywna samoocena ucznia co do przestrzegania przez niego zasad bezpieczeństwa i norm
społecznych,
 poprawa bezpieczeństwa w szkole.
20
WNIOSKI Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ORAZ REKOMENDACJE
DO DALSZEJ PRACY
WNIOSKI OGÓLNE:
Na podstawie analizy wyników i wniosków z przeprowadzonych badań sformułowano
odpowiedzi na pytania kluczowe w formie mocnych i słabych stron oraz rekomendacje do
dalszej pracy i propozycje do planu działań:
Wnioski i rekomendacje:
MOCNE STRONY
1. W szkole przeprowadza się diagnozę uczniów.
2. Wszyscy nauczyciele wykorzystują wyniki diagnozy w swojej pracy.
3. Nauczyciele podejmują różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne w celu
poprawienia bezpieczeństwa uczniów.
4. Wszyscy nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań od nich oczekują. Najczęściej
robią to w czasie zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych.
5. Nauczyciele chwalą pozytywne zachowania uczniów, ganią za nieodpowiednie. Starają się
dodatkowo wzmocnić pozytywne zachowanie poprzez częste pochwały i nagradzanie.
6. W szkole dobrze działa system nagród i kar, uczniowie starają się przestrzegać norm.
7. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, znają swoje prawa i obowiązki, wiedzą, jakich
zachowań się od nich oczekuje.
8. Zdaniem rodziców dzieci czują się w szkole bezpiecznie.
9. Nauczyciele odnotowali wiele pozytywnych efektów swoich działań służących poprawie
bezpieczeństwa w szkole. Głównym efektem
bezpieczeństwa
jest zwiększenie znajomości
zasad
i norm społecznych wśród uczniów i związana z tym ogólna poprawa
zachowania uczniów.
10. Dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają
konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od
nich oczekuje. Informacje te uzyskują na lekcjach wychowawczych, podczas rozmów
indywidualnych, na zajęciach lekcyjnych i z pedagogiem szkolnym.
11. Uczniowie wiedzą jakie dokumenty wewnątrzszkolne regulują zasady zachowania i
bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
21
12. W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Jednocześnie sami uczniowie
dostrzegają potrzebę podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek
szczególnie w czasie przerw na korytarzach szkolnych.
13. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do
dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej np. poprzez rozmowy z uczniami, wybór
tematów w ramach godzin wychowawczych, nowelizację zapisów Statutu szkoły,
indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne ocenianie
zachowania i współpracę z rodzicami.
14. Pozytywne, pożądane zachowania dzieci są dostrzegane i chwalone przez nauczycieli np.
poprzez: wpisy w Zeszycie Wychowawcy, udzielanie Pochwały Wychowawcy lub Pochwały
Dyrektora szkoły.
15. Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia
lekcyjne, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem
(np. policja,).
16. Szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów, w tym celu organizowane są
wspólne wycieczki i wyjścia szkolne, zabawy, imprezy szkolne, turnieje czy
współzawodnictwo klas. Uczniowie biorą czynny udział w różnych programach i projektach
edukacyjnych.
17. W celu promowania aktywnej postawy ucznia organizowany jest plebiscyt
‘’…najżyczliwszych…’’, w którym nagradza się aktywnych i prezentujących wysoką kulturę
osobistą uczniów i nauczycieli. Uczniowie angażują się w działania na rzecz kształtowania
społecznie pożądanych postaw np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, udział w
zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.
18. Szkoła promuje osiągnięcia, pasje i zainteresowania uczniów poprzez organizację imprez
szkolnych oraz działalność kół zainteresowań.
19. Zdaniem większości rodziców nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy
uczniów, szybko reagują na niepożądane zachowania uczniów, odwołują się do ustalonych
zasad, rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu. Szkoła wspiera rodziców we
wpajaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa oraz norm społecznych. Informacje, które
rodzice otrzymują na temat rozwoju swojego dziecka są pomocne w wychowaniu.
20. Rodzice mają możliwość dzielenia się z nauczycielami swoimi opiniami na temat pracy
szkoły i sposobu wychowania.
21. Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Regulaminy i procedury
dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz podczas wyjść i wycieczek zostały omówione
i są na bieżąco nowelizowane. Statut szkoły dokładnie omawia zasady oceniania zachowania
oraz prawa i obowiązki ucznia.
22. Rodzice zostali zapoznani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i
obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych przez wychowawcę klasy lub
pozyskali takie informacje ze strony internetowej szkoły.
22
SŁABE STRONY
1. Wyniki diagnozy są najczęściej wykorzystywane w celu wystawienia oceny z zachowania czy
zaplanowania dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Diagnoza pełni zatem funkcję
oceniającą i informacyjną.
2. Nie wszyscy uczniowie przestrzegają norm i zasad obowiązujących w szkole, mimo iż znają
konsekwencje niewłaściwego zachowania.
3. Najczęściej występujące problemy, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa według uczniów i
rodziców to: przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, ośmieszanie i popychanie.
WNIOSEK
W szkole diagnozuje się zachowania uczniów oraz podejmuje liczne działania wychowawcze
i profilaktyczne w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań uczniów.
KIERUNEK DZIAŁAŃ:
Należy włączyć rodziców do efektywnej współpracy, by skuteczniej eliminować zagrożenia
i wzmacniać właściwe zachowania.
23
Download