PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Z ODDZIAŁEM

advertisement
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W TARNOWIE
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ROK SZKOLNY 2011/2012
I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Cel ewaluacji wewnętrznej:

Uzyskanie informacji, jakie działania służą do organizowania bezpiecznych
warunków pobytu dzieci w przedszkolu.
2. Zakres diagnozowania:

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej przedszkola.

Wymaganie: 1.3 Respektowane są normy społeczne.
3. Pytania kluczowe:

W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w
przedszkolu?

Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?

Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?

Czy dzieci w przedszkolu wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

Czy zdaniem rodziców dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne?

Jakie działania wychowawcze mają na celu eliminowanie zagrożeń?
4. Kryteria ewaluacji:

Zgodność z aktami prawnymi

Dostępność

Skuteczność

Zgodność z potrzebami środowiska.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

Losowo wybrane grupy dzieci

Rodzice

Nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 Analizy dokumentów: Statut, Program wychowawczy, dzienniki zajęć, protokoły Rady
Pedagogicznej, regulaminy, procedury.
 Karta obserwacja placówki: Kącik dla rodziców, strona www, scenariusze spotkań z
rodzicami.
 Ankiety – rodzice, nauczyciele, personel niepedagogiczny.
 Wywiady grupowy: z nauczycielami, dziećmi, pracownikami niepedagogicznymi.
 Karty obserwacji zajęć nauczyciela.
 Test obrazkowy dla dzieci, Quiz dla dzieci.
3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
1






Powołanie zespołu nauczycieli do 31 VIII 2011r.
Opracowanie projektu ewaluacji do 15 IX 2011r.
Przygotowanie narzędzi ewaluacji do 30 X 2011r.
Organizacja zbierania danych do 30 XII 2011r.
Zbieranie danych. Zbiorcze opracowanie wyników do 15 I 2012r.
Pisanie raportu. Prezentacja wyników do 30 I 2012r.
IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron
Mocne strony:
1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są
z obowiązującymi aktami prawnymi.
2. Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.
3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane
na zebraniach pracowników i radach pedagogicznych.
5. W każdej grupie wiekowej opracowany jest Kontrakt określający normy postępowania
w grupie.
6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
7. Rodzice są sojusznikami i partnerami podejmowanych działań.
8. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w przedszkolu.
9. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
10. W przedszkolu realizowany jest Program Wychowawczy.
11. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
12. Społeczność przedszkolna reaguje na niewłaściwe zachowania.
13. Kadra poszerza wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.
14. Podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianiu właściwych zachowań.
Słabe strony:
1. Małe doświadczenie i wiedza młodych nauczycieli w skutecznym oddziaływaniu na
zachowanie i postawy dzieci.
2. Konserwacja zamka w drzwiach wejściowych – pan konserwator.
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu kierunków rozwoju przedszkola
 Należy umieścić na stronie internetowej przedszkola. Regulamin korzystania z ogrodu
przedszkolnego.
 Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na tablicy dla rodziców.
 Dokonanie ewaluacji Programu wychowawczego.
 Opracowywanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych
do wykorzystania przez rodziców i umieszczenie ich w widocznym miejscu.
 Stosowanie w zajęciach metody osobistego przykładu.
 Wykorzystywanie małe formy teatralnych w tym dramę, promującą pozytywne
wzorce zachowań. Zorganizowanie zajęcie na temat bezpiecznych zachowań
z udziałem rodziców.
 Udział młodych nauczycieli w szkoleniach z zakresu kształtowania prawidłowych
postaw zachowań, zagrożeń.
 Zachęcanie rodziców dzieci - kandydatów do przedszkola do uczestnictwa
w organizowanych Dniach otwartych w celu lepszej adaptacji w nowym środowisku.
2
1. Formy upowszechniania raportu
 Pełny tekst Raportu z ewaluacji wewnętrznej zaprezentować Radzie Pedagogicznej
Przedszkola – 03. 02. 2012 r.
 Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy zaprezentować
Radzie Rodziców –02.02. 2011 r.
 Fragmenty Raportu opublikować na stronie internetowej przedszkola – 6.02.2012 r.
V. Załączniki:.
1. Zastosowane narzędzia badawcze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ankieta dla nauczycieli.
Arkusz pytań wywiadu grupowego dla nauczycieli.
Ankieta dla rodziców.
Arkusz pytań wywiadu grupowego dla pracowników niepedagogicznych.
Ankieta dla pracowników niepedagogicznych.
Arkusz analizy dokumentów.
Arkusz przeglądu przedszkola.
Arkusz obserwacji działań nauczycieli w zakresie wdrażania dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne i innych.
9. Arkusz pytań wywiadu grupowego prowadzonego z dziećmi.
10. Arkusz quizu dla dzieci – test wiadomości.
2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki badań.
ZESPÓŁ EWALUACYJNY:
1. Małgorzata Toporkiewicz
2. Anna Słowik
3. Dorota Myśliwiec
4. Małgorzata Drwal
5. Żaneta Schenk
STYCZEŃ 2012
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards