KPK_Wyrzykowska_24012017

advertisement
Dzień informacyjny
Upowszechnianie doskonałości i
zapewnienie szerszego uczestnictwa
(Widening)
24.01.2017
dr Urszula Białek-Wyrzykowska
Od czego zacząć?
• KE ogłaszając konkurs określa jego cele i
sposoby/narzędzia dojścia do celu
• Instytucja przygotowująca wniosek dąży do
realizacji swoich celów, w oparciu o finansowanie
oferowane przez KE
• Dobrze napisany wniosek grantowy musi pogodzić
te dwa światy
• Warto zacząć analizę dokumentów konkursowych
od części opisującej kryteria ewaluacji
Kryteria i etapy ewaluacji
• Excellence
• Impact
• Quality and efficiency of the implementation
• Individual evaluation
• Consensus group
• Panel review → ESR
Ekspert i jego rola
• Ekspert nominowany przez KE działając na jej zlecenie
ma za zadanie ocenienie w jakim stopniu wniosek
grantowy spełnia oczekiwania KE
• Ekspert jest specjalistą w określonej dziedzinie
dobieranym do panelu oceniającego na podstawie słów
kluczowych wpisanych do bazy ekspertów
• W przypadku wniosków interdyscyplinarnych eksperci
reprezentują różne dziedziny
• Rzadko się zdarza, aby ekspert był specjalistą w wąskiej
dziedzinie będącej przedmiotem wniosku
Wniosek przyjazny ekspertowi
• Jasne zdefiniowanie obszaru badawczego i celów
projektu
• Starannie dobrane konsorcjum
Koordynator
Partnerzy, commitment, rola w projekcie
• Przejrzysty i realny plan pracy
• Dopracowany budżet
• Ciekawe narzędzia służące upowszechnianiu wyników
• Wiarygodne przedstawienie sposobów wykorzystania
wyników projektu
• Szerokie przedstawienie oczekiwanych skutków projektu
(impact)
Wniosek przyjazny ekspertowi
• Przejrzysta struktura
• Wyróżnienie haseł zawartych w kryteriach
ewaluacji
• Podawanie tylko informacji „relevant to the
proposed work”
• Unikanie zbyt długich opisów, rozbudowanych
tabel, itp.
• Unikanie specjalistycznego słownictwa
• Dbałość o graficzne przedstawienie informacji
• Dbałość o poprawność językową
Przed wysłaniem wniosku
• Samoocena: Self-evaluation form
• Krytyczne przeczytanie wniosku przez osobę
niezwiązaną z jego przygotowaniem i nie będącą
specjalistą w danej dziedzinie
• Korekta językowa
Baza ekspertów
• Kto: specjaliści w danej dziedzinie
• Typy zadań:
ewaluacja wniosków grantowych
monitorowanie finansowanych projektów
ewaluacja programów unijnych
wypracowywanie nowych strategii (design of policy)
• Rejestracja
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/experts/index.html
Download