Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele

advertisement
Załącznik nr 5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe,
przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Cel ogólny LSR
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru z
poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym Lokalnej Grupy
Działania Kwiat Lnu do 2022 (23)r.
Cel(e) szczegółowe LSR
Aktywne, innowacyjne podmioty gospodarcze tworzące miejsca pracy, dbające o ochronę
środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych.
Przedsięwzięcia
Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym przez osoby z grupy
defaworyzowanej określonej w LSR.
Wskaźnik
Lp.
Nazwa wskaźnika
ujętego w LSR
Jedn.
miary
Wartość
wskaźnika z
LSR
Wartość
zrealizowanych
wskaźników z LSR
Wartość wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z realizacją
operacji
Wartość wskaźnika z
LSR pozostająca do
realizacji
1
Liczba nowo
utworzonych firm
Liczba nowo
utworzonych firm
przez osoby z
grupy
defaworyzowanej
określonej w LSR
szt.
16
0
3
13
szt.
8
0
2
6
2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards