raport z ewaluacji wewnętrznej

advertisement
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W TARNOWIE
.
WYMAGANIE 3
DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI
I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
TARNÓW, CZERWIEC 2014
I. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cel ewaluacji wewnętrznej:
 Nauczyciele realizując podstawę programową analizują i monitorują osiągnięcia
każdego dziecka.
2. Zakres diagnozowania wymaganie 3:
 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3.Pytania kluczowe:
─ Czy podstawa programowa jest realizowana zgodnie z zalecanymi warunkami
i sposobami jej realizacji?
─ Czy nauczyciele kształtują u dzieci umiejętności zawarte w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego?
─ W jaki sposób nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia dzieci?
─ W jaki sposób nauczyciele modyfikują program wychowania przedszkolnego do
możliwości i zainteresowań dzieci?
4.Kryteria ewaluacji:
 Zgodność realizacji podstawy programowej z zalecanymi warunkami.
 Skuteczność kształtowania u dzieci umiejętności wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
 Trafność metod monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci.
 Skuteczność modyfikacji wprowadzanych programów wychowania przedszkolnego.
II. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII ORAZ ŹRÓDEŁ INFORMACJI
1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarze objętym ewaluacją:
 Losowo wybrani rodzice
 Nauczyciele
 Dokumenty przedszkola
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 Analizy dokumentów: dzienniki zajęć, dokumenty obserwacji i diagnozy
pedagogicznej, plany pracy nauczycieli – wg dyspozycji do analizy dokumentów.
 Kwestionariusz ankiety – rodzice.
 Kwestionariusz ankiety – nauczyciele.
3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 Powołanie zespołu ewaluacyjnego – 31.08.2013 r.
 Opracowanie projektu ewaluacji – październik – grudzień 2013 r.
 Prowadzenie badania – marzec – kwiecień 2014 r.
 Analiza zebranych informacji, analiza wyników badania i wniosków, przygotowanie
raportu – maj 2014 r.
 Przedstawienie wyników badania i wniosków radzie pedagogicznej, opracowanie
rekomendacji – czerwiec 2014 r.
4. Forma raportu i sposoby upowszechnienia wyników:
 Wyniki i wnioski w formie prezentacji.
 Raport – dokument tekstowy.
 Struktura raportu:
Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji. Prezentacja wyników
ewaluacji. Wnioski oraz rekomendacje. Aneks (tabelaryczne zestawienie wyników,
lista przeanalizowanej dokumentacji, narzędzia badawcze).
IV. WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez
zespół nauczycieli powołany do spraw ewaluacji. Ewaluacja wewnętrzna polegała na zbieraniu i
analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarze wyznaczonych przez
wymagania państwa.
Raport z ewaluacji dotyczy jednego wymagania – Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagania zawartego
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru
pedagogicznego z dnia 10 maja 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 560)
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego
dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
Czy podstawa programowa jest realizowana zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej
realizacji?
Nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej
poprzez właściwe zagospodarowanie czasu, prowadzenie obserwacji pedagogicznych, współpracę
z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze. Monitorują osiągnięcia dzieci
i w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci - opracowują i modyfikują plany pracy,
dobierają odpowiednie metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne, opracowują indywidualne
programy wsparcia. Współpracują z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze.
Czy nauczyciele kształtują u dzieci umiejętności zawarte w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego?
Nauczyciele tworzą warunki i sytuacji do dziecięcej działalności muzycznej, plastycznej,
ruchowej oraz werbalnej. Kształtują u dzieci umiejętności w zakresie samoobsługi, nawyków
higienicznych, utrzymania ładu i porządku. Przywiązują duża wagę do nabywania przez dzieci
umiejętności społecznych – dobierają metody tak, aby pomóc dzieciom prawidłowo funkcjonować
w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Dużą wagę nauczyciele przywiązują do kształtowania u dzieci
empatii w stosunku do innych i tolerancja w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością.
Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci i wdrażają je do przestrzegania ustalonych zasad
bezpieczeństwa w przedszkolu podczas zajęć i zabaw. Różnorodność prowadzonych zajęć, zabaw
i ćwiczeń skutecznie wspiera rozwój mowy u dzieci. Dzieci, które mają trudności w tym zakresie
skierowane były na badania, uczestniczą w terapii logopedycznej. Nauczyciele podsuwają pomysły,
zachęcają do
samodzielnych poszukiwań, eksperymentowania, doświadczania w zakresie
poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego. Wspierają dzieci w rozwoju intelektualnym
wraz z edukacja matematyczną organizując zajęcia, zabawy, ćwiczenia. Pobudzanie ciekawości
literaturą, filmami, muzyką rozwijając zainteresowania dzieci.
Każde dziecko potrafi być dobrym widzem i aktorem - chętnie tworzy i odbiera muzykę, swobodnie
się przy niej porusza - umie odbierać i wypowiadać się w różnych technikach plastycznych. Dzieci są
uczestnikami wycieczek, spacerów w najbliższe środowisko przyrodnicze w celach poznawczych.
W jaki sposób nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia dzieci?
Nauczyciele monitorując osiągniecia dzieci zadają pytania, proszą dzieci o wypowiedzenie się,
wykorzystują różne techniki badawcze, zbierają informacje zwrotne od dzieci. Stwarzają dzieciom
możliwość zadawania pytań, sprawdzają w jaki sposób dzieci wykonują zadania, sprawdzają czy
dzieci właściwie zrozumiały omawiane kwestie (prowadzą obserwację i diagnozę pedagogiczną).
Posługują się indywidualna dokumentacja każdego dziecka. Dokonują analizy wytworów dzieci,
wystawy prac dzieci, prowadzą ankiety i wywiady z rodzicami. Prezentują dokonania dzieci podczas
uroczystości i występów, konkursów. Prowadzą księgę „Misia Podróżnika”.
Wszyscy nauczyciele informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dziecka. Wszyscy nauczyciele
zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.
W jaki sposób nauczyciele modyfikują program wychowania przedszkolnego do możliwości
i zainteresowań dzieci?
Na podstawie dokonywanych analiz osiągnięć dzieci nauczyciele opracowują i modyfikują
plany pracy, stopniują trudności, dostosowują odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci metody,
formy i środki dydaktyczne np. zabawy ruchowe przy muzyce, pobyt na powietrzu. Nauczyciele
tworzą atrakcyjne kąciki do zabaw tematycznych służące twórczej aktywności dzieci, organizują
zabawy rozwijając twórczość plastyczną, teatralną, muzyczną.
Opracowują indywidualne programy wsparcia zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.
Rodzicom udzielana jest pomoc przy wyborze szkoły podstawowej - zgodnie z predyspozycjami
dziecka (np. szkoła muzyczna).
Organizowane są zajęcia w kółkach zainteresowań, gdzie dzieci rozwijają swoje zainteresowania i
uzdolnienia – matematyczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, komputerowe.
Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, sportowych, w których
odnoszą sukcesy. Osiągnięcia dzieci publikowane są na stronie internetowej Przedszkola.
Dzięki programom i projektom promującym zdrowie, dzieci potrafią dokonywać dobrych wyborów
dla zdrowia. Są sprawne fizycznie, potrafią doświadczać, eksperymentować, rozwijają w wyraźny
sposób samodzielność w samoobsłudze. Przestrzegają norm uznanych w przedszkolu.
Dzięki programom ekologicznym i uczestnictwie w akcjach promującym działanie proekologiczne
kształtują prawidłowe zachowania i szacunek do otaczającej nas przyrody. Potrafią doświadczać,
eksperymentować. Dzieci rozwijają swoje predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania, zdobywają
nowe kompetencje i umiejętności dzięki współpracy nauczycieli ze szkołą muzyczna, liceum
plastycznym, biblioteką, muzeum, teatrem. Uczestniczą w różnego rodzaju konkursach.
Realizacja zadań z Programu Zdrowotnego Rosnę i żyję zdrowo, Przyjaciele Zippiego, Czyste powietrze
wokół nas , Programu Profilaktycznego Akademi Aqufresh, Kampani 5 porcji warzyw, owoców
i soków wspomaga kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Kształtuje świadomość
zdrowotną oraz prawidłowe nawyki w dbaniu o własne zdrowie u dzieci.
2. Wnioski z badań i zalecenia.
Na skutek realizowania indywidualnych programów wsparcia u dzieci obserwujemy przyrost
umiejętności. Dla dzieci mających trudności z nabywaniem umiejętności określonych w podstawie
programowej opracowano indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.
Dzięki prowadzonej pracy indywidualnej dzieci: - rozwijają swoje predyspozycje, uzdolnienia,
zainteresowania, - zdobywają nowe kompetencje i umiejętności - poprawiły poziom rozwoju mowy
komunikatywnej, wzbogaciły słownictwo - poprawił się poziom samoobsługi dzieci. Dzieci przejawiają
zachowania prozdrowotne, proekologiczne. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców Przedszkole
pomaga rozwijać zainteresowania ich dziecka.
Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy
programowej poprzez właściwe proporcje zagospodarowania czasu, prowadzenie obserwacji
pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Wprowadzają elementy
edukacji zdrowotnej, współpracują z rodzicami w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze.
Rekomendacje:
Biorąc pod uwagę spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami realizacji, celowość
i użyteczność wprowadzanych modyfikacji, powszechność działań nauczycieli osiągających wymierne
efekty w pracy oraz popularyzacje dobrych praktyk - należy uznać, że wymaganie jest spełnione
w stopniu bardzo wysokim.
3. Formy upowszechniania raportu.
Przedstawienie wyników badania i wniosków Radzie pedagogicznej,

Raport – dokument tekstowy.
Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej:
Danuta Zawadzka
Małgorzata Toporkiewicz
Aldona Ptak
Agata Skrobiś
TARNÓW, CZERWIEC 2014 R.
Download