PROW 2014-2020 - KSOW: mazowieckie

advertisement
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020
PODSTAWA PRAWNA
Prawo unijne:
1. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)nr 1698/2005 Dz.U. L 347/487 - dalej : rozp. PE i Rady Nr 1305/2013,
2. Akty wykonawcze/delegowane
PODSTAWA PRAWNA - Przepisy krajowe
1. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
2. Ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność .
3. Rozporządzenia wykonawcze.
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 określa:
- tryb opracowywania i przyjmowania zmian programu;
- zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych;
- warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej;
- zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz
beneficjentom PROW 2014-2020;
- podmioty i zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)
Dnia12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) będzie
wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów
środowiskowych.
Z 14 działań PROW 2014-2020 samorząd województwa
będzie wykonywał zadania agencji płatniczej związane z
przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy jako
podmiot wdrażający.
Następujące
działania
zostały
delegowane
samorządowi województwa:
 podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich
 LEADER
 Poddziałanie – scalanie gruntów
Poddziałanie 3 - Scalanie gruntów
Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego
niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw
poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.
Zakres wsparcia:
• Koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
• Koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej
przestrzeni produkcyjnej;
• koszty ogólne.
Wsparcie:
– do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Beneficjent:
– Starosta
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie1
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii- (Gospodarka wodno-ściekowa).
Zakres wsparcia:
Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych
służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zakup i montaż
urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. Pomoc ma formę
refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji .
Wsparcie:
− do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Beneficjent:
− gmina; spółka, w której udziały ma wyłącznie jst; związek międzygminny.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 1
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii- (Gospodarka wodno-ściekowa) cd.
Kryteria wyboru:
• inwestycja zlokalizowana na terenie na którym istnieje największa potrzeba
poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodnośrodowiskowym kraju,
• łączna realizacja gospodarki wodnej i ściekowej,
• dochód podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie
podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),
• bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),
• powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury
szerokopasmowej,
• specyfika regionu.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla
operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 1
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii- (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)
Zakres wsparcia
Wsparcie w ramach tego typu operacji dotyczy budowy lub modernizacji
dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń i obejmuje:
• koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
• koszty ogólne.
Beneficjenci: Gmina, Powiat lub ich związki.
Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW
nie może przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji
Programu.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 1
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w
oszczędzanie energii- (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) cd.
Kryteria wyboru:
• dochód podatkowy gminy,
• bezrobocie w powiecie,
• powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury
szerokopasmowej,
• specyfika regionu.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla
operacji, których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie
mieszkańców.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 1
-Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) cd.
W dniu 18 września 2015 roku (Dz.U.poz.1414) opublikowano Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy zostanie podane do
publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed dniem planowanego
rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
Ogłoszenie będzie zawierało miejsce, dzień rozpoczęcie i zakończenia składania
wniosków.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 2.
Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o
wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów
społeczno-gospodarczych
oraz
środków
w
zakresie
świadomości
środowiskowej- (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego)
Zakres wsparcia:
• odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych,
służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
• zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym
regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 2.
- (Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego) cd.
Wsparcie:
− do 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu.
Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
Kryteria wyboru: O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych
punktów na podstawie kryteriów dotyczących:
• nadania nowej funkcji odnowionemu obiektowi,
• oceny wartości zabytku,
• lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na
obszarze o potencjale turystycznym),
• specyfiki regionu.
W przypadku operacji, o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy
decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na
jednego jej mieszkańca.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 3.
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej
infrastruktury - (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej).
Zakres wsparcia:
• Budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje
kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.
• Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami
ładu przestrzennego.
Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w
przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów
pełniących funkcje kulturalne,
gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałanie 3.
- (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni
publicznej) cd.
Wsparcie:
− do 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na
inwestycje realizowane w ramach zakresu „Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego”.
Kryteria wyboru:
• dochód podatkowy gminy,
• bezrobocie w powiecie,
• specyfika regionu.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałania 3.
Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury –
(inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów)
Koszty kwalifikowalne obejmują:
• koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych,
• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,
• realizacja w miejscowości poniżej 200 tys. mieszkańców.
Wsparcie:
− do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Beneficjent:
− gmina, powiat lub ich związki.
Kryteria wyboru
Preferencje dla targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla
rolników w stosunku do całej powierzchni targowiska jest większy.
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Informacje dodatkowe:
• Wsparcie z EFRROW w ramach działania wynosi maksymalnie 63,63%
kosztów kwalifikowalnych projektu.
• Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej
36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych
beneficjenta.
• Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i miastach do 5
tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk).
• Wsparcie targowisk w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.
LEADER
LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS),
wspierany ze środków EFRROW.
LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich,
przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych
definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar
całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców
większej niż 20 tys.
Jedna Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie realizowana
na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 tys. mieszkańców z
obszarów wiejskich i maksimum 150 tys. mieszkańców oraz
obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary
stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.
LEADER
Poddziałania
1. Wsparcie przygotowawcze,
2. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR),
3. Wdrażanie projektów współpracy,
4. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
Wspierane będą operacje mające na celu:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i
wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR);
2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem
świadczenia usług rolniczych;
3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu
udostępniania jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności
gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w
szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych a także innowacji;
6. rozwój produktów lokalnych;
7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
8. zachowanie dziedzictwa lokalnego;
9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej;
10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia
społecznego.
LEADER
Poddziałanie 1 - Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie lokalnych strategii,
które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału
administracyjnego istniejących LGD lub zbudowanie potencjału na
obszarach dotąd nieobjętych podejściem Leader.
Wsparcie w formie płatności ryczałtowej.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 15 do 31 lipca 2015r.
Umowy zawierane od 16 września 2015r. (podpisano 31 umów)
W terminie 1 m-ca od podpisania umowy składane wnioski o płatność.
W terminie 1 m-ca od złożenia wniosku o płatność nastąpi płatność
pierwszej transzy.
Poddziałanie 1 w ramach działania Leader zostało wdrożone jako
pierwsze z działań samorządowych.
LEADER
Poddziałanie 2 - Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii
rozwoju (LSR)
Beneficjent (w zależności od zakresu operacji):
• osoba fizyczna,
• osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe,
kościoły, związki wyznaniowe i inne,
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym
ustawy przyznają zdolność prawną.
W przypadku projektów grantowych beneficjentem jest LGD a
realizatorami grantów mogą być również sformalizowane grupy
nieposiadające osobowości prawnej, tj. np. koła gospodyń wiejskich.
Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność
gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.
LEADER
Poddziałanie 2 - Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii
rozwoju (LSR)
Wsparcie:
• 300 tys. zł - limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu
rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz
operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
• 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego,
• 100 tys. zł. na operację z zakresu rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
• 50 tys. zł kwoty pomocy na operację własną.
Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym
wynosi co najmniej 50 tys. zł.
Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.
LEADER
Poddziałanie 3 - Wdrażanie projektów współpracy
Wsparcie:
• całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego
wynosi minimum 50 tys. zł,
• limit pomocy na LGD: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na
daną LSR w ramach poddziałań „Wsparcie na wdrażanie operacji…”, oraz
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących…”.
Beneficjent:
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze
środków Programu.
LEADER
Poddziałanie 4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i
efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz
doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR.
Beneficjent:
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze
środków Programu.
Łączne środki publiczne przeznaczone na
realizację Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą
13 513 295 000 euro z czego:
● 8 598 280 814 euro będą to środki UE
(EFRROW)
● 4 915 014 186 euro wyniesie wkład
krajowy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download